Přejít k článku

Přejít na obsah

Snažíš se získat to pravé bohatství?

Snažíš se získat to pravé bohatství?

„Dělejte si přátele pomocí nespravedlivého bohatství.“ (LUK. 16:9)

PÍSNĚ: 32, 154

1., 2. Proč budou v tomto světě vždycky někteří lidé chudí?

DNEŠNÍ ekonomický systém je drsný a nespravedlivý. Mladí lidé nemůžou najít práci. Nejen oni často riskují život, aby se přestěhovali do bohatších zemí. Ale i ve vyspělých zemích je hodně lidí chudých. Propast mezi bohatými a chudými se stále zvětšuje. Nejbohatší jedno procento světové populace má podle posledních odhadů majetek, jehož hodnota se rovná hodnotě majetku všech zbývajících lidí. I když toto číslo není snadné potvrdit, nikdo nepochybuje o tom, že miliony lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco jiní mají takové bohatství, jaké by na celý život vystačilo jim i několika dalším generacím. Ježíš tuto tvrdou realitu komentoval slovy: „Chudé máte vždy u sebe.“ (Mar. 14:7) Proč jsou ve světě takové rozdíly?

2 Ježíš věděl, že chamtivý obchodní systém tu bude tak dlouho, dokud nepřijde Boží království. Ve Zjevení 18:3 ho představují „cestující kupci“ a Bible ukazuje, že společně s politikou a náboženstvím je součástí Satanova světa. Jako Boží služebníci dokážeme být naprosto odděleni od politiky a falešného náboženství, ale většina z nás se nemůže úplně oddělit od obchodního systému.

3. Nad kterými otázkami se zamyslíme?

 3 Jako křesťané bychom se nad svým postojem k dnešnímu obchodnímu systému měli vážně zamyslet. Můžeme si položit například otázky: Jak můžu peníze a majetek používat způsobem, kterým dám najevo věrnost Bohu? Jak můžu být na obchodním světě co nejméně závislý? Z jakých příkladů vidíme, že ti, kdo v dnešní těžké době slouží Jehovovi, mu plně důvěřují?

PODOBENSTVÍ O NESPRAVEDLIVÉM SPRÁVCI

4., 5. a) V jaké situaci se ocitl správce z Ježíšova podobenství? b) K čemu Ježíš vybídl své následovníky?

4 Přečti Lukáše 16:1–9. Ježíšovo podobenství o nespravedlivém správci nás vede k zamyšlení. Potom co byl správce obviněn z rozhazovačnosti, se jeho pán rozhodl, že ho propustí. * Správce ale jednal moudře. Ještě než o svou práci přišel, spřátelil se s lidmi, kteří mu později mohli pomoct. Ježíš samozřejmě učedníky nepovzbuzoval k tomu, aby ve snaze přežít v tomto světě jednali nespravedlivě. Tak by se podle jeho slov zachovali lidé, kteří Jehovu neuctívají. Vyprávěl ten příběh proto, aby své posluchače naučil něco důležitého.

5 Ježíš věděl, že podobně jako správce, který se ocitl v těžké situaci, i většina jeho následovníků si bude muset vydělávat na živobytí v tomto nespravedlivém obchodním světě. Proto je vybídl: „Dělejte si přátele pomocí nespravedlivého bohatství, aby vás, až selže, [Jehova a Ježíš] přijali do věčných obydlí.“ Co se z jeho rady můžeme naučit?

6. Jak víme, že dnešní obchodní systém nebyl součástí Božího záměru?

6 I když Ježíš nevysvětlil, proč bohatství označil jako „nespravedlivé“, z Bible jasně vyplývá, že obchodovat s cílem vydělávat na druhých nepatřilo k Božímu záměru. Například k Adamovi a Evě v zahradě Eden byl Jehova tak štědrý, že jim dal mnohem víc, než potřebovali. (1. Mojž. 2:15, 16) Později, když na pomazané křesťany v prvním století působil svatý duch, „ani jediný neříkal, že cokoli z toho, co má, je jeho vlastní; ale všechno měli společné“. (Sk. 4:32) Izajáš prorokoval, že přijde doba, kdy všichni lidé budou mít volný přístup ke všemu, co naše planeta poskytuje. (Iz. 25:6–9; 65:21, 22) Do té doby ale Ježíšovi následovníci budou potřebovat praktickou moudrost. Zatímco se budou snažit konat Boží vůli, pomocí „nespravedlivého bohatství“ tohoto světa si budou muset vydělávat na živobytí.

