Přejít k článku

Přejít na obsah

Važme si toho, že je Jehova naším Hrnčířem

Važme si toho, že je Jehova naším Hrnčířem

„Jehovo, . . . ty jsi náš Hrnčíř; a všichni jsme dílo tvé ruky.“ (IZ. 64:8)

PÍSNĚ: 89, 26

1. Proč můžeme říct, že se žádný lidský hrnčíř nevyrovná Jehovovi?

V LISTOPADU 2010 byla v Londýně vydražena čínská keramická váza z 18. století za víc než 50 milionů liber. Je úžasné, že něco tak obyčejného a levného, jako je hlína, se v rukou hrnčíře může změnit v krásné a ceněné umělecké dílo. Žádný lidský hrnčíř se ale nemůže porovnávat s Jehovou. V závěru šestého stvořitelského dne Bůh „vytvořil . . . z prachu zemské půdy“ neboli z hlíny dokonalého člověka Adama a dal mu schopnost napodobovat jeho vlastnosti. (1. Mojž. 2:7) Tento člověk byl právem označen za „syna Božího“. (Luk. 3:38)

2., 3. Jak můžeme napodobovat postoj kajícných Izraelitů?

2 Adam se nakonec proti svému Stvořiteli vzbouřil, a tak Božím synem být přestal. „Velký oblak“ jeho potomků se ale rozhodl jinak. (Hebr. 12:1) Tito lidé Boha uznali za svého panovníka. Pokorně ho poslouchali a tím dali najevo, že za svého Otce a Hrnčíře chtějí mít jeho, a ne Satana. (Jan 8:44) Jejich věrnost Bohu nám připomíná postoj kajícných Izraelitů, kteří řekli: „Jsi náš Otec, Jehovo. Jsme hlína a ty jsi náš Hrnčíř; a všichni jsme dílo tvé ruky.“ (Iz. 64:8)

 3 Pokorou a poslušností se vyznačují i dnešní Jehovovi služebníci. Považují za čest, že se můžou na Jehovu obracet jako na svého Otce, a přejí si, aby byl jejich Hrnčířem. Chceš být poddajnou hlínou, ze které může Bůh vytvarovat krásnou nádobu? A díváš se i na svoje bratry a sestry jako na nehotové nádoby, na kterých Jehova stále pracuje? K tomu, abychom měli správný postoj, nám pomůže, když se zamyslíme nad třemi otázkami: Jak si Jehova vybírá ty, které bude tvarovat? Proč je tvaruje? A jak to dělá?

JEHOVA SI VYBÍRÁ TY, KTERÉ BUDE TVAROVAT

4. Podle čeho si Jehova vybírá ty, které k sobě přitáhne? Uveď příklady.

4 Když Jehova pozoruje lidi, nezaměřuje se na to, jak vypadají. Zkoumá srdce neboli to, jací jsou uvnitř. (Přečti 1. Samuelovu 16:7b.) Jasně se to ukázalo v době, kdy Bůh začal formovat křesťanský sbor. K sobě a svému Synovi přitáhl mnoho lidí, u kterých by to druzí možná nečekali. (Jan 6:44) Jedním z nich byl farizeus jménem Saul – „rouhač a pronásledovatel a nestoudný muž“. (1. Tim. 1:13) Protože ale Jehova zkoumá srdce, nepovažoval Saula za nepoužitelnou hroudu hlíny. (Přísl. 17:3) Naopak viděl, že se z něj dá vytvarovat krásná nádoba. Viděl, že se může stát „vyvolenou nádobou“ – mužem, který bude vydávat svědectví „národům i králům a izraelským synům“. (Sk. 9:15) Někteří z dalších lidí, ze kterých se Bůh rozhodl vytvarovat nádoby „pro čestné použití“, se dřív opíjeli, kradli a žili nemravně. (Řím. 9:21; 1. Kor. 6:9–11) Zkoumáním Božího Slova ale získali pevnou víru a dovolili Jehovovi, aby je formoval.

