Přejít k článku

Přejít na obsah

Buďme vděční za Boží nezaslouženou laskavost

Buďme vděční za Boží nezaslouženou laskavost

„Všichni jsme totiž přijali . . . nezaslouženou laskavost za nezaslouženou laskavostí.“ (JAN 1:16)

PÍSNĚ: 95, 13

1., 2. a) Shrň Ježíšovo podobenství o majiteli vinice. b) Jak muž v podobenství projevil štědrost a nezaslouženou laskavost?

MAJITEL VINICE se brzy ráno vydal na tržiště, aby najal dělníky. Ti, které oslovil, souhlasili s nabízenou mzdou a zamířili na vinici. Majitel ale potřeboval ještě další pracovníky, a tak se během dne na tržiště opakovaně vracel. Všem nabídl spravedlivou mzdu, včetně těch, které najal až pozdě odpoledne. Večer pak dělníky zavolal, aby jim zaplatil. Všem přitom dal stejně, bez ohledu na to, kolik hodin pracovali. Ti, které najal jako první, si začali stěžovat. Majitel proto jednomu z nich odpověděl v tomto duchu: „Copak jsme se na téhle částce nedomluvili? Nemám snad právo zaplatit všem svým dělníkům tolik, kolik chci? Závidíš ostatním, protože jsem k nim štědrý?“ (Mat. 20:1–15, ppč.)

2 Ježíšovo podobenství poukazuje na Jehovovu vlastnost, o které se v Bibli často mluví – na jeho nezaslouženou laskavost. [1] (Přečti 2. Korinťanům 6:1.) Zdálo by se, že dělníci, kteří pracovali jenom hodinu, si nezaslouží mzdu v plné výši. Majitel vinice jim ale projevil mimořádnou  laskavost. O výrazu „nezasloužená laskavost“, který se v mnoha Biblích překládá jako „milost“, jeden odborník napsal: „Celá základní myšlenka [tohoto] slova je myšlenka dobrovolného daru, který si jeho příjemce nezaslouží, myšlenka něčeho, co bylo člověku darováno, aniž si to zasloužil.“

JEHOVŮV ŠTĚDRÝ DAR

3., 4. Proč a jak Jehova projevil lidem nezaslouženou laskavost?

3 Bible říká, že Boží nezasloužená laskavost je „velkorysý dar“. (Ef. 3:7) Kdybychom dokázali dokonale splňovat všechny Jehovovy požadavky, jeho laskavost vůči nám by byla zasloužená. Ale toho my schopni nejsme. Moudrý král Šalomoun napsal: „Není . . . na zemi žádný spravedlivý člověk, který stále činí dobro a nehřeší.“ (Kaz. 7:20) Podobnou myšlenku vyjádřil i apoštol Pavel, když řekl, že „všichni zhřešili a nedosahují Boží slávy“ a že „mzda, kterou platí hřích, je . . . smrt“. (Řím. 3:23; 6:23a) Právě smrt je to, co si zasloužíme.

4 Jehova ale lidi miluje, a proto jim úžasným způsobem projevil nezaslouženou laskavost. Poslal na zem „svého jediného zplozeného Syna“, aby za nás zemřel. (Jan 3:16) Pavel proto o Ježíšovi napsal, že je teď korunován „slávou a ctí, protože vytrpěl smrt, aby z Boží nezasloužené laskavosti okusil smrt za každého člověka“. (Hebr. 2:9) Ano, „dar, který dává Bůh, je věčný život skrze Krista Ježíše, našeho Pána“. (Řím. 6:23b)

5., 6. K čemu to vede, když nad námi vládne a) hřích? b) nezasloužená laskavost?

