Přejít k článku

Přejít na obsah

 1. STUDIJNÍ ČLÁNEK

„Neměj strach, vždyť jsem tvůj Bůh“

„Neměj strach, vždyť jsem tvůj Bůh“

„Neboj se, vždyť jsem s tebou. Neměj strach, vždyť jsem tvůj Bůh. Posílím tě, pomůžu ti.“ (IZ. 41:10, NWT *)

PÍSEŇ Č. 23 Jehova nám dává sílu

CO SE DOZVÍŠ *

1., 2. a) Jak myšlenka z Izajáše 41:10 pomohla naší sestře Jošiko? b) Pro koho nechal Jehova tato slova zapsat?

NAŠE sestra Jošiko se dozvěděla špatnou zprávu. Lékařka jí řekla, že má před sebou jenom několik měsíců života. Jak Jošiko reagovala? Vzpomněla si na svůj oblíbený biblický verš, na Izajáše 41:10. (Přečti.) Klidným hlasem potom lékařce řekla, že nemá strach, protože Jehova ji drží za ruku. * Myšlenka v tomto verši naši sestru povzbudila, aby Jehovovi naprosto důvěřovala. Tento verš může pomoct i nám, abychom zůstali klidní, když zažíváme těžkosti. Jak? To pochopíme, když nejdřív prozkoumáme, proč Bůh tato slova Izajášovi řekl.

2 Jehova nechal tato slova zapsat v prvé řadě proto, aby utěšil Židy, kteří byli později odvedeni jako vyhnanci do Babylonu. Boží služebníci z nich ale čerpají sílu dodnes. (Iz. 40:8; Řím. 15:4) Žijeme v náročné době, se kterou je těžké se vyrovnat, a tak víc než kdy dřív potřebujeme povzbuzení zapsané v knize Izajáš. (2. Tim. 3:1)

3. a) Která ujištění obsahuje Izajáš 41:10? b) Proč tyto sliby potřebujeme?

3 V tomto článku se zaměříme na tři ujištění od Jehovy, která jsou zapsaná v Izajášovi 41:10 a která  upevňují naši víru. Jehova nás ujišťuje, že 1. bude s námi, 2. je naším Bohem a 3. pomůže nám. Tyto sliby * potřebujeme, protože podobně jako Jošiko máme v životě těžkosti. Kromě toho se musíme vyrovnávat s problémy, které na nás doléhají kvůli špatným podmínkám ve světě. A někteří z nás dokonce zažívají pronásledování ze strany vlád. Podívejme se na ty tři sliby jeden po druhém.

„JSEM S TEBOU“

4. a) Co je prvním slibem, o kterém budeme mluvit? (Viz také poznámku pod čarou.) b) Jakými slovy Jehova vyjadřuje, co k nám cítí? c) Jaké pocity v tobě tato Boží vyjádření vyvolávají?

4 Jehova nás nejdřív utěšuje: „Neboj se, vždyť jsem s tebou.“ * Jak nám Jehova dává najevo, že je s námi? Věnuje nám plnou pozornost a vřele nás miluje. Všimni si, jakým způsobem vyjadřuje svoje něžné a hluboké city k nám: „Byl [jsi] v mých očích drahocenný, byl jsi považován za hodného cti a sám jsem si tě zamiloval.“ (Iz. 43:4) Žádná síla ve vesmíru nemůže Jehovu přinutit, aby přestal milovat ty, kdo mu slouží. Jeho věrná láska k nám je neotřesitelná. (Iz. 54:10) To, že nás má tak rád a je naším přítelem, nám dodává odvahu. Bude nás chránit, podobně jako chránil svého přítele Abrama, který později dostal jméno Abraham. Řekl mu: „Neboj se, Abrame, jsem ti štítem.“ (1. Mojž. 15:1)

S Jehovovou pomocí můžeme zvládnout jakoukoli zkoušku, i když bude jako řeka nebo plamen (5. a 6. odstavec) *

5., 6. a) Jak víme, že Jehova nám s našimi těžkostmi chce pomáhat? b) Co se můžeme naučit od Jošiko?

