Přejít k článku

Přejít na obsah

 50. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Jehova nám dává svobodu

Jehova nám dává svobodu

„Vyhlásíte svobodu v zemi všem jejím obyvatelům.“ (3. MOJŽ. 25:10)

PÍSEŇ Č. 136 Království už panuje!

CO SE DOZVÍŠ *

1., 2. a) Čemu se v některých zemích říká jubileum a co byl jubilejní rok v Izraeli? (Viz rámeček „ Co byl jubilejní rok?“.) b) O čem Ježíš mluvil podle Lukáše 4:16–18?

V NĚKTERÝCH zemích se padesátému výročí korunovace krále nebo královny říká jubileum. Často se při té příležitosti konají velké oslavy. Ty můžou trvat den, týden nebo ještě déle, ale jednou skončí a na radost, kterou lidem přinesly, se rychle zapomene.

2 Ve starověkém Izraeli se každých 50 let slavil celoroční svátek, kterému se říkalo jubilejní rok. V tomto roce získávali Izraelité svobodu. Proč by nás to mělo zajímat? Protože jubilejní rok slavený v Izraeli nám připomíná nádherné věci, které Jehova dělá pro nás a které nám přinesou trvalou svobodu. O této svobodě, kterou částečně máme už dnes, mluvil Ježíš. (Přečti Lukáše 4:16–18.)

Jubilejní rok přinášel Izraelitům radost, protože ti, kdo byli v otroctví, se vraceli ke své rodině a získávali zpátky svou půdu (3. odstavec) *

3. Co dobrého přinášel Izraelitům jubilejní rok, jak je to popsáno v 3. Mojžíšově 25:8–12?

3 Co měl Ježíš na mysli, když mluvil o svobodě? Lépe to pochopíme, když se nejdřív zamyslíme nad jubilejním rokem, který měli podle Božího příkazu dodržovat Izraelité. Jehova jim řekl: „Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte svobodu v zemi všem jejím obyvatelům. Stane se vaším Jubileem, a každý se vrátíte ke svému vlastnictví a každý by se měl vrátit ke své rodině.“ (Přečti 3. Mojžíšovu 25:8–12.) V předchozím článku jsme rozebírali,  jaký měli Izraelité užitek z každotýdenního sabatu. Co dobrého jim ale přinášel jubilejní rok? Představ si, že nějaký Izraelita se zadlužil, a aby mohl dluhy splatit, musel prodat své pole nebo jinou půdu. V jubilejním roce měl půdu získat zpátky. Ten muž se tedy mohl vrátit „ke svému vlastnictví“, a jeho děti tak nepřišly o dědictví. V jiném případě se někdo dostal do takové nouze, že kvůli splacení dluhů musel svoje dítě – nebo dokonce sám sebe – prodat do otroctví. V jubilejním roce se takoví otroci měli „vrátit ke své rodině“. Nikdo tedy neměl zůstat otrokem natrvalo. To bylo od Jehovy velmi laskavé!

4., 5. Proč bychom se měli zajímat o starověký jubilejní rok?

4 Jaký další prospěch měli Izraelité z jubilejního roku? Jehova jim vysvětlil: „Nikdo by ... mezi vámi neměl zchudnout, protože Jehova ti bude zcela jistě žehnat v zemi, kterou ti Jehova, tvůj Bůh, dává jako dědictví, abys ji vzal do vlastnictví.“ (5. Mojž. 15:4) To se zásadně liší od toho, co se děje ve světě dnes, kdy bohatí často dál bohatnou a chudí zase chudnou.

5 Jako křesťané se Mojžíšovým zákonem neřídíme. To znamená, že nedodržujeme ani zákon o jubilejním roce, ve kterém měli být propuštěni otroci, měly se odpustit dluhy a měla se vrátit dědičně vlastněná půda. (Řím. 7:4; 10:4; Ef. 2:15) Přesto bychom se o tento námět měli zajímat. Proč? Protože opatření, které Jehova udělal pro Izraelity, nám připomíná svobodu, ze které se můžeme těšit my.