5., 6. Jak by to, že Jehovu vnímáme jako našeho Hrnčíře, mělo ovlivnit náš postoj a) k lidem ve službě? b) k našim bratrům a sestrám?

5 Když důvěřujeme tomu, že Jehova dokáže zkoumat srdce a že k sobě přitahuje ty, které sám vybral, pomáhá nám to, abychom ve službě ani ve sboru nikoho nesoudili. Uveďme si jeden příklad. Michael vypráví: „Vždycky když u mě zazvonili svědkové Jehovovi, prostě jsem je ignoroval a zabouchnul dveře. Choval jsem se jako hulvát. Později jsem se ale setkal s rodinou, která mě zaujala svým dobrým chováním. Když jsem se pak dozvěděl, že jsou to svědkové Jehovovi, byl jsem v šoku. Začal jsem přemýšlet, proč mám vlastně vůči svědkům předsudky, a brzy jsem si uvědomil, že můj postoj nevychází z faktů, ale z nevědomosti a z toho, co jsem kde zaslechl.“ Michael se rozhodl, že zjistí víc, a tak přijal nabídku studia. Za nějakou dobu byl pokřtěn a začal s celodobou službou.

6 Když Jehovu vnímáme jako našeho Hrnčíře, pomáhá nám to mít správný postoj i ke svým bratrům a sestrám. Díváš se na svoje spoluvěřící tak jako Bůh – tedy ne jako na hotové výrobky, ale jako na nádoby, na kterých Jehova stále pracuje? Jehova vnímá, jací jsou lidé uvnitř, a zároveň vidí, kým se můžou díky jeho zručnosti stát. Zaměřuje se proto na jejich pozitivní rysy, a ne na jejich dočasné nedostatky. (Žalm 130:3) Jehovu napodobujeme tak, že se na jeho služebníky díváme stejně. S naším Hrnčířem můžeme dokonce spolupracovat. Jak? Tím, že bratry a sestry podporujeme v jejich snaze dělat duchovní pokroky. (1. Tes. 5:14, 15)  Starší, „dary v podobě lidí“, by v tom měli jít příkladem. (Ef. 4:8, 11–13)

PROČ NÁS JEHOVA TVARUJE?

7. Proč si vážíš Jehovova ukázňování?

7 Asi už jsi slyšel, jak někdo říká něco ve smyslu: „To, jak mě rodiče vychovávali, jsem pořádně docenil až ve chvíli, kdy jsem sám měl děti.“ Když dospějeme a získáme určité zkušenosti, často začneme výchovu a ukázňování vidět v novém světle – začneme se na ně dívat jako Jehova, tedy jako na projev lásky. (Přečti Hebrejcům 12:5, 6, 11.) Jehova nás miluje jako svoje děti, a proto nás trpělivě tvaruje. Chce, abychom dělali moudrá rozhodnutí, byli šťastní a jeho lásku opětovali. (Přísl. 23:15) Nechce, abychom trpěli ani abychom zemřeli jako „děti zloby“, což je vyhlídka, kterou Adam předal všem svým potomkům. (Ef. 2:2, 3)

8., 9. Jak nás dnes Jehova vyučuje a jak bude jeho vyučování vypadat v budoucnu?

8 Dokud jsme byli „dětmi zloby“, projevovali jsme mnoho vlastností, které se Bohu nelíbí – možná jsme dokonce v určitých ohledech byli jako divoké šelmy. Díky Jehovovu tvarování jsme se ale změnili a začali se víc podobat pokojným beránkům. (Iz. 11:6–8; Kol. 3:9, 10) Prostředí, ve kterém nás Jehova formuje, proto můžeme označit za duchovní ráj. Cítíme se v něm v bezpečí, přestože svět kolem nás je plný špatnosti. Ti z nás, kteří vyrůstali v nefunkčních rodinách, v něm konečně zažívají skutečnou lásku. (Jan 13:35) A my všichni se učíme projevovat lásku druhým. Především ale zažíváme lásku našeho Otce Jehovy a lépe ho poznáváme. (Jak. 4:8)