5 Víme, že Jehova nám s našimi osobními těžkostmi chce pomáhat, protože svému lidu slibuje: „V případě, že bys procházel vodami, budu s tebou; a řekami, nezaplaví tě. V případě, že bys šel ohněm, nespálíš se ani tě neožehne plamen.“ (Iz. 43:2) Co tato slova znamenají?

 6 Jehova neslibuje, že odstraní těžkosti, které nám komplikují život. Nepřipustí ale, abychom se v „řekách“ problémů utopili nebo aby nám „plameny“ zkoušek způsobily nějakou trvalou škodu. Zaručuje se, že během takových náročných období bude s námi a pomůže nám jimi projít. Jak to udělá? Dá nám vnitřní klid, abychom se nebáli a zůstali mu věrní, a to dokonce tváří v tvář smrti. (Iz. 41:13) O tom se přesvědčila i Jošiko. Její dcera říká: „Hodně na nás zapůsobilo, jak byla maminka klidná. Opravdu jsme viděli, že Jehova jí dává vnitřní klid. Až do své smrti mluvila se zdravotními sestrami a pacienty o Jehovovi a jeho slibech.“ Co se od ní učíme? Když budeme důvěřovat Božímu slibu „budu s tebou“, ve zkouškách budeme odvážní a silní.

„JSEM TVŮJ BŮH“

7., 8. a) Jak zní druhé ujištění, o kterém budeme mluvit, a co znamená „mít strach“? b) Proč Jehova Židům řekl, aby neměli strach? c) Která slova v Izajášovi 46:3, 4 musela Boží lid uklidnit?

7 Všimni si druhého ujištění, které zapsal Izajáš: „Neměj strach, vždyť jsem tvůj Bůh.“ Co tento výrok znamená? Výraz, který je v tomto verši přeložený jako „mít strach“, vyjadřuje v původním jazyce myšlenku, že někdo „se musí ohlížet přes rameno v očekávání nějaké neznámé hrozby“ nebo „se musí dívat kolem sebe jako ve stavu pohotovosti“.

8 Proč Jehova řekl Židům, kteří měli být odvedeni do vyhnanství v Babyloně, aby neměli strach? Protože věděl, že se obyvatelé té země budou bát. Čeho se měli bát? Ke konci 70letého období, kdy byli Židé ve vyhnanství, měla na Babylon zaútočit silná médo-perská vojska. Jehova měl tuto armádu použít, aby svůj lid osvobodil. (Iz. 41:2–4) Když se tehdy Babyloňané a lidé z dalších národů dozvěděli, že se nepřátelé přibližují, dodávali si odvahu tím, že jeden druhému říkali: „Buď silný.“ Také vyráběli víc model, protože doufali, že je tito bohové ochrání. (Iz. 41:5–7) Jehova v té době uklidnil srdce židovských vyhnanců tím, že řekl: „Ty, Izraeli, jsi můj sluha. ... Neměj strach, vždyť jsem tvůj Bůh.“ (Iz. 41:8–10; NWT) Všimni si, že Jehova řekl: „Jsem tvůj Bůh.“ Těmito slovy své věrné služebníky znovu ujistil, že na ně nezapomněl – že je pořád jejich Bohem a že oni jsou pořád jeho lidem. Řekl jim, že je sám ponese a opatří jim únik. Tato slova je určitě povzbudila. (Přečti Izajáše 46:3, 4.)

9., 10. Proč není třeba se bát? Uveď přirovnání.

9 Lidé dnes víc než kdy dřív mají strach z toho, že se podmínky ve světě zhoršují. Vznikají problémy, které samozřejmě doléhají i na nás. Není ale třeba se bát. Jehova nám říká: „Jsem tvůj Bůh.“ Proč je tento výrok pádným důvodem, abychom zůstali klidní?

