Přejít k článku

Přejít na obsah

Zvítězíš v boji o svou mysl?

Zvítězíš v boji o svou mysl?

JSI terčem útoku! A tvůj hlavní nepřítel Satan se snaží použít proti tobě dost nebezpečnou zbraň. Jakou? Propagandu! Tato zbraň je navržená s cílem zasáhnout tvou mysl.

To, jak je satanská propaganda nebezpečná, si uvědomoval apoštol Pavel. V tehdejších sborech to ale ne každý vnímal stejně jako on. Například někteří v Korintu zjevně měli příliš velké sebevědomí – mysleli si, že mají tak pevnou víru, že by Jehovu nikdy neopustili. (1. Kor. 10:12) Pavel je proto varoval: „Bojím se, aby jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla vaše mysl nějak zkažena, vzdálena od upřímnosti a cudnosti, které náleží Kristu.“ (2. Kor. 11:3)

Z toho, že si Pavel dělal o křesťany starost, je vidět, že sebejistota není namístě. Pokud máš v bitvě o svou mysl zvítězit, musíš si uvědomit, jaké nebezpečí propaganda představuje, a chránit se před ní.

PROČ JE PROPAGANDA TAK NEBEZPEČNÁ?

Co je propaganda? V tomto kontextu je to používání neobjektivních nebo zavádějících informací s cílem ovládat lidskou mysl a chování. Někteří kladou rovnítko mezi propagandou a „lhaním, překrucováním faktů, klamáním, manipulací, ovládáním mysli a psychologickým bojem“ a spojují ji s „neetickými, škodlivými a nečestnými praktikami“. (Propaganda and Persuasion)

Proč je propaganda nebezpečná? Je zákeřná – podobně jako neviditelný jedovatý plyn bez zápachu – a prosakuje do našeho vědomí. Rozeznat, že jde o propagandu, nemusí být vůbec snadné. Odborník na  lidské chování Vance Packard poznamenal: „Mnozí z nás jsme ovlivňováni a manipulováni mnohem víc, než si uvědomujeme.“ Pod tímto vlivem se podle jiného odborníka muži a ženy „docela snadno nechají svést k extrémně nebezpečnému a nerozumnému chování“ typickému pro „genocidu, válku, rasistickou hysterii, náboženskou nesnášenlivost a mnoho dalších forem iracionálního chování“. (Easily Led—A History of Propaganda)

Pokud nás svou propagandou dokážou oklamat lidé, co potom Satan? Lidské chování studuje od stvoření člověka. Ovládá celý svět a k tomu, aby šířil své lži, může použít úplně cokoli. (1. Jana 5:19; Jan 8:44) V tom, jak umí klamat mysl lidí, je tak dobrý, že „zavádí na scestí celou obydlenou zemi“. (2. Kor. 4:4; Zjev. 12:9) Jak můžeš jeho propagandě odolávat?

POSTAV SI OCHRANNÝ VAL

Ježíš dal jednoduchou radu, jak s propagandou bojovat. Řekl: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:31, 32) Ve válce voják potřebuje vědět, kde dostane spolehlivé informace, protože nepřítel šíří lži, aby ho oklamal. Takže kde můžeš získat spolehlivé informace? Jejich zdrojem je Jehova. Na stránkách Bible můžeš najít všechno, co potřebuješ, abys v boji se Satanovou propagandou zvítězil. (2. Tim. 3:16, 17)

Velký propagátor Satan to samozřejmě ví. Svůj svět proto používá tak, aby nás odradil od čtení a studia Bible. Nepadni těmto „lstivým skutkům“ za oběť! (Ef. 6:11, ppč.) Snaž se pochopit plnou šíři biblické pravdy. (Ef. 3:18) To bude od tebe vyžadovat opravdové úsilí, ale pamatuj na základní fakt, který řekl spisovatel Noam Chomsky: „Nikdo ti pravdu nenalije do hlavy. Musíš na ni přijít sám.“ Jak na to? Denně si pečlivě studuj Bibli. (Sk. 17:11)

Pokud máš v bitvě o svou mysl zvítězit, musíš si uvědomovat, jaké nebezpečí propaganda představuje, a chránit se před ní

Pamatuj na to, že Satan nechce, abys viděl věci jasně a dobře si je promýšlel. Proč? Protože propaganda je „pravděpodobně nejúčinnější,“ uvádí jeden zdroj,  „když jsou lidé odrazováni od toho, aby přemýšleli kriticky“. (Media and Society in the Twentieth Century) Neuvěř všemu, co slyšíš, aniž se nad tím pořádně zamyslíš. (Přísl. 14:15) Bůh ti dal schopnost přemýšlet, a tak ji používej k upevňování své víry. (Přísl. 2:10–15; Řím. 12:1, 2)

NEZAPOMÍNEJ, ŽE SATAN SE SNAŽÍ ROZDĚLIT A OVLÁDNOUT SBOR

Vojenští stratégové někdy používají propagandu, aby oslabili morálku a houževnatost vojáků. Můžou nepřátelské vojáky přesvědčit, aby bojovali proti sobě, nebo je navést k tomu, aby se izolovali od hlavního vojenského tábora. Jeden německý generál údajně přiznal, že Německo prohrálo v první světové válce i kvůli tomu, že lidé „byli hypnotizováni nepřátelskou propagandou, tak jako je králík hypnotizován hadem“. Satan používá podobné taktiky, aby sbor rozdělil a ovládl. Například se snaží rozdmýchat mezi bratry a sestrami spory nebo je přesvědčit, aby se kvůli domnělé nespravedlnosti nebo pocitům křivdy izolovali od Jehovovy organizace.