9 V novém světě bude náš duchovní ráj ještě krásnější. Navíc bude mít svůj dokonalý protějšek – doslovný ráj, který vznikne pod vládou Božího království. I během této celosvětové obnovy nás Jehova bude dál školit a vzdělávat, a to v takovém rozsahu, jaký si dnes ani nedokážeme představit. (Iz. 11:9) A protože díky Jehovovi budeme mít dokonalé tělo i mysl, budeme jeho vyučování lépe chápat a dokážeme se jeho pokyny řídit v plné míře. Dál se proto Jehovou nechme formovat a dávejme mu najevo, že to považujeme za projev jeho lásky. (Přísl. 3:11, 12)

JAK NÁS JEHOVA TVARUJE?

10. Jak Ježíš napodoboval trpělivost a zručnost Velkého hrnčíře?

10 Jehova je jako velmi zkušený hrnčíř – dobře ví, jaký druh „hlíny“ má před sebou, a podle toho k ní přistupuje. (Přečti Žalm 103:10–14.) Vnímá nás jako jednotlivce. Bere v úvahu naše slabosti, omezení i míru duchovní zralosti. To, jaký postoj ke svým nedokonalým služebníkům má, jasně vidíme z příkladu jeho Syna. Zamysli se nad tím, jak Ježíš reagoval na nedostatky svých apoštolů, zvlášť na jejich sklon hádat se o to, kdo z nich je nejvýznamnější. Co by tě napadlo, kdybys jejich ostré spory sledoval na vlastní oči? Pomyslel by sis, jak jsou poddajní a tvární? Asi těžko. Ježíš se ale na apoštoly nedíval negativně. Věděl, že když budou dostávat laskavé a trpělivé rady a budou moct pozorovat jeho pokoru, můžou se změnit. (Mar. 9:33–37; 10:37, 41–45; Luk. 22:24–27) A tak to také bylo. Když byl Ježíš vzkříšen a na apoštoly byl vylit svatý duch, už se nezaměřovali na boj o nejvýznamnější postavení, ale na práci, kterou jim Ježíš svěřil. (Sk. 5:42)

11. V čem se David prokázal jako tvárná hlína a co se z jeho příkladu můžeme naučit?

 11 Jehova dnes svoje služebníky formuje hlavně pomocí svého Slova, svatého ducha a křesťanského sboru. Bible nás může tvarovat v případě, že ji pozorně čteme, přemýšlíme o tom, co jsme se dozvěděli, a prosíme Jehovu, aby nám to pomohl uplatňovat. David napsal: „Když jsem na tebe vzpomněl na svém loži, během nočních hlídek o tobě rozjímám.“ (Žalm 63:6) Také řekl: „Budu žehnat Jehovovi, který mi dal radu. Skutečně, během nocí mě napravují mé nejvnitřnější city.“ (Žalm 16:7, ppč.) Ano, David dovolil, aby Jehovovy rady – i když někdy byly velmi otevřené – utvářely jeho nejvnitřnější myšlenky a city. (2. Sam. 12:1–13) David je pro nás skvělým příkladem pokory a poslušnosti. Zeptej se sám sebe: Když si čtu Bibli, rozjímám o ní? Nechávám Boží Slovo působit na svoje nejvnitřnější myšlenky a pocity? Mohl bych se v tom zlepšit? (Žalm 1:2, 3)

12., 13. Jak nás Jehova formuje prostřednictvím svatého ducha a křesťanského sboru?

12 Různými způsoby nás může formovat také svatý duch. Například nám může pomoct, abychom dokázali napodobovat Ježíšovu osobnost, včetně vlastností, které tvoří ovoce ducha. (Gal. 5:22, 23) Jednou z nich je láska. Láska k Jehovovi nás vede k tomu, že ho chceme poslouchat a nechat se jím tvarovat. Navíc si uvědomujeme, že jeho příkazy jsou k našemu dobru. Svatý duch nás také může posílit, abychom se nenechali formovat tímto světem. (Ef. 2:2) Apoštola Pavla v mládí silně ovlivňoval pyšný postoj židovských náboženských představitelů. Díky svatému duchu se ale dokázal změnit. Později napsal: „Ke všemu mám sílu mocí toho, kdo mi sílu předává.“ (Fil. 4:13) Stejně jako Pavel se proto nepřestávejme o svatého ducha  modlit. Jehova naše upřímné prosby určitě vyslyší. (Žalm 10:17)