10 Uvažuj o tomto přirovnání. Jim a Ben cestují letadlem, které je zmítáno silnou bouří. Z reproduktoru se ozve hlas pilota: „Mějte zapnuté bezpečnostní pásy. Chvíli teď budou turbulence.“ Jima to dost znepokojí. Pak ale pilot dodá: „Nemějte strach. Mám všechno pod kontrolou.“ Jim v tu chvíli  zakroutí hlavou a říká: „To mě má jako uklidnit?“ Všimne si ale, že Ben je úplně v pohodě. Ptá se ho: „Jak to, že jsi tak v klidu?“ Ben se usměje a říká: „Protože toho pilota dobře znám. Je to můj táta!“ Ben pak dodá: „Něco ti o něm řeknu. Jsem si jistý, že když o něm a o jeho schopnostech budeš něco vědět, taky tě to uklidní.“

11. Co se z přirovnání o dvou cestujících v letadle můžeme naučit?

11 Co se z tohoto přirovnání můžeme naučit? Podobně jako Ben i my jsme klidní, protože dobře známe našeho nebeského Otce, Jehovu. Víme, že nám pomůže zvládnout problémy, které se podobají bouři a které zažíváme v těchto posledních dnech. (Iz. 35:4) Důvěřujeme Jehovovi, takže můžeme zůstat klidní, zatímco svět je sevřený strachem. (Iz. 30:15) Také jednáme jako Ben, když s lidmi mluvíme o tom, proč můžeme důvěřovat Bohu. I oni pak můžou mít jistotu, že ať už je potká cokoli, Jehova je bude podporovat.

„POSÍLÍM TĚ, POMŮŽU TI“

12. a) Co je třetím slibem, o kterém budeme uvažovat? b) Co nám připomíná zmínka o Jehovově „paži“?

12 Přemýšlej teď o třetím slibu, který Izajáš zaznamenal: „Posílím tě, pomůžu ti.“ Izajáš už předtím mluvil o tom, jak Jehova posílí svůj lid. Řekl: „Jehova přijde dokonce jako někdo silný a jeho paže bude za něho panovat.“ (Iz. 40:10) V Bibli je slovo „paže“ často použito symbolicky a znamená „moc“. Výrok, že Jehovova paže bude panovat, nám tedy připomíná, že Jehova je mocný král. Svoji nepřekonatelnou sílu používal v minulosti,  aby podporoval a chránil svoje služebníky, a stejně ji používá ve prospěch těch, kdo mu důvěřují dnes. (5. Mojž. 1:30, 31; Iz. 43:10)

Žádná zbraň neuspěje proti Jehovově silné paži, kterou nás chrání (12. až 16. odstavec) *

13. a) Kdy zvlášť Jehova plní svůj slib, že nás posílí? b) Jaká záruka nám dodává sílu a odvahu?

13 Svůj slib, že nás posílí, Jehova plní zvlášť tehdy, když nás pronásledují nepřátelé. Ti se v některých částech světa všemožně snaží zastavit naši kazatelskou činnost nebo zakázat naši organizaci. Přesto z takových útoků nemáme přehnaný strach. Jehova nám dal záruku, která nám dodává sílu a odvahu. Slibuje nám: „Ať bude proti tobě vytvořena jakákoli zbraň, nebude mít úspěch.“ (Iz. 54:17) Tento výrok nám připomíná tři důležité skutečnosti.

14. Proč nás nepřekvapuje, že na nás Boží nepřátelé útočí?

14 Za prvé, očekáváme, že nás lidé budou nenávidět. (Mat. 10:22) Ježíš předpověděl, že jeho učedníci budou v posledních dnech krutě pronásledováni. (Mat. 24:9; Jan 15:20) Za druhé, Izajášovo proroctví nás upozorňuje, že nepřátelé nás budou nejen nenávidět, ale také že proti nám použijí různé zbraně. K nim patří zákeřné podvody, nehorázné lži a tvrdé pronásledování. (Mat. 5:11) Jehova nepřátelům nezabrání, aby těmito zbraněmi proti nám válčili. (Ef. 6:12; Zjev. 12:17) Přesto se nemusíme bát. Jak to?

15., 16. a) Co je třetí skutečností, kterou bychom měli mít na mysli, a jak to dokládá Izajáš 25:4, 5? b) Jak Izajáš 41:11, 12 popisuje, co se stane s našimi nepřáteli?