„NESPRAVEDLIVÉ BOHATSTVÍ“ POUŽÍVEJ MOUDŘE

7. Jakou radu nacházíme v Lukášovi 16:10–13?

7 Přečti Lukáše 16:10–13. Správce z Ježíšova podobenství se s lidmi spřátelil proto, aby z toho měl vlastní prospěch. Ježíš ale své následovníky vybízel, aby si přátelství v nebi vytvářeli z nesobeckých důvodů. Chtěl, abychom pochopili, že to, jak používáme „nespravedlivé bohatství“, může ukazovat, jestli jsme věrní Bohu. Jak ho tedy používat?

8., 9. Jak někteří bratři a sestry moudře používají „nespravedlivé bohatství“?

8 Jedním způsobem, jak můžeme moudře používat hmotné věci, jsou naše  dary na celosvětové kazatelské dílo, které Ježíš předpověděl. (Mat. 24:14) Jedna holčička v Indii měla pokladničku a házela do ní mince. Někdy si dokonce ani nekoupila hračku, aby v pokladničce měla víc peněz. Když ji měla plnou, dala peníze na kazatelské dílo. V Indii je také jeden bratr, který má kokosovou plantáž. Velké množství kokosových ořechů věnoval překladatelské kanceláři, kde se publikace překládají do malajálamštiny. Protože kancelář tyto ořechy potřebuje, považoval svůj dar za cennější, než kdyby přispěl penězi. Tomu se říká praktická moudrost. Podobně bratři v Řecku pravidelně darují rodině betel olivový olej, sýr a další potraviny.

9 Jeden bratr, který žil na Srí Lance a přestěhoval se do jiné země, dal svůj dům a pozemek k dispozici pro shromáždění a krajské sjezdy. Také v něm můžou přespávat celodobí služebníci. Pro bratra je to určitá finanční oběť, ale pro místní zvěstovatele, kteří nemají moc peněz, je to velká pomoc. V zemích, kde je naše dílo zakázáno, se bratři neschází v sálech Království, ale v domácnostech. Díky tomu se průkopníci a další bratři a sestry, kteří nejsou bohatí, mají kde scházet a finančně je to nezatěžuje.

10. Například co dobrého nám přináší to, že jsme štědří?

10 Z těchto příkladů je vidět, že Boží lid je „věrný v nejmenším“, tedy v tom, jak používá hmotné věci, které jsou méně důležité než duchovní bohatství. (Luk. 16:10) Co si Jehovovi přátelé myslí o takových obětech? Dobře vědí, že když jsou štědří, získávají tím to pravé bohatství. (Luk. 16:11) Jedna sestra, která pravidelně dává peníze na celosvětové dílo, vypráví, co dobrého jí to přináší: „Když jsem štědrá v hmotném ohledu, pozoruju u sebe za ta léta něco zajímavého. Čím jsem štědřejší, tím lepší vztah mám k druhým – jsem velkorysejší v odpouštění, mám s druhými větší trpělivost, líp se vyrovnávám se zklamáním a jsem ochotnější přijímat rady.“ Mnozí křesťané zjistili, že štědrost je duchovně obohacuje. (Žalm 112:5; Přísl. 22:9)

11. a) Jakým dalším způsobem můžeme projevovat praktickou moudrost? b) K jakému „vyrovnání“ dochází mezi Božím lidem? (Viz úvodní obrázek.)

11 Moudrost projevujeme i tím, že hmotně podporujeme bratry a sestry, kteří Jehovovi můžou sloužit víc. Ti z nás, kdo mají dost finančních prostředků, ale nemůžou sloužit celodobě nebo se přestěhovat tam, kde je málo zvěstovatelů, mají dobrý pocit z toho, že svými dobrovolnými dary podporují druhé. (Přísl. 19:17) Z dobrovolných darů se financuje překládání a distribuce našich publikací a podporuje kazatelská činnost tam, kde je chudoba, ale velký duchovní vzrůst. Například v zemích, jako je Kongo, Madagaskar a Rwanda, se dřív bratři museli často rozhodovat, jestli pro rodinu koupí jídlo, nebo Bibli, jejíž cena  se rovná týdenní, nebo i měsíční mzdě. Dnes ale díky darům od mnoha bratrů a sester a díky tomu, že naše organizace používá princip „vyrovnání“, může mít Bibli každý v rodině a také duchovně hladoví zájemci. (Přečti 2. Korinťanům 8:13–15.) Jehovovými přáteli tak můžou být dárci i ti, kdo z jejich darů mají užitek.