5 Jak se vlastně lidé dostali do područí hříchu a smrti? Bible říká: „Pro přečin toho jednoho člověka [Adama] . . . kralovala smrt.“ (Řím. 5:12, 14, 17) Máme ale možnost se z nadvlády hříchu vymanit. Jak? Pokud projevujeme víru v Kristovu výkupní oběť, dostáváme se pod nadvládu Jehovovy nezasloužené laskavosti. V Bibli čteme: „Kde se . . . rozhojnil hřích, tam se ještě víc rozhojnila nezasloužená laskavost. Proč? Aby, právě jako kraloval hřích se smrtí, podobně i nezasloužená laskavost kralovala prostřednictvím spravedlnosti, s vyhlídkou na věčný život prostřednictvím Ježíše Krista, našeho Pána.“ (Řím. 5:20, 21)

6 Přestože jsme hříšní, nemusíme se smířit s tím, že hřích bude náš život ovládat. Když proto uděláme něco špatného, prosíme Jehovu o odpuštění. Pavel křesťanům napsal: „Hřích . . . nebude nad vámi pánem, protože nejste pod zákonem, ale pod nezaslouženou laskavostí.“ (Řím. 6:14) Jaký užitek můžeme z Boží nezasloužené laskavosti mít? Pavel řekl: „Poučuje nás, abychom odvrhli bezbožnost a světské touhy a žili uprostřed tohoto nynějšího systému věcí se zdravou myslí a spravedlností a zbožnou oddaností.“ (Tit. 2:11, 12)

NEZASLOUŽENÁ LASKAVOST VYJÁDŘENÁ „RŮZNÝMI ZPŮSOBY“

7., 8. Co to znamená, že Jehovova nezasloužená laskavost je vyjádřená „různými způsoby“? (Viz úvodní obrázky.)

7 Apoštol Petr napsal: „Úměrně k tomu, jak každý z vás obdržel dar, používejte jej tak, že jeden druhému sloužíte jako znamenití správci Boží nezasloužené laskavosti vyjádřené různými způsoby.“ (1. Petra 4:10) Jak máme rozumět tomu, že Boží nezasloužená laskavost je vyjádřená „různými způsoby“? Znamená  to, že ať už bojujeme s jakýmkoli problémem, Jehova nám může pomoct, abychom ho překonali. (1. Petra 1:6) Projeví nám laskavost přesně takovým způsobem, jaký je v danou chvíli potřeba.

8 Jehovova nezasloužená laskavost má skutečně mnoho podob. Apoštol Jan napsal: „Všichni jsme . . . přijali z jeho plnosti, ano nezaslouženou laskavost za nezaslouženou laskavostí.“ (Jan 1:16) Díky různým projevům Jehovovy laskavosti získáváme mnoho dobrého. Co například?

9. Jaký užitek máme z Jehovovy nezasloužené laskavosti a jak můžeme ukázat, že jsme mu za ni vděční?

9 Jehova nám odpouští hříchy. Pokud svých hříchů litujeme a snažíme se tvrdě bojovat proti svým špatným sklonům, Jehova nám ze své nezasloužené laskavosti odpouští. (Přečti 1. Jana 1:8, 9.) Vděčnost za jeho milosrdenství by nás měla motivovat, abychom ho chválili. Pavel svým pomazaným spolukřesťanům napsal: „[Jehova nás] osvobodil . . . z autority tmy a přenesl nás do království Syna své lásky, jehož prostřednictvím máme propuštění výkupným, odpuštění svých hříchů.“ (Kol. 1:13, 14) To, že Jehova odpouští naše hříchy, nám otvírá řadu dalších úžasných možností.

10. Jakou možnost díky Boží nezasloužené laskavosti máme?

10 Máme s Bohem pokojný vztah. Jako hříšní lidé jsme byli už od narození Božími nepřáteli. Pavel řekl: „Byli [jsme] smířeni s Bohem smrtí jeho Syna, když jsme byli nepřáteli.“ (Řím. 5:10) Díky tomuto smíření máme možnost získat s Jehovou pokojný vztah. Na souvislost mezi touto možností a Jehovovou nezaslouženou laskavostí Pavel poukázal následujícími slovy: „Nyní, když jsme byli prohlášeni za spravedlivé kvůli víře, se těšme z pokoje s Bohem prostřednictvím našeho Pána Ježíše Krista, skrze něhož jsme také vírou získali přístup do této nezasloužené laskavosti, v níž nyní stojíme.“ (Řím. 5:1, 2) Za to, že máme s Jehovou dobrý vztah, jsme určitě vděční.

