Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáš si?

Vzpomínáš si?

Četl jsi nedávná čísla Strážné věže pozorně? Dokázal bys odpovědět na následující otázky?

Proč by rodiče, kteří jsou přistěhovalci, měli zvážit, ve kterém jazyce budou svoje děti učit o Jehovovi?

Děti se místní jazyk nejspíš naučí ve škole a od druhých. Může pro ně být výhodné, když znají víc než jeden jazyk. Rodiče by měli zvážit, ve kterém sboru děti budou nejlépe chápat biblické pravdy a dělat duchovní pokroky – jestli v tom, kde bratři a sestry mluví místním jazykem, nebo v tom, kde se mluví jejich mateřštinou. Křesťanští rodiče upřednostňují duchovní zdraví svých dětí před tím, čemu by dali přednost oni. (w17.05, strany 9–11)

O čem Ježíš mluvil, když se Petra zeptal: „Miluješ mě víc než tyto zde?“ (Jan 21:15)

Ježíš zřejmě mluvil o rybách, které ležely před nimi, a o rybaření. Po Ježíšově smrti se totiž Petr k rybaření vrátil. Byla to práce, která živila jeho rodinu. Křesťané by se měli zamyslet nad tím, jestli své srdce nemají u svého zaměstnání. (w17.05, strany 22, 23)

Proč Abraham chtěl, aby jeho manželka řekla, že je jeho sestra? (1. Mojž. 12:10–13)

Sára ve skutečnosti byla Abrahamova nevlastní sestra. Kdyby řekla, že je jeho manželka, Abrahamův život mohl být ohrožen. Nemohl by se pak narodit potomek, kterého mu Bůh slíbil. (wp17.3, strany 14, 15)

Jakou techniku zavedl Elias Hutter, aby pomohl těm, kdo se učili hebrejsky?

Chtěl, aby u hebrejských slov v Bibli studenti snáz rozeznali kořen od předpon a přípon. Kořen slova byl vždycky vytištěn plným písmem a předpony a přípony obrysovým písmem. Podobná metoda byla použita v poznámkách pod čarou ve Svatém Písmu – Překladu nového světa (se studijními poznámkami). (wp17.4, strany 11, 12)

Co by mělo ovlivnit názor křesťana na to, jestli vlastnit střelnou zbraň za účelem ochrany před jinými lidmi?

Křesťan by měl vzít v úvahu například tyto zásady: Bůh považuje život za svatý. Ježíš nechtěl, aby jeho učedníci měli meč proto, že by se jím měli bránit. (Luk. 22:36, 38) Obrazně řečeno překováváme své meče v radlice. Život je mnohem cennější než hmotné věci. Respektujeme svědomí druhých a chceme jim být příkladem. (2. Kor. 4:2) (w17.07, strany 31, 32)

Proč se Matoušova a Lukášova zpráva o začátku Ježíšova života liší?

Matouš se zaměřuje na události, které se týkaly Josefa – například na to, když se dozvěděl, že Marie je těhotná, nebo když dostal od Boha pokyn, aby uprchli do Egypta a později se vrátili. Lukáš se zaměřuje víc na Marii. Vypráví například o tom, jak šla navštívit Alžbětu nebo jak zareagovala, když Ježíš jako chlapec zůstal v chrámu. (w17.08, strana 32)

Například co Bible přestála?

Význam slov a slovních spojení použitých v Bibli se v průběhu času měnil. To, který jazyk byl nejrozšířenější, ovlivňovaly změny na politické scéně. A mnozí lidé bránili překládání Bible do jazyka, kterým se běžně mluvilo. (w17.09, strany 19–21)

Má každý člověk svého anděla strážného?

Ne. Ježíš sice řekl, že andělé jeho učedníků se stále dívají na obličej Boha, ale myslel tím, že se o jeho učedníky zajímají, ne že každého z nich zázračně chrání. (Mat. 18:10) (wp17.5, strana 5)

Který druh lásky je nejušlechtilejší?

Nejušlechtilejší druh lásky je agape. Je to láska založená na správných zásadách. Může zahrnovat city a vřelost, ale především se vyznačuje nesobeckými skutky ve prospěch druhých. (w17.10, strana 7)