JEŽÍŠ VYHLÁSIL SVOBODU

6. Z čeho potřebuje být lidstvo osvobozeno?

6 Každý z nás potřebuje být osvobozen, protože jsme v hrozném otroctví – jsme otroky hříchu. Kvůli tomu stárneme, podléháme nemocem a umíráme.  Mnozí si to uvědomujeme, když se díváme do zrcadla nebo když jsme nemocní a musíme jít k lékaři. Trápí nás i to, že se dopouštíme hříchů. Apoštol Pavel uznal, že je v „zajetí zákona hříchu, který je v [jeho] údech“. A dodal: „Já ubohý člověk! Kdo mě vyprostí z těla podstupujícího tuto smrt?“ (Řím. 7:23, 24)

7. Co o svobodě předpověděl Izajáš?

7 Bůh naštěstí zajistil, že můžeme být z moci hříchu vyproštěni neboli osvobozeni. Klíčovou úlohu v tom má Ježíš. Prorok Izajáš už v osmém století př. n. l. předpověděl, že v budoucnu dojde k velkolepému osvobození, které přinese daleko větší svobodu, než jakou dostávali Izraelité v jubilejním roce. Napsal: „Duch Svrchovaného Pána Jehovy je na mně, protože Jehova mě pomazal, abych pověděl dobrou zprávu mírným. Poslal mě, abych ovázal lidi se zlomeným srdcem, vyhlásil svobodu zajatým.“ (Iz. 61:1) Na koho se toto proroctví vztahuje?

8. Na koho se Izajášovo proroctví o osvobození vztahovalo?

8 Toto významné proroctví o osvobození se začalo plnit potom, co Ježíš začal svoji veřejnou službu. Když přišel do synagogy v domovském městě Nazaretu, přečetl Židům, kteří tam byli shromážděni, právě tato Izajášova slova a vztáhl je na sebe: „Jehovův duch je na mně, protože mě pomazal, abych oznamoval dobrou zprávu chudým, vyslal mě, abych kázal propuštění zajatým a navrácení zraku slepým, abych zdrcené poslal pryč jako propuštěné, abych kázal Jehovův přijatelný rok.“ (Luk. 4:16–19) Jak Ježíš toto proroctví splnil?

PRVNÍ, KDO BYLI OSVOBOZENI

Ježíš v nazaretské synagoze oznamuje svobodu (8. a 9. odstavec)

9. V jaké osvobození doufalo hodně lidí v Ježíšově době?

9 Ze svobody, kterou předpověděl Izajáš a o které četl Ježíš, se začali těšit lidé v prvním století. Můžeme si tím být jistí, protože Ježíš prohlásil: „Dnes se splnil tento text písma, který jste právě slyšeli.“ (Luk. 4:21) Mnozí z těch, kdo to tehdy slyšeli, pravděpodobně očekávali politickou změnu, osvobození od římské nadvlády. Možná uvažovali podobně jako ti dva muži, kteří řekli: „Doufali [jsme], že tento muž je určen, aby  osvobodil Izrael.“ (Luk. 24:13, 21) Víme ale, že Ježíš nevyzýval své následovníky, aby se bouřili proti útlaku ze strany Říma. Učil je naopak, aby spláceli „césarovy věci césarovi“. (Mat. 22:21) Jakou svobodu tedy Ježíš v té době lidem přinesl?

10. Od čeho Ježíš lidi osvobozoval?

10 Boží Syn přišel, aby lidem pomohl získat svobodu ve dvou ohledech. Za prvé, osvobozoval je od útlaku, který svým učením působili náboženští vůdci. Hodně Židů bylo tehdy zotročeno tradicemi a nesprávnými naukami. (Mat. 5:31–37; 15:1–11) Ti, kdo se považovali za duchovní vůdce, byli v určitém smyslu slepí. Když odmítli přijmout Mesiáše a duchovní osvícení, které nabízel, zůstali ve tmě a v zajetí hříchu. (Jan 9:1, 14–16, 35–41) Ježíš ale učil pravdu a dával dobrý příklad a tím pokorným lidem ukazoval, jak se můžou v duchovním smyslu osvobodit. (Mar. 1:22; 2:23–3:5)

11. Co byl druhý způsob, jak Ježíš umožnil lidem získat svobodu?

11 Za druhé, Ježíš umožnil, aby bylo lidstvo osvobozeno od zděděného hříchu tím, že dal svůj život jako výkupné. Všem, kdo v Ježíše uvěřili a přijali jeho výkupní oběť, mohl Bůh odpouštět hříchy. (Hebr. 10:12–18) Ježíš řekl: „Jestliže vás... Syn osvobodí, budete skutečně svobodní.“ (Jan 8:36) Tato svoboda byla mnohem větší než ta, kterou získávali Izraelité v jubilejním roce. Například muž, který byl v tom roce propuštěn na svobodu, se mohl do otroctví dostat znovu a v každém případě nakonec zemřel.