Nenech se oklamat! Jednej podle rad v Božím Slově. Bible nás například povzbuzuje k tomu, abychom „velkoryse jeden druhému“ odpouštěli a nedorozumění řešili rychle. (Kol. 3:13, 14; Mat. 5:23, 24) Důrazně nás varuje, abychom se neizolovali od sboru. (Přísl. 18:1) Ujisti se, že jsi připravený satanskou propagandu zavrhnout. Polož si otázku: Když mě naposled někdo ze sboru urazil, reagoval jsem tak, že to potěšilo Jehovu, nebo Satana? (Gal. 5:16–26; Ef. 2:2, 3)

BUĎ LOAJÁLNÍ

Voják, jehož loajalita vůči svému vůdci zeslábne, nebude dobrým vojákem. Propagátoři se tedy snaží podkopat důvěru, kterou má voják ke svému veliteli. Například říkají: „Jemu přece nemůžeš věřit!“ nebo „Nenech se jím ovládat, jinak dopadneš špatně!“ Aby tito lidé své útoky zesílili, chytře zveličují chyby vůdců. Satan dělá to samé. Nikdy nepřestane podkopávat  tvou důvěru v bratry, které Jehova používá, aby vedli jeho organizaci.

Jak se můžeš bránit? Buď rozhodnutý držet se Jehovovy organizace a loajálně tyto bratry podporuj, i když jsou nedokonalí. (1. Tes. 5:12, 13) Nenech se „rychle otřást ve svém smýšlení“, když se setkáš s útoky odpadlíků nebo jiných, kteří chtějí oklamat tvou mysl, přestože se jejich obvinění můžou zdát věrohodná. (2. Tes. 2:2; Tit. 1:10) Poslechni radu, kterou dostal mladý Timoteus. Pavel ho vybídl, aby pokračoval v tom, co se naučil, a pamatoval na to, od koho se to naučil. (2. Tim. 3:14, 15) Je spousta důvodů, proč můžeš věřit věrnému otroku, kterého Jehova používá už téměř sto let, aby svůj lid duchovně sytil. (Mat. 24:45–47; Hebr. 13:7, 17)

NENECH SE OCHROMIT STRACHEM

Pamatuj ale na to, že Satanova propaganda není vždycky zákeřná. Občas používá děsivé metody, což jsou „jedny z nejstarších forem propagandy“. (Easily Led—A History of Propaganda) Například Asyřané používali proti nepřátelům „taktiku zastrašování, jež byla spojena s propagandou,“ napsal britský profesor Philip M. Taylor. Satan bude používat strach z člověka, strach z pronásledování, strach ze smrti a strach z čehokoli jiného, aby tě ochromil, a ty jsi přestal sloužit Jehovovi. (Iz. 8:12; Jer. 42:11; Hebr. 2:15)

To Satanovi nikdy nedovol! Ježíš řekl: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom nejsou schopni udělat nic víc.“ (Luk. 12:4) Plně důvěřuj Jehovovu slibu, že se o tebe postará, že ti dá „moc, která je nad to, co je normální“ a že ti pomůže odolat všem Satanovým útokům. (2. Kor. 4:7–9; 1. Petra 3:14)

Samozřejmě že můžou přijít chvíle, kdy se budeš cítit slabý a budeš mít strach. Ale pamatuj na povzbuzující slova, která řekl Jehova Jozuovi: „Buď odvážný a silný. Nebuď otřesen ani se neděs, neboť Jehova, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.“ (Jozue 1:9) Pokud tě přepadne úzkost, hned se pomodli a o všech svých obavách Jehovovi řekni. Můžeš si být jistý, že Boží pokoj bude střežit tvé srdce a mysl, takže budeš mít dost sil, abys Satanově propagandě nepodlehl. (Fil. 4:6, 7, 13)

Vzpomínáš si na propagandu, kterou použil asyrský posel rabšake, aby nahnal strach Božímu lidu? Vlastně řekl: Před Asýrií vás neochrání nic. Dokonce ani váš Bůh Jehova nic nezmůže. Odvážně dodal, že sám Jehova mu řekl, aby vytáhl proti Jeruzalému a zničil ho. Jak na to Jehova zareagoval? Svůj lid ujistil: „Neboj se kvůli slovům, která jsi slyšel, jimiž o mně sloužící asyrského krále mluvili utrhačně.“ (2. Král. 18:22–25; 19:6) Potom vyslal anděla, který během jediné noci zabil 185 000 Asyřanů. (2. Král. 19:35)

BUĎ MOUDRÝ – VŽDYCKY NASLOUCHEJ JEHOVOVI

Díval ses někdy na film, ve kterém byl někdo obětí lží a manipulace? Možná jsi na něj v tu chvíli chtěl zavolat: Nevěř jim, lžou ti! Představ si, že podobně volají andělé na tebe: Nenech se oklamat Satanovými lžemi!

Zacpi si tedy uši před Satanovou propagandou. (Přísl. 26:24, 25) Naslouchej Jehovovi a ve všem se na něj spoléhej. (Přísl. 3:5–7) Miluje tě a vybízí tě: „Buď moudrý, můj synu, a rozradostni mé srdce.“ (Přísl. 27:11) Pokud to uděláš, zvítězíš v bitvě o svou mysl!