Přejít k článku

Přejít na obsah

Příjemná jednota Božího lidu na Památné slavnosti

Příjemná jednota Božího lidu na Památné slavnosti

„Jak je dobré a jak příjemné, když spolu bratři bydlí v jednotě!“ (ŽALM 133:1)

PÍSNĚ: 149, 99

1., 2. Která událost v roce 2018 bude jedinečná a proč? (Viz úvodní obrázek.)

V SOBOTU 31. března 2018 se miliony lidí po celém světě zúčastní události, která se koná jenom jednou za rok. Po západu slunce se svědkové Jehovovi a mnoho dalších lidí sejdou, aby si připomněli smrt Ježíše Krista. Každý rok Památná slavnost jedinečným způsobem sjednocuje lidi víc než jakákoli jiná událost, která se na zemi pořádá.

2 Jen stěží si dokážeme představit, jakou radost mají Jehova a Ježíš, když vidí, jak se po celém světě na této mimořádné události schází během jednoho dne každou hodinu miliony lidí. Bible předpověděla, že „velký zástup, který žádný člověk [nebude moci] sečíst, ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků“ bude radostně volat: „Za záchranu vděčíme svému Bohu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.“ (Zjev. 7:9, 10) Je úžasné, že každý rok během Památné slavnosti tolik lidí chválí Jehovu a Ježíše za velkolepé věci, které pro nás udělali.

3. Na které otázky si odpovíme při studiu tohoto článku?

 3 V tomto článku najdeš odpovědi na následující otázky: 1. Jak se na Památnou slavnost můžeme připravit a mít z ní co největší užitek? 2. Jakými způsoby tato slavnost přispívá k jednotě Božího lidu? 3. Co může dělat každý z nás, aby podpořil jednotu mezi Božími služebníky? 4. Bude některá Památná slavnost poslední? Pokud ano, která to bude?

JAK SE NA PAMÁTNOU SLAVNOST PŘIPRAVIT A MÍT Z NÍ CO NEJVĚTŠÍ UŽITEK?

4. Proč je důležité být na Památné slavnosti?

4 Proč je důležité, abychom na Památné slavnosti byli? Jeden důvod je, že na shromážděních uctíváme Jehovu. Můžeme si být jistí, že Jehova a Ježíš si všímají, kdo vynaloží úsilí, aby se tohoto nejdůležitějšího shromáždění v roce zúčastnil. Chceme, aby viděli, že na Památné slavnosti jsme – tedy pokud to pro nás nebude fyzicky nebo jinak nemožné. Když je z našeho jednání patrné, že jsou pro nás shromáždění důležitá, Jehova má další důvod zachovat naše jméno ve své „pamětní knize“. O této knize se v Bibli píše také jako o „knize života“. Obsahuje jména všech, kterým Jehova chce dát věčný život. (Mal. 3:16; Zjev. 20:15)

5. Jak můžeme v týdnech před Památnou slavností zkoušet, „zda jsme ve víře“?

5 V týdnech před Památnou slavností si můžeme vyhradit čas, abychom se důkladně zamysleli nad tím, jak pevný je náš vztah s Jehovou. (Přečti 2. Korinťanům 13:5.) Apoštol Pavel křesťanům řekl: „Zkoušejte, zda jste ve víře.“ Jak to můžeš dělat? Přemýšlej o těchto otázkách: Opravdu věřím tomu, že toto je jediná organizace, kterou Jehova používá, aby na zemi uskutečnil svou vůli? Dělám všechno, co je v mých silách, abych s lidmi mluvil o Království a vyučoval je? Je z mého jednání vidět, že jsem pevně přesvědčený o tom, že žijeme v posledních dnech a že konec Satanova vládnutí je blízko? Důvěřuju Jehovovi a Ježíšovi tak pevně, jako když jsem Jehovovi zasvětil svůj život? (Mat. 24:14; 2. Tim. 3:1; Hebr. 3:14) Když si na tyto otázky odpovíš, pomůže ti to zjistit, jak silná je tvoje víra.