Projevy Boží nezasloužené laskavosti: Kázání dobré zprávy (11. odstavec)

11. V jakém smyslu pomazaní křesťané „přivádějí ke spravedlnosti“ jiné ovce?

11 Jsme „prohlašováni za spravedlivé“. Nikdo z nás není „spravedlivý“ v tom smyslu, že by se dokázal plně řídit Božími měřítky. Prorok Daniel ale předpověděl, že v čase konce „ti, kdo mají pochopení“, tedy pomazaní křesťané na zemi, budou „mnohé [přivádět] ke spravedlnosti“. (Přečti Daniela 12:3.) Svojí kazatelskou a vyučovací činností už pomohli milionům jiných ovcí, aby získaly Jehovovo schválení. (Jan 10:16) I to je ale možné jen díky Jehovově nezasloužené laskavosti. Pavel vysvětlil: „Je to jako velkorysý dar, že jsou z jeho nezasloužené laskavosti prohlašováni za spravedlivé prostřednictvím propuštění výkupným, jež zaplatil Kristus Ježíš.“ (Řím. 3:23, 24)

Dar modlitby (12. odstavec)

12. Jak s Boží nezaslouženou laskavostí souvisí modlitba?

12 Můžeme se k Bohu modlit. Jehova nám ve své nezasloužené laskavosti dovoluje, abychom v modlitbě předstupovali před jeho nebeský trůn. Pavel o Jehovově trůnu mluví jako o „trůnu nezasloužené laskavosti“ a povzbuzuje nás, abychom se k němu přibližovali  „s volností řeči“. (Hebr. 4:16a) K Jehovovi se můžeme kdykoli modlit skrze jeho Syna. Pavel napsal, že Ježíšovým „prostřednictvím máme tuto volnost řeči a přístup s důvěrou pro svou víru v něho“. (Ef. 3:12) To je dalším úžasným projevem Boží nezasloužené laskavosti.

Pomoc v pravý čas (13. odstavec)

13. Jak můžeme díky nezasloužené laskavosti dostat „pomoc v pravý čas“?

13 Dostáváme pomoc v pravý čas. Pavel nás vybízí, abychom se k Jehovovi s volností modlili a abychom tak „obdrželi milosrdenství a nalezli nezaslouženou laskavost jako pomoc v pravý čas“. (Hebr. 4:16b) Pokaždé když jsme v nějaké náročné situaci nebo nevíme kudy kam, můžeme Jehovu prosit o pomoc. A přestože si to nemůžeme zasloužit, Jehova na naše modlitby odpovídá, často prostřednictvím spolukřesťanů. „Takže můžeme být odvážní a říci: ‚Jehova je můj pomocník; nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘“ (Hebr. 13:6)

14. Jak se Jehovova nezasloužená laskavost projevuje tehdy, když nás něco trápí?

14 Jehova je pro nás zdrojem útěchy. Dalším úžasným projevem Jehovovy nezasloužené laskavosti je to, že nás utěšuje, když nás něco trápí. (Žalm 51:17) Křesťanům v Tesalonice, kteří zažívali pronásledování, Pavel napsal: „Kéž . . . sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který nás miloval a dal nám věčnou útěchu a dobrou naději prostřednictvím nezasloužené laskavosti, utěší vaše srdce a upevní vás.“ (2. Tes. 2:16, 17) Vědomí, že nás Jehova miluje a že mu na nás záleží, je pro nás velkou posilou.

