Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

Je vhodné, aby křesťan vlastnil střelnou zbraň, jako je pistole nebo puška, aby se ubránil před jiným člověkem?

I když křesťané podnikají rozumné kroky, aby chránili svůj život, měli by se přitom řídit biblickými zásadami. Ty nás varují před použitím střelných zbraní, jako jsou pistole a pušky, za účelem ubránit se před jiným člověkem. Zamysleme se nad následujícími zásadami:

Jehova považuje život – zvlášť lidský život – za svatý. Žalmista David věděl, že u Jehovy je „zdroj života“. (Žalm 36:9) Když se tedy křesťan rozhodne chránit sebe a svůj majetek, bude se snažit předejít tomu, že by někoho zabil a nesl tak před Jehovou odpovědnost za lidský život. (5. Mojž. 22:8; Žalm 51:14)

Je pravda, že jakýkoli předmět, který člověk použije k obraně, se může stát vražednou zbraní. Pokud ale použije pistoli, snadno může někoho zabít, ať už nešťastnou náhodou, nebo záměrně. * Navíc útočník může být ve stresu, a když uvidí, že druhý má střelnou zbraň, situace se může vyhrotit a skončit tragicky.

Když večer před svou smrtí Ježíš učedníkům řekl, aby si opatřili meč, nemyslel tím, že by se jím měli bránit. (Luk. 22:36, 38) Naopak je chtěl naučit, že by se neměli uchýlit k násilí, ani když budou čelit ozbrojenému zástupu. (Luk. 22:52) Potom co  Petr použil meč proti veleknězovu otroku, mu Ježíš přikázal: „Vrať svůj meč zpátky na jeho místo.“ Pak Ježíš řekl důležitou zásadu, kterou křesťané poslouchají dodnes: „Všichni, kdo berou meč, mečem zahynou.“ (Mat. 26:51, 52)

Boží služebníci se řídí slovy u Micheáše 4:3, že mají „překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky“. Jsou známí jako mírumilovní lidé. Jednají v souladu s Božím pokynem, který zapsal apoštol Pavel: „Nikomu neodplácejte zlé zlým. ... Je-li to možné, pokud to závisí na vás, buďte pokojní vůči všem lidem.“ (Řím. 12:17, 18) Pavel se často dostával do různých nebezpečných situací, několikrát mu například hrozilo, že bude přepaden. Nikdy ale nepovažoval osobní bezpečí za důležitější než to, aby se řídil biblickými zásadami. (2. Kor. 11:26) Důvěřoval Bohu a spoléhal se na jeho moudré rady, protože věděl, že jsou „lepší než nástroje k boji“. (Kaz. 9:18)

Křesťané považují život za mnohem cennější než hmotné věci. „Život nevyplývá z věcí, které [člověk] vlastní.“ (Luk. 12:15) Pokud ozbrojeného zloděje nemůžeme zastavit tím, že se s ním v klidu snažíme domluvit, řídíme se Ježíšovou radou: „Neodporujte tomu, kdo je ničemný.“ Možná bude zapotřebí nechat mu dokonce takříkajíc svůj svrchní i spodní oděv, tedy dát mu věci, které chce. (Mat. 5:39, 40; Luk. 6:29) * Nejlepší samozřejmě je přepadení předcházet. Můžeme to dělat tak, že nebudeme okázale vystavovat, co všechno máme. (1. Jana 2:16) Ochranou pro nás může být také to, když nás ostatní znají jako mírné svědky Jehovovy. (Přísl. 18:10)

Křesťané respektují svědomí druhých. (Řím. 14:21) Když se ukáže, že nějaký bratr nebo sestra vlastní zbraň za účelem osobní ochrany, může to někoho ve sboru šokovat, nebo dokonce oslabit jeho víru. Možná sice máme právo vlastnit zbraň, ale protože bratry a sestry milujeme, nechceme udělat nic, co by jim v duchovním ohledu ublížilo. (1. Kor. 10:32, 33; 13:4, 5)

Křesťané se snaží být pro druhé příkladem. (2. Kor. 4:2; 1. Petra 5:2, 3) Pokud má křesťan zbraň na svoji obranu proti člověku, starší mu dají biblickou radu. Jestliže se i potom rozhodne zbraň si nechat, nebude příkladný. Proto nebude moct ve sboru vykonávat žádné úkoly ani mít zvláštní výsady. To samé platí v případě křesťana, který má u sebe zbraň proto, že to vyžaduje jeho zaměstnání. Bylo by mnohem lepší, kdyby si našel jinou práci. *

Křesťan se musí sám rozhodnout, jak bude chránit sebe, svoji rodinu a majetek a kde bude pracovat. Vždycky by ale měl vzít v úvahu biblické zásady. Náš moudrý Bůh nám je dal proto, že nás miluje. Křesťané, kteří k němu mají blízký vztah, se proto rozhodnou nemít zbraň za účelem ochrany před jinými lidmi. Vědí, že když důvěřují Bohu a řídí se biblickými zásadami, budou žít v opravdovém bezpečí, a to věčně. (Žalm 97:10; Přísl. 1:33; 2:6, 7)

Během velkého soužení se křesťané budou spoléhat na Jehovu a nebudou se snažit sami sebe ochránit

^ 3. odst. Křesťan může vlastnit zbraň (pušku nebo brokovnici), pokud ji chce používat k lovu zvěře pro potravu nebo k ochraně před divokými zvířaty. Když ji ale nepoužívá, je nejlepší mít ji nenabitou, nebo dokonce rozebranou, a bezpečně uzamčenou. V zemích, kde vlastnit zbraň není legální nebo je to nějak omezené, se křesťané i v tomto ohledu řídí zákony. (Řím. 13:1)

^ 2. odst. Rady, jak se ubránit znásilnění, najdete v článku „Jak předcházet znásilnění“ v Probuďte se! z 8. března 1993.

^ 4. odst. Více informací k tomu, jestli přijmout zaměstnání, při kterém je nutné být ozbrojený, najdete ve Strážné věži z 1. listopadu 2005 na straně 31 a ve Strážné věži z 1. dubna 1984 na stranách 15 a 16.