BUĎ CO NEJMÉNĚ ZÁVISLÝ NA OBCHODNÍM SVĚTĚ

12. Jak Abraham ukázal, že důvěřuje Jehovovi?

12 Spřátelit se s Jehovou můžeme i tak, že co možná nejvíc snížíme závislost na obchodním světě a že své okolnosti budeme využívat k získání pravého bohatství. Právě to udělal Abraham. Měl tak velkou víru, že poslušně opustil bohaté město Ur a žil ve stanech. (Hebr. 11:8–10) Za zdroj pravého bohatství vždycky považoval Jehovu a nikdy nehledal hmotné výhody, což by ukazovalo na jeho malou víru. (1. Mojž. 14:22, 23) Ježíš povzbuzoval druhé, aby takovou víru napodobovali. Například jednomu bohatému mladému muži řekl: „Jestliže chceš být dokonalý, jdi a prodej svůj majetek a dej chudým, a budeš mít poklad v nebi, a pojď, buď mým následovníkem.“ (Mat. 19:21) Víru jakou měl Abraham, tento muž neměl, ale jiní důvěřovali Jehovovi bezmezně.

13. a) Jakou radu dal Pavel Timoteovi? b) Jak můžeme Pavlovu radu uplatnit my?

13 Dalším mužem, který měl velkou víru, byl Timoteus. Pavel o něm řekl, že je „znamenitý voják Krista Ježíše“ a pak mu napsal: „Žádný, kdo slouží jako voják, se nezaplétá do obchodních záležitostí života, aby získal schválení toho, který ho najal jako vojáka.“ (2. Tim. 2:3, 4) Tuto Pavlovu radu se dnes snaží ze všech sil uplatňovat Ježíšovi následovníci, včetně víc než milionu celodobých služebníků. Odolávají tlaku reklamy a okolního světa a pamatují na zásadu „kdo si vypůjčuje, je sluhou toho, kdo poskytuje půjčku“. (Přísl. 22:7) Satan by si nepřál nic jiného, než abychom věnovali všechen svůj čas a energii tomu, že budeme otročit jeho obchodnímu světu. Některá rozhodnutí by nás mohla finančně zavázat na dlouhé roky. Pod velký finanční tlak bychom se mohli dostat třeba tím, že bychom si vzali vysokou hypotéku, drahou studentskou půjčku nebo leasing na luxusní auto, anebo se zadlužili dokonce proto, abychom měli okázalou svatbu. Praktickou moudrost dáme najevo tím, že si zjednodušíme život, nebudeme se zadlužovat a snížíme výdaje. Pak budeme volní, abychom sloužili jako otroci Bohu, a ne dnešnímu obchodnímu světu. (1. Tim. 6:10)

14. K čemu musíme být rozhodnutí? Uveď příklady.

14 Zjednodušit si život a takový postoj si udržet od nás vyžaduje mít správné priority. Jedni manželé vlastnili prosperující výrobní firmu. Chtěli ale znovu začít sloužit Jehovovi naplno, a tak prodali firmu, loď a další věci. Pak se nabídli, že pomůžou na stavbě světového ústředí ve Warwicku. Měli velkou radost, že v betelu mohli pracovat se svou dcerou a zetěm a několik týdnů i s rodiči manžela, kteří na tomto stavebním projektu také pomáhali. Dalším krásným příkladem je průkopnice z Colorada, která si našla místo na částečný úvazek v bance. Byli tam s její prací tak spokojení, že jí nabídli plný úvazek a trojnásobný plat. Lákavou nabídku ale odmítla, protože by neměla tolik času na službu. To jsou jen  některé příklady, ze kterých je vidět, čeho všeho jsou Jehovovi služebníci ochotní se vzdát. Když jsme rozhodnutí mít v životě na prvním místě věci, které souvisí s Božím královstvím, dáváme najevo, že si přátelství s Bohem a duchovního bohatství vážíme mnohem víc než toho, co nám může nabídnout dnešní obchodní svět.