15 Přemýšlej teď o třetí skutečnosti, kterou bychom měli mít na mysli. Jehova řekl, že žádná zbraň použitá proti nám „nebude mít úspěch“. Stejně jako nás zeď chrání před bičujícím lijákem, tak nás Jehova chrání před „[supěním]  tyranských lidí“. (Přečti Izajáše 25:4, 5.) Našim nepřátelům se nikdy nepodaří nám trvale uškodit. (Iz. 65:17)

16 Jehova chce, abychom mu ještě víc důvěřovali, a tak podrobně popisuje, co se stane s těmi, „kdo se proti [nám] rozpalují“. (Přečti Izajáše 41:11, 12.) Bez ohledu na to, jak silní naši nepřátelé jsou nebo jak intenzivní válku proti nám vedou, je jasné, jak to dopadne: Všichni nepřátelé Božího lidu „se stanou jakoby ničím a zahynou“.

JAK JEŠTĚ VÍC DŮVĚŘOVAT JEHOVOVI

Jehovovi budeme ještě víc důvěřovat, když si o něm budeme pravidelně číst v Bibli (17. a 18. odstavec) *

17., 18. a) Jak nám čtení Bible může pomoct ještě víc důvěřovat Jehovovi? Uveď nějaký příklad. b) Jak nám pomůže to, když budeme přemýšlet o verši na rok 2019?

17 Jehovovi budeme víc důvěřovat, když ho ještě lépe poznáme. A jediný způsob, jak Jehovu doopravdy poznat, je pečlivě číst Bibli a do hloubky o tom přemýšlet. V Bibli najdeme spolehlivé zprávy, ze kterých je vidět, jak Jehova chránil svůj lid v minulosti. Dodávají nám jistotu, že se postará i o nás.

18 Uvažuj o nádherném slovním obrazu, pomocí kterého Izajáš vykreslil, jak nás Jehova chrání. Popisuje Jehovu jako pastýře a jeho služebníky jako jehňátka. Říká o něm: „Svou paží sesbírá jehňata; a ponese je v náručí.“ (Iz. 40:11) Když cítíme, jak nás Jehova objímá svými silnými pažemi, máme pocit bezpečí. Věrný a rozvážný otrok nám chce pomoct, abychom i přes problémy, se kterými se setkáváme, zůstali klidní. Na rok 2019 proto vybral biblický verš z Izajáše 41:10: „Neměj strach, vždyť jsem tvůj Bůh.“ O těchto utěšujících slovech přemýšlej. Pomůžou ti zvládnout náročné situace, které jsou před námi.

PÍSEŇ Č. 60 Bůh ti dá sílu

^ 3. odst. NWT je zkratka pro revidované vydání Svatého Písma – Překladu nového světa v angličtině.

^ 5. odst. Biblický verš na rok 2019 obsahuje tři důvody, proč můžeme zůstat klidní, i když se ve světě nebo v našem osobním životě stanou zlé věci. Při studiu tohoto článku si je podrobněji rozebereme. Pomůže nám to, abychom neměli takový strach a víc důvěřovali Jehovovi. O biblickém verši na rok 2019 přemýšlej. Snaž se zapamatovat si ho. Dodá ti sílu, abys zvládl náročné situace, které jsou před námi.

^ 3. odst. VYSVĚTLENÍ VÝRAZU: Jehovovy sliby nás ujišťují, že se něco rozhodně stane. Zmírní naše obavy z problémů, které nás v životě možná potkají.

^ 4. odst. Výraz „neboj se“ je v Izajášovi 41:10, 13 a 14 zmíněn třikrát. V těchto verších se také často objevuje slovo „já“ a vztahuje se na Jehovu. Jehova tím chtěl zdůraznit jednu zásadní skutečnost – svůj strach můžeme zmírnit jedině tak, že mu budeme důvěřovat.

^ 53. odst. POPIS OBRÁZKU: Členové jedné rodiny se setkávají se zkouškami v práci, ve službě, ve škole a když jsou nemocní.

^ 55. odst. POPIS OBRÁZKU: Během shromáždění, které se koná v domě svědků, tam vtrhne policie, ale bratři a sestry nepanikaří.

^ 57. odst. POPIS OBRÁZKU: Pravidelné rodinné uctívání nám pomáhá vytrvávat.