6. a) Co je jediný způsob, jak můžeme získat věčný život? b) Jak se jeden starší připravuje každý rok na Památnou slavnost a jak ho v tom můžeš napodobit?

6 Jak se můžeš na Památnou slavnost připravit? Třeba tak, že si přečteš články, které vysvětlují, proč je tato událost tak důležitá, a že o tom budeš přemýšlet. (Přečti Jana 3:16; 17:3.) Jediný způsob, jak můžeme získat věčný život, je poznávat Jehovu a věřit v jeho Syna. Můžeš si tedy prostudovat náměty, díky kterým se k Jehovovi a Ježíšovi víc přiblížíš. Právě to dělá jeden bratr, který dlouhá léta slouží jako starší. Už roky sbírá články ze Strážné věže, které pojednávají o Památné slavnosti a o lásce, kterou nám Jehova a Ježíš projevili. V týdnech před slavností si tyto články znovu čte a do hloubky přemýšlí o tom, proč je tato událost tak důležitá. Občas do své sbírky nějaký článek přidá. Čte si také biblické pasáže k Památné slavnosti a uvažuje o nich. Říká, že díky tomu všemu se každý rok dozvídá nové věci. Nejdůležitější ale je, že stále víc miluje Jehovu a Ježíše. Když si budeš studovat podobně, tvoje láska k Jehovovi a Ježíšovi poroste. Budeš také vděčnější za to,  co pro nás udělali, a budeš mít z Památné slavnosti větší užitek.

PAMÁTNÁ SLAVNOST PŘISPÍVÁ K NAŠÍ JEDNOTĚ

7. a) O co se Ježíš modlil při první Pánově večeři? b) Z čeho je vidět, že Jehova Ježíšovu modlitbu vyslyšel?

7 Při první Pánově večeři Ježíš pronesl neobvyklou modlitbu. Mluvil o vzácné jednotě, která je mezi ním a jeho Otcem. Také se modlil o to, aby stejným způsobem byli sjednoceni všichni jeho učedníci. (Přečti Jana 17:20, 21.) Jehova tuto modlitbu svého milovaného Syna rozhodně vyslyšel. Památná slavnost víc než jakékoli jiné shromáždění jasně ukazuje, že svědkové Jehovovi jsou jednotní. Během jednoho dne se miliony lidí různých ras a národností po celém světě scházejí a dávají tak najevo víru v to, že Jehova poslal na zem svého Syna. V některých zemích je neslýchané, že by se lidé odlišné barvy pleti sešli společně na nějakém náboženském setkání. A když se to stane, druzí to komentují negativně. Jehova a Ježíš to ale vidí jinak. Pro ně je jednota Božího lidu v den Památné slavnosti něčím nádherným.

8. Co v souvislosti s jednotou Jehova řekl Ezekielovi?

8 To, že jsme tak jednotní, nás nepřekvapuje. Jehova to předpověděl. Proroku Ezekielovi řekl, aby vzal dvě hole – jednu „pro Judu“ a druhou „pro Josefa“ – a aby je spojil, takže se z nich stane jedna. (Přečti Ezekiela 37:15–17.) V „Otázkách čtenářů“ ve Strážné věži z července 2016 k tomu bylo napsáno: „Jehova prostřednictvím Ezekiela předpověděl, že až se izraelský národ vrátí do Zaslíbené země, bude opět sjednocený. Toto proroctví zároveň ukazuje, že jednotným lidem budou i Boží služebníci v posledních dnech.“