AŽ „NESPRAVEDLIVÉ BOHATSTVÍ“ SELŽE

15. Jaké bohatství přináší to největší uspokojení?

15 Hmotné bohatství nutně nemusí být známkou Božího požehnání. Jehova odměňuje ty, kdo jsou „bohatí ve znamenitých skutcích“. (Přečti 1. Timoteovi 6:17–19.) Uveďme si jeden příklad. Když se Lucia * z Itálie dozvěděla, že je zapotřebí pomoct s kázáním v Albánii, v roce 1993 se tam přestěhovala. Neměla moc peněz, ale naprosto se spoléhala na Jehovu. Naučila se albánsky a pomohla víc než 60 lidem k tomu, aby se zasvětili Jehovovi a dali pokřtít. Většina z nás nekáže v obvodu, kde je na dobrou zprávu taková odezva. Nicméně cokoli, co děláme, abychom druhým pomohli poznat Jehovu a stát se jeho přáteli, zůstane naším pokladem navždycky. (Mat. 6:20)

16. a) Co brzy čeká současný obchodní systém? b) Jak by to, co víme o budoucnosti, mělo ovlivnit náš postoj k hmotným věcem?

16 Ježíš řekl: „[nespravedlivé bohatství] selže“, ne jestliže selže. (Luk. 16:9) V těchto posledních dnech některé banky zkrachovaly a některé země se dostaly do ekonomické krize. To je ale zanedbatelné ve srovnání s tím, co se už brzy stane v celosvětovém měřítku. Celý Satanův systém – politika, náboženství a obchod – padne. Proroci Ezekiel a Sefanjáš předpověděli, že zlato a stříbro, které byly po staletí v obchodním světě tak důležité, ztratí veškerou hodnotu. (Ezek. 7:19; Sef. 1:18) Jak by ses cítil, kdyby tvůj život byl u konce a ty sis uvědomil, že jsi obětoval pravé bohatství, abys získal „nespravedlivé bohatství“ tohoto světa? Možná by ses cítil jako člověk, který celý svůj život tvrdě pracoval, aby si vydělal spoustu peněz, ale nakonec zjistil, že jsou všechny falešné. (Přísl. 18:11) Hmotné věci tohoto světa jednoho dne selžou. Nepromarni tedy příležitost využívat je teď k tomu, abys upevňoval přátelství s Jehovou a Ježíšem. Cokoli děláme pro Boží království, nás v duchovním ohledu obohacuje.

17., 18. Na co se těší Boží přátelé?

17 Až na zemi zavládne Boží království, nikdo už nebude muset platit nájem ani hypotéku. Všichni budou mít zadarmo tolik jídla, kolik budou chtít. Náklady na zdravotní péči budou věcí minulosti. Jehovovi přátelé budou užívat toho nejlepšího, co naše planeta nabízí. Zlato, stříbro a drahokamy budeme používat ke zkrášlování, ne ke zbohatnutí. Vysoce kvalitní dřevo, kameny a železo budou volně k dispozici na stavbu nádherných domů. Druzí nám budou pomáhat ne proto, aby dostali zaplaceno, ale proto, že budou chtít. Všechno, co země vyprodukuje, budeme užívat společně.

18 To je jenom část neocenitelné odměny, kterou dostanou ti, kdo budou mít přátele v nebi. Jehovovi služebníci na zemi budou mít obrovskou radost, až uslyší Ježíšova slova: „Pojďte vy, kterým požehnal můj Otec, dědičně se ujměte království připraveného pro vás od založení světa.“ (Mat. 25:34)

^ 4. odst. Ježíš nijak nenaznačil, jestli obvinění bylo oprávněné. Řecké slovo přeložené v Lukášovi 16:1 výrazem „žalovali“ může znamenat, že lidé o správci šířili pomluvy. Ježíš se tedy zaměřil na jeho reakci, a ne na to, proč byl propuštěn.

^ 15. odst. Životní příběh Lucii Moussanettové si můžeš přečíst v Probuďte se! z 22. června 2003 na stranách 18 až 22.