Přejít k článku

Přejít na obsah

V novodobém splnění představuje muž s kalamářem Ježíše Krista, který označí ty, kdo přežijí

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

Koho symbolizuje muž s kalamářem tajemníka a šest mužů se zbraněmi k rozbíjení, kteří jsou popsáni v Ezekielově vidění?

Znázorňují nebeské síly, které se podílely na zničení Jeruzaléma a které se budou účastnit také armagedonské bitvy, kdy bude zničen Satanův zkažený svět. Na základě čeho upravujeme naše porozumění?

Ezekiel nejprve viděl špatné věci, ke kterým docházelo v odpadlém Jeruzalémě před tím, než byl v roce 607 př. n. l. zničen. Potom dostal vidění událostí, které zničení města předcházely. Viděl šest mužů se zbraněmi a spolu s nimi muže, který byl „oděný plátnem“, „s kalamářem tajemníka“. (Ezek. 8:6–12; 9:2, 3) Tomu bylo řečeno: „Projdi středem města . . . a uděláš označení na čele lidí, kteří vzdychají a sténají nad všemi odpornými věcmi, které se dějí uprostřed něho.“ Muži se zbraněmi pak dostali pokyn, aby zabili každého, kdo na čele označení nemá. (Ezek. 9:4–7) Co se z tohoto vidění učíme a kdo je muž s kalamářem?

Ezekiel toto vidění dostal v roce 612 př. n. l. Poprvé se splnilo o pouhých pět let později, když byl Jeruzalém zničen babylonskou armádou. Přestože Babyloňané Jehovu neuctívali, sloužili v té chvíli jako vykonavatelé jeho rozsudku. (Jer. 25:9, 15–18) Jehova je použil, aby potrestali jeho odpadlý lid. Zničeni ale nebyli všichni bez rozdílu. Ti, kdo poslouchali Boha, nezahynuli spolu s těmi, kdo se proti němu bouřili. Jehova laskavě umožnil, aby Židé, kteří nesouhlasili s tím, co se ve městě dělo, byli zachráněni.

Ezekiel se nepodílel ani na označování lidí, ani na zničení města. Vykonání rozsudku měli řídit andělé. Toto proroctví nám tedy umožňuje nahlédnout „do zákulisí“, do duchovní říše. Jehova pověřil anděly, aby nejen zorganizovali zničení zlých lidí, ale aby také oddělili ty poslušné k přežití. *

V minulosti jsme uváděli, že v novodobém splnění představuje muž s kalamářem pomazané křesťany, kteří jsou ještě na zemi. Domnívali jsme se, že ti, kdo příznivě reagují na dobrou zprávu, jsou nyní označováni k přežití. V posledních letech se ale ukázalo, že je potřeba toto vysvětlení upravit. Jak čteme u Matouše 25:31–33, tím, kdo bude lidi soudit, je Ježíš. Konečný rozsudek vynese během velkého soužení, kdy oddělí obrazné ovce od kozlů. Lidé podobní ovcím přežijí a lidé podobní kozlům budou zničeni.

Co se tedy z Ezekielova vidění učíme? Minimálně pět věcí:

  1. V době před zničením Jeruzaléma Ezekiel spolu s Jeremjášem plnili roli strážných, podobně jako dřív Izajáš. Dnes Jehova používá malou skupinu svých pomazaných služebníků, aby před vypuknutím velkého soužení sytila jeho lid a varovala ostatní. Na šíření výstrahy se ale podílejí všichni Boží služebníci, tedy celá Kristova „čeleď“. (Mat. 24:45–47)

  2. Podobně jako Ezekiel ani Jehovovi služebníci dnes nijak neoznačují ty, kdo přežijí. Prostě jen v rámci kazatelského díla pod dohledem andělů předávají lidem zprávu od Jehovy. (Zjev. 14:6)

  3. Stejně jako tomu bylo za dnů Ezekiela, lidé dnes nedostávají doslovné označení. Aby ale přežili, musí být během velkého soužení označeni  symbolicky. Co pro to musí udělat? Musí příznivě reagovat na dobrou zprávu, obléknout si křesťanskou osobnost, zasvětit se Jehovovi a věrně podporovat Kristovy bratry. (Mat. 25:35–40)

  4. V novodobém splnění představuje muž s kalamářem Ježíše Krista. Členy velkého zástupu označí ve chvíli, kdy je ve velkém soužení posoudí jako ovce. Díky tomu získají věčný život na zemi. (Mat. 25:34, 46) *

  5. V novodobém splnění představuje šest mužů se zbraněmi nebeské vojsko v čele s Ježíšem, které brzy odstraní všechny zlé lidi a veškerou špatnost. (Ezek. 9:2, 6, 7; Zjev. 19:11–21)

Když chápeme význam tohoto vidění a dokážeme se z něj poučit, posiluje to naši důvěru, že Jehova nezničí dobré lidi spolu se špatnými. (2. Petra 2:9; 3:9) Také nám to připomíná, jak důležitá je kazatelská činnost, která dnes probíhá. Všichni totiž potřebují slyšet varování před blížícím se koncem. (Mat. 24:14)

^ 6. odst. I když lidé jako Jeremjášův tajemník Baruk, Etiop Ebed-melek a Rekabovci neobdrželi viditelné označení, byli zachráněni. (Jer. 35:1–19; 39:15–18; 45:1–5) Jejich označení k přežití bylo symbolické.

^ 12. odst. Pomazaní křesťané toto označení nedostanou. Místo toho dostanou konečné zapečetění – buď před tím, než zemřou, nebo před vypuknutím velkého soužení. (Zjev. 7:1, 3)