9. Jak každý rok při Památné slavnosti vidíme splnění Ezekielova proroctví?

9 V roce 1919 začal Jehova nejdřív postupně reorganizovat a znovu sjednocovat pomazané, kteří byli symbolickou holí „pro Judu“. Potom se k nim přidávalo stále víc těch, kdo byli symbolickou holí „pro Josefa“ a mají naději na věčný život na zemi. Jehova slíbil, že tyto dvě hole spojí a udělá z nich jednu. (Ezek. 37:19) Tyto dvě skupiny se staly „jedním stádem“. (Jan 10:16; Zech. 8:23) Dnes jsou sjednocené a slouží Jehovovi společně. Mají jednoho krále, Ježíše Krista, který je v Ezekielově proroctví nazván jako Boží „sluha David“. (Ezek. 37:24, 25) Když se rok co rok scházíme na Památné slavnosti, abychom si připomněli Ježíšovu smrt, vidíme, že jsou tyto dvě skupiny jednotné, jak o tom mluvil Ezekiel. Co ale pro zachování a posílení jednoty Božího lidu může dělat každý z nás?

JAK MŮŽE K JEDNOTĚ PŘISPÍVAT KAŽDÝ Z NÁS?

10. Například jak můžeme přispívat k jednotě Božího lidu?

10 Co je první způsob, jak můžeme přispívat k jednotě Božího lidu? Pracujme na tom, abychom byli pokorní. Když byl Ježíš na zemi, řekl svým učedníkům, že musí být pokorní. (Mat. 23:12) Lidé kolem nás často považují sebe za důležitější než ostatní. Když jsme ale pokorní, pomáhá nám to podřizovat se bratrům, kteří mají ve sboru odpovědné postavení, a být poslušní. Jedině tak totiž může být sbor jednotný. Nicméně nejdůležitější je, že když jsme pokorní, má z nás  Jehova radost. Staví se totiž „proti domýšlivým, ale pokorným dává nezaslouženou laskavost“. (1. Petra 5:5)

11. Co je další způsob, jak podporujeme naši jednotu, a proč?

11 Druhý způsob, jak můžeme podporovat jednotu, je přemýšlet o významu symbolů, které se při Památné slavnosti používají. Uvažovat do hloubky o tom, jaký význam má nekvašený chléb a červené víno, bychom měli před samotnou slavností, ale zvlášť během toho večera. (1. Kor. 11:23–25) Nekvašený chléb představuje dokonalé tělo, které za nás Ježíš obětoval. Červené víno symbolizuje jeho krev. Nestačí ale jenom rozumově chápat, co tyto symboly znamenají. Měli bychom mít na mysli, že Kristova výkupní oběť je vyjádřením jednak lásky, jakou Jehova ukázal tím, že za nás dal svého Syna, a jednak lásky, jakou Ježíš ukázal tím, že byl ochotný za nás zemřít. Když o těchto dvou největších projevech lásky přemýšlíme, chceme ji opětovat. A to, že každý z nás miluje Jehovu, nás stmeluje a posiluje naši jednotu.

Když druhým odpouštíme, podporujeme jednotu (12. a 13. odstavec)

12. Jak je z příběhu o králi a jeho otrocích vidět, že Jehova chce, abychom druhým odpouštěli?

12 Jak ještě můžeme přispívat k jednotě? Tím, že druhým ochotně odpouštíme. Dáváme tak najevo vděčnost za to, že Jehova na základě Ježíšovy oběti promíjí hříchy nám. Aby Ježíš ukázal, proč je důležité odpouštět, vyprávěl příběh o králi a jeho otrocích. Přečti si prosím Matouše 18:23–34 a polož si otázky: Chci jednat tak, jak to učil Ježíš? Jsem trpělivý s bratry a sestrami a mám pro ně pochopení? Jsem ochotný odpouštět těm, kdo mi nějak ublíží? Je pravda, že některé hříchy jsou vážnější než jiné. Odpustit je může být pro nás, nedokonalé lidi, velmi těžké. Z Ježíšova příběhu se ale dozvídáme, co od nás Jehova očekává. (Přečti Matouše 18:35.) Ježíš jasně ukázal, že Jehova nám nebude odpouštět, pokud my neodpouštíme svým bratrům, když svého jednání upřímně  litují. To je závažná myšlenka. Když druhým odpouštíme, jak nás to učil Ježíš, naši drahocennou jednotu chráníme.

