Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáš si?

Vzpomínáš si?

Dokázal bys odpovědět na otázky, které jsou založené na letošních číslech Strážné věže?

Co znamená Boží slib „Ať bude proti tobě vytvořena jakákoli zbraň, nebude mít úspěch“? (Iz. 54:17)

Můžeme se spolehnout, že Jehova nás bude chránit před ničivým „[supěním] tyranských lidí“. (Iz. 25:4, 5) Našim nepřátelům se nepodaří nám trvale uškodit. (w19.01, strany 6, 7)

Jak je z Jehovova jednání s Kananejci a vzpurnými Izraelity vidět, že je spravedlivý?

Jehova odsoudil ty, kdo provozovali nechutné sexuální praktiky nebo špatně zacházeli s ženami a dětmi. Těm, kdo ho poslouchali a jednali s druhými podle práva, žehnal. (w19.02, strany 22, 23)

Co bychom měli udělat, když se někdo nevěřící v naší přítomnosti nahlas modlí?

Nebudeme nic říkat a budeme se chovat uctivě. „Amen“ ale neřekneme a ani se s ostatními nebudeme držet za ruce. Můžeme se sami potichu pomodlit. (w19.03, strana 31)

Jak vážné je zneužití dítěte?

Zneužití dítěte je hřích proti oběti, sboru, orgánům státní moci a Bohu. Tam, kde světské zákony ukládají povinnost údajné sexuální zneužití nahlásit, starší tyto zákony dodržují. (w19.05, strany 9, 10)

Jak můžeš změnit svůj způsob myšlení?

Klíčové kroky jsou: Mluvit s Jehovou v modlitbě. Rozjímat s cílem přijít na to, co potřebuješ změnit. Dobře si vybírat přátele. (w19.06, strana 11)

Jak se můžeme připravit na pronásledování?

Potřebujeme upevňovat svůj vztah s Jehovou. Důvěřuj, že nás miluje a že nás nikdy neopustí. Denně si čti Bibli a často se modli. Buď přesvědčený, že sliby související s Božím královstvím se splní. Uč se nazpaměť svoje oblíbené biblické verše a písně, které chválí Jehovu. (w19.07, strany 2–4)

Jak můžeme našim příbuzným pomáhat, aby byli zachráněni?

Je důležité, abychom se vžili do jejich situace, nechali za sebe mluvit svoje hezké chování a byli trpěliví a laskaví. (w19.08, strany 15–17)

Proč je pro nás práce, kterou nám Ježíš svěřil, občerstvující? (Mat. 11:28)

Máme sborové starší, kteří nás s láskou vedou, máme ty nejlepší přátele a tu nejlepší práci. (w19.09, strana 23)

Jak nám Jehova může dát touhu a sílu jednat? (Filip. 2:13)

Když čteme Boží Slovo a rozjímáme o něm, Bůh nás může povzbudit tím, že nám dá touhu dělat, co si přeje, a sílu jednat. Svým duchem může zlepšit naše schopnosti. (w19.10, strana 21)

Které kroky nám pomáhají dobře se rozhodnout, když jde o něco důležitého?

Je to pět kroků: Modlit se o moudrost, zjistit si dost informací, prozkoumat svoje pohnutky, rozhodnout se konkrétně a být realista. (w19.11, strany 27–29)

Chtěl Satan vyvolat v Evě představu, že existuje nesmrtelná duše?

Podle všeho ne. Satan Evě tvrdil, že vůbec nezemře, a ne, že jenom bude vypadat jako mrtvá. Při potopě zanikly všechny falešné náboženské představy. Myšlenka o nesmrtelné duši pravděpodobně vznikla ještě před tím, než se lidé, kteří stavěli babylonskou věž, po Božím zásahu rozešli po celé zemi. (w19.12, strana 15)