Jehova nás sice formuje prostřednictvím starších, ale svůj díl práce musíme odvést i my (12. a 13. odstavec)

13 Jehova také každého z nás formuje prostřednictvím sboru a křesťanských starších. Když si starší například všimnou, že máme nějaký duchovní problém, snaží se nám pomoct. (Gal. 6:1) Svoje rady ale nezakládají na vlastních názorech. Pokorně se obracejí na Jehovu a prosí o pochopení a moudrost. Potom v Božím Slově a našich publikacích hledají informace, které se přímo týkají toho, co prožíváme. Jak tedy zareaguješ, když za tebou starší přijdou a budou se ti snažit laskavě pomoct, třeba v souvislosti s oblékáním? Budeš to považovat za projev Boží lásky? Pokud ano, prokážeš se jako tvárná hlína, kterou Jehova může dobře formovat, a budeš z toho mít velký užitek.

14. Jak dává Jehova najevo, že respektuje naši svobodnou vůli?

14 Když chápeme, jak nás Jehova tvaruje, může to přispět k tomu, abychom měli dobré vztahy s bratry a sestrami a zachovali si pozitivní postoj ke svým zájemcům a dalším lidem v našich obvodech. Než hrnčíř začne hlínu tvarovat, musí ji nejdřív postupně zbavit kamínků a dalších nečistot. Podobně Jehova pomáhá těm, kdo se chtějí nechat formovat. Respektuje ale jejich svobodnou vůli a ke změnám je nenutí. Postupně je seznamuje se svými měřítky, aby se mohli sami rozhodnout, jestli v souladu s nimi očistí svůj život a udělají potřebné změny.

15., 16. Jak můžou zájemci ukázat, že chtějí, aby je Jehova tvaroval? Uveď příklad.

15 Zamysleme se nad příkladem Tessie, která žije v Austrálii. Sestra, která s ní studovala Bibli, vzpomíná: „Chápat biblické myšlenky nebyl pro Tessie vůbec problém. Nedělala ale skoro žádné pokroky – dokonce ani nechodila na shromáždění. Hodně jsem se kvůli tomu modlila a nakonec jsem se rozhodla, že studium ukončím. Pak se stalo něco úžasného. Při setkání, které jsem považovala za poslední, se mi Tessie svěřila, co ji trápí. Řekla mi, že si připadá jako pokrytec, protože zatím nedokázala přestat s hazardním hraním. Teď se ale rozhodla, že se svého návyku zbaví.“

16 Krátce nato začala Tessie chodit na shromáždění a projevovat křesťanské vlastnosti, i když se jí někteří bývalí kamarádi posmívali. Sestra, která s ní studovala, dodává: „Za nějakou dobu se Tessie dala pokřtít a později začala s průkopnickou službou, i když měla malé děti.“ Tento příběh ukazuje, že když zájemci začnou měnit svůj život, aby dělali radost Bohu, získají k němu blízký vztah a on z nich vytvaruje krásné nádoby.

17. a) Proč jsi rád, že je Jehova naším Hrnčířem? b) O čem budeme uvažovat v příštím článku?

17 I v dnešní době hrnčíři stále pracují ručně – trpělivě a pečlivě formují hlínu do požadovaného tvaru. Podobně Jehova svými radami trpělivě a pečlivě formuje nás a sleduje, jak na to reagujeme. (Přečti Žalm 32:8.) Cítíš, že se o tebe Jehova zajímá? Chceš, aby tě dál tvaroval? Pokud ano, které vlastnosti ti pomůžou, abys byl v Jehovových rukou jako měkká a tvárná hlína? Co by naopak mohlo způsobit, že by ses podobal hlíně tvrdé a nepoddajné? A jak můžou rodiče spolupracovat s Jehovou při formování svých dětí? O těchto otázkách pojednává následující článek.