13. Jakým dalším způsobem podporujeme jednotu?

13 Když druhým odpouštíme, přispíváme k pokoji ve sboru. Pamatuj na vybídku apoštola Pavla, abychom „s opravdovostí usilovali o zachování jednoty ducha ve sjednocujícím svazku pokoje“. (Ef. 4:3) Takže v období Památné slavnosti a především ten večer se vážně zamysli nad tím, jak se chováš k druhým. Polož si otázky: Mám pověst člověka, který se nezlobí na ty, kdo se ho nějak dotkli? Můžou druzí vidět, že se ze všech sil snažím zachovávat pokoj a podporovat jednotu? To jsou důležité otázky, nad kterými je dobré v tomto období přemýšlet.

14. Jak můžeme dávat najevo, že se řídíme vybídkou, abychom se „navzájem snášeli v lásce“?

14 A co je čtvrtý způsob, jak můžeme přispívat k jednotě? Napodobujme Jehovu v tom, že budeme druhé milovat. (1. Jana 4:8) Nikdy bychom o svých bratrech a sestrách neměli říct něco jako „vím, že je musím milovat, ale vlastně je nemám rád“. Pokud tak uvažujeme, neřídíme se vybídkou apoštola Pavla, abychom se „navzájem snášeli v lásce“. (Ef. 4:2) Všimni si, že Pavel neřekl, že bychom se měli jenom navzájem snášet, ale že bychom se měli snášet v lásce. A to je rozdíl. Do sboru patří nejrůznější lidé a Jehova je k sobě všechny přitáhl. (Jan 6:44) Musí tedy mít mnoho důvodů, proč je miluje. Jak tedy může někdo z nás říct, že některý bratr nebo sestra si naši lásku nezaslouží? Měli bychom je upřímně milovat, protože „toto přikázání máme od [Boha]“. (1. Jana 4:20, 21)

KDY BUDE POSLEDNÍ PAMÁTNÁ SLAVNOST?

15. Jak víme, že jednou se bude konat poslední Památná slavnost?

15 Jednou budeme Památnou slavnost slavit naposledy. Jak to víme? Pavel pomazaným křesťanům napsal, že každoroční připomínkou Ježíšovy smrti „[ohlašují] Pánovu smrt, dokud on nepřijde“. (1. Kor. 11:26) Ježíš se o svém příchodu zmínil v proroctví o času konce. Když mluvil o velkém soužení, které má brzy začít, řekl, že „se na nebi objeví znamení Syna člověka a potom se budou všechny kmeny země bít v nářku a uvidí Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velkou slávou. A vyšle své anděly se silným zvukem trubky, a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho nejzazšího konce nebes k jejich druhému nejzazšímu konci.“ (Mat. 24:29–31) Ježíš shromáždí své vyvolené, až všechny pomazané křesťany, kteří budou ještě na zemi, vezme do nebe. To se stane po začátku velkého soužení, ale před vypuknutím armagedonské války. V této válce bude Ježíš společně se 144 000 bojovat proti králům země a zvítězí nad nimi. (Zjev. 17:12–14) Památná slavnost, která se bude konat před tím, než Ježíš přijde, aby shromáždil pomazané, bude tedy tou poslední.

16. Proč jsi rozhodnutý letos být na Památné slavnosti?

16 Rozhodni se, že 31. března 2018 na Památné slavnosti nebudeš chybět. A pros Jehovu, aby ti pomáhal přispívat k tomu, že jeho lid zůstane jednotný. (Přečti Žalm 133:1.) Jednou půjdeme na Památnou slavnost naposledy. Do té doby dávejme najevo, že příjemná jednota, kterou každoročně na Památné slavnosti zažíváme, je pro nás velmi drahocenná.