15. Jakou naději díky Boží nezasloužené laskavosti máme?

15 Máme naději na věčný život. Jako hříšní lidé bychom bez Jehovy neměli žádnou naději. (Přečti Žalm 49:7, 8.)  Ale díky Jehovovi ji máme. Ježíš svým následovníkům řekl: „To je . . . vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a projevuje v něj víru, měl věčný život.“ (Jan 6:40) Ano, naděje na věčný život je dar – je to úžasný projev Boží nezasloužené laskavosti. Pavel si toho byl dobře vědom. Napsal, že „Boží nezasloužená laskavost . . . přináší záchranu lidem všeho druhu“. (Tit. 2:11)

NEZNEUŽÍVEJME BOŽÍ NEZASLOUŽENOU LASKAVOST

16. Jak někteří křesťané v prvním století zneužívali Boží nezaslouženou laskavost?

16 Přestože díky Jehovově nezasloužené laskavosti získáváme mnoho dobrého, neměli bychom si opovážlivě myslet, že Jehova toleruje jakékoli jednání. Někteří křesťané v prvním století obraceli „nezaslouženou laskavost našeho Boha . . . v omluvu pro nevázané chování“. (Juda 4) Očividně si mysleli, že můžou hřešit a spoléhat se na to, že jim Jehova odpustí. A co bylo ještě horší, snažili se zlákat svoje spolukřesťany k tomu, aby začali hřešit i oni. Stejně jako tehdy i dnes platí, že každý, kdo tak jedná, se „těžce provinil proti duchu nezasloužené laskavosti“. (Hebr. 10:29)

17. Jakou naléhavou vybídku Petr křesťanům dal?

17 Satanovi se i dnes podařilo některé křesťany přesvědčit, že se můžou spoléhat na Boží milosrdenství a beztrestně hřešit. Je pravda, že Jehova kajícným hříšníkům odpouští. Zároveň ale očekává, že proti svým špatným sklonům budeme ze všech sil bojovat. Apoštol Petr napsal: „Když tedy, milovaní, máte předem toto poznání, střežte se, abyste s nimi nebyli odvedeni omylem těch, kdo vzdorují zákonu, a neodpadli od své vlastní stálosti. Ne, ale vyrůstejte dále v nezasloužené laskavosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista.“ (2. Petra 3:17, 18)

S NEZASLOUŽENOU LASKAVOSTÍ JE SPOJENA ZODPOVĚDNOST

18. K čemu nás Jehovova nezasloužená laskavost zavazuje?

18 Jehovovi jsme za jeho laskavost velmi vděční. Dary, které od něj máme, bychom proto měli využívat k jeho chvále a k užitku druhých. Jak tento závazek můžeme plnit? Pavel napsal: „Máme dary, které se liší podle nezasloužené laskavosti, jež nám byla dána – ať již . . . službu, pak se věnujme této službě; nebo kdo vyučuje, ať se věnuje svému vyučování; nebo kdo vybízí, ať se věnuje svému vybízení; . . . kdo projevuje milosrdenství, ať to dělá s veselou myslí.“ (Řím. 12:6–8) Jehovova nezasloužená laskavost nás zavazuje k tomu, abychom se co nejvíc věnovali službě, pomáhali druhým poznat Bibli, povzbuzovali spolukřesťany a odpouštěli těm, kdo se nás nějak dotkli.

19. O jaké zodpovědnosti budeme mluvit v příštím článku?

19 Vděčnost za Boží štědrost a lásku by nás měla motivovat, abychom vydávali „důkladné svědectví o dobré zprávě o Boží nezasloužené laskavosti“. (Sk. 20:24) O této zodpovědnosti budeme podrobněji mluvit v příštím článku.

^ [1] (2. odstavec) Viz podnadpis „Nezasloužená laskavost“ pod heslem „Laskavost“ v 1. svazku Hlubšího pochopení Písma, které je dostupné v ONLINE KNIHOVNĚ Strážné věže.