12. Kdo se jako první těšil ze svobody, kterou Ježíš oznámil?

12 O Letnicích 33 n. l. Jehova pomazal svatým duchem apoštoly a jiné muže a ženy, kteří mu věrně sloužili. Přijal je za své syny a oni díky tomu získali vyhlídku, že budou vzkříšeni do nebe, aby vládli spolu s Ježíšem. (Řím. 8:2, 15–17) To byli první lidé, kteří se těšili ze svobody, kterou oznámil Ježíš v nazaretské synagoze. Tito muži a ženy už nebyli zotročení falešnými naukami židovských náboženských vůdců ani jejich zvyky, které byly v rozporu s Božím Slovem. Bůh je také považoval  za osvobozené od smrtelných účinků hříchu. Obrazný jubilejní rok, který začal pomazáním Kristových následovníků v roce 33 n. l., potrvá až do konce Ježíšovy tisícileté vlády. Jaké dobré věci toto období přinese?

SVOBODA PRO MILIONY DALŠÍCH

13., 14. Kdo kromě pomazaných křesťanů může získat svobodu, kterou oznámil Ježíš?

13 V současnosti patří miliony upřímných lidí ze všech národů k „jiným ovcím“. (Jan 10:16) Nebyli Bohem vybráni, aby vládli s Ježíšem v nebi. Podle Bible ale mají vyhlídku na věčný život na zemi. Máš tuto naději i ty?

14 Pokud ano, už dnes můžeš zažívat něco dobrého z toho, co mají pomazaní křesťané. Když věříš v Ježíšovu prolitou krev, můžeš prosit Jehovu o odpuštění svých hříchů. Díky tomu získáváš Boží schválení a máš před ním čisté svědomí. (Ef. 1:7; Zjev. 7:14, 15) Přemýšlej i o tom, jak skvělé je, že jsi osvobozený od falešných nauk. Ježíš řekl: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:32) Mít takovou svobodu je obrovská radost!

15. Jaká svoboda a požehnání nás čekají v budoucnu?

15 A můžeme se těšit na ještě větší svobodu. Ježíš brzy odstraní falešné náboženství  a zkorumpované lidské vlády. Bůh ochrání „velký zástup“, který mu slouží, a umožní mu zažívat bohaté požehnání na zemi, která bude rájem. (Zjev. 7:9, 14) Také vzkřísí obrovské množství lidí, kteří dostanou příležitost osvobodit se od veškerých následků Adamova hříchu. (Sk. 24:15)

16. Jaké nádherné osvobození čeká lidstvo?

16 Během své tisícileté vlády bude Ježíš se svými spoluvládci pomáhat všem lidem, aby získali dokonalé tělesné i duchovní zdraví. Tato doba obnovy a osvobození se bude podobat jubilejnímu roku ve starověkém Izraeli. Všichni, kdo budou na zemi Jehovovi věrně sloužit, dosáhnou dokonalosti, takže už nebudou podléhat hříchu.

V novém světě budeme mít radost z užitečné a uspokojující práce (17. odstavec)

17. Co o životě Božích služebníků předpovídá Izajáš 65:21–23? (Viz obrázek na titulní straně.)

17 Prorocký popis toho, jaký bude život na zemi, nacházíme v Izajášovi 65:21–23. (Přečti.) Nebude to život, kdy by nikdo nemusel nic dělat. Z Bible vyplývá, že Boží služebníci budou mít v té době užitečnou a uspokojující práci. Můžeme si být jistí, že až Kristova tisíciletá vláda skončí, „i tvorstvo bude osvobozeno ze zotročení porušeností a bude mít slavnou svobodu Božích dětí“. (Řím. 8:21)

18. Proč můžeme věřit, že nás čeká krásná budoucnost?

18 Jehova se postaral o to, aby měli Izraelité v rovnováze práci a odpočinek, a to samé udělá pro svůj lid i během Kristovy tisícileté vlády. Určitě tam bude čas na duchovní činnosti. Uctívání Boha je pro šťastný život zásadní a bude to platit i v novém světě. Všichni věřící lidé se v té době budou radovat z toho, že mají uspokojující práci a uctívají Boha.

PÍSEŇ Č. 129 Naděje nás upevňuje

^ 5. odst. Pro starověké Izraelity udělal Jehova zvláštní opatření, které jim přinášelo svobodu. Nazývalo se Jubileum nebo jubilejní rok. I když jako křesťané nemusíme dodržovat Mojžíšův zákon, jubilejní rok má význam i pro nás. V tomto článku se dozvíme, v jakých ohledech nám připomíná to, co Jehova udělal pro nás, a jaký z toho můžeme mít užitek.

^ 61. odst. POPIS OBRÁZKU: V jubilejním roce byli otroci propuštěni na svobodu a mohli se vrátit ke své rodině a získat zpátky svoji půdu.