Přejít k článku

Přejít na obsah

 24. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Vyvracej každé uvažování, které je v rozporu s poznáním Boha

Vyvracej každé uvažování, které je v rozporu s poznáním Boha

„Vyvracíme totiž uvažování a všechno povýšené, co se pozvedá proti poznání Boha.“ (2. KOR. 10:5)

PÍSEŇ Č. 63 Buďme vždycky věrní

CO SE DOZVÍŠ *

1. Před čím varoval apoštol Pavel pomazané křesťany?

„PŘESTAŇTE,“ varoval apoštol Pavel. S čím? „Přestaňte se utvářet podle tohoto systému věcí.“ (Řím. 12:2) Pavel napsal tato slova křesťanům v prvním století. Proč dal takovou přímou radu mužům a ženám, kteří byli Bohu zasvěceni a pomazáni svatým duchem? (Řím. 1:7)

2., 3. a) Jak se Satan snaží odvrátit nás od Jehovy? b) Jak můžeme z naší mysli odstranit silně zakořeněné věci?

2 Pavel si dělal starosti, protože někteří křesťané byli zjevně ovlivněni škodlivým uvažováním a filozofiemi, které propagoval Satanův svět. (Ef. 4:17–19) To se může stát každému z nás. Satan, který je bohem tohoto světa, se zoufale snaží odvrátit nás od Jehovy a používá k tomu různé taktiky. Například zneužívá náš sebemenší sklon být ctižádostiví nebo prosazovat sami sebe. Možná se dokonce snaží využít něco z našeho prostředí, kultury nebo vzdělání, abychom začali přemýšlet tak, jak chce on.

3 Je ale možné zbavit se věcí, které jsou v naší mysli silně zakořeněné? (2. Kor. 10:4) Všimni si, jak na to Pavel odpovídá: „Vyvracíme totiž uvažování a všechno povýšené, co se pozvedá proti poznání Boha; a přivádíme každou myšlenku do zajetí, abychom ji učinili poslušnou Krista.“ (2. Kor. 10:5) Díky pomoci od Jehovy  tedy špatné postoje dokážeme ovládat. Tak jako protijed může potlačit působení jedu, tak nám Boží Slovo může pomoct potlačit jedovaté působení Satanova světa.

„PŘEDĚLÁNÍM SVÉ MYSLI“

4. Jaké změny museli mnozí z nás udělat, když poznali biblickou pravdu?

4 Vzpomeň si, jaké změny jsi musel udělat, když ses dozvěděl pravdu z Božího Slova a rozhodl se sloužit Jehovovi. Pro hodně z nás to znamenalo přestat s nějakým nesprávným jednáním. (1. Kor. 6:9–11) Jsme Jehovovi moc vděční za to, že nám pomohl takové špatné zvyky překonat!

5. Které dva kroky musíme podle Římanům 12:2 udělat?

5 Nikdy bychom si ale neměli myslet, že už žádné změny dělat nemusíme. I když jsme přestali vážně hřešit, jak jsme to možná dělali před křtem, pořád se musíme pečlivě vyhýbat všemu, co by nás mohlo svádět, abychom se k těm hříchům vrátili. Jak to můžeme dělat? Pavel odpovídá: „Přestaňte se utvářet podle tohoto systému věcí, ale přeměňujte se předěláním své mysli.“ (Řím. 12:2) Jsou k tomu tedy zapotřebí dva kroky. Za prvé, je třeba „přestat se utvářet“ podle tohoto světa neboli nenechat se jím dál tvarovat. A za druhé, musíme „být přeměněni“ tím, že změníme způsob uvažování.

6. Co se učíme z Ježíšových slov zapsaných v Matoušovi 12:43–45?

6 Přeměna, kterou měl Pavel na mysli, zahrnuje víc než jenom povrchní změnu vzhledu. Jde o změnu, která ovlivňuje každou stránku naší osobnosti. (Viz  rámeček „ Přeměněný, nebo přestrojený?“.) Musíme předělávat svoji mysl, tedy nejvnitřnější myšlenky, pocity a sklony. Každý z nás by si měl položit otázku: Jsou změny, které dělám, abych napodoboval Krista, jenom povrchní, nebo opravdu měním svoje srdce a mysl? Z Ježíšových slov zapsaných Matoušovi 12:43–45 vidíme, co je třeba udělat. (Přečti.) Učíme se z nich jednu důležitou pravdu: Nestačí jenom zbavit se špatných myšlenek. Musíme to prázdno vyplnit myšlenkami, které se Bohu líbí.

„OBNOVENI V SÍLE, KTERÁ PODNĚCUJE VAŠI MYSL“

7. Jak můžeme změnit to, kým opravdu jsme?

7 Je možné změnit naše základní sklony, tedy to, kým opravdu jsme? Boží Slovo na to odpovídá: „Měli [byste] být obnoveni v síle, která podněcuje vaši mysl, a měli byste obléci novou osobnost, jež byla stvořena podle Boží vůle v pravé spravedlnosti a věrné oddanosti.“ (Ef. 4:23, 24) To, kým jsme uvnitř, tedy změnit můžeme, ale není to jednoduché. Je k tomu zapotřebí víc než jenom potlačovat špatné touhy a jednání. Musíme „být obnoveni v síle, která podněcuje [naši] mysl“, tedy změnit způsob svého myšlení. Znamená to změnit svoje touhy, sklony a pohnutky. K tomu je zapotřebí vytrvalé úsilí.

8., 9. Jak je ze zkušenosti jednoho bratra vidět, že je zapotřebí změnit se uvnitř?

8 Uvažujme teď o jednom bratrovi, který měl rád násilí. Hodně pil a byl zvyklý se s lidmi prát, ale přestal s tím a nakonec se dal pokřtít. Ve svém okolí tím vydal krásné svědectví. Jednou večer nedlouho po svém křtu se setkal s nečekanou zkouškou. Přišel k němu domů jeden opilec a chtěl se s ním prát. Zpočátku bratr odolal touze pustit se s ním do rvačky. Když ale ten muž nakonec začal urážet Jehovu, bylo to na toho nového bratra příliš. Šel ven a muže zbil. Proč to udělal? I když díky studiu Bible násilnické sklony potlačil, ještě nedokázal změnit způsob svého myšlení. Jinými slovy, nezměnil to, kým doopravdy byl.

9 Bratr se ale nevzdal. (Přísl. 24:16) S pomocí starších dál dělal duchovní pokroky a nakonec i on začal sloužit jako starší. Pak se jednou večer přímo před sálem Království setkal s podobnou zkouškou jako léta předtím. Jeden opilý muž chtěl zbít jiného staršího. Co bratr udělal? Pokojně a laskavě to muži rozmluvil, zmírnil napětí a pomohl tomu vrávorajícímu opilci dostat se domů. Co se stalo? Bratr změnil způsob svého uvažování. Hluboko uvnitř byl přeměněn v pokojného a pokorného člověka. Jehovovi to přineslo velkou chválu.

10. Co je zapotřebí k tomu, abychom se změnili?

10 K těmto změnám nedojde přes noc ani se nestanou automaticky. Je zapotřebí po mnoho let vynakládat opravdové úsilí. (2. Petra 1:5) Nestačí ani to, že Jehovovi sloužíme dlouhou dobu. Musíme tvrdě pracovat na tom, abychom změnili to, jací jsme uvnitř. Pomůže nám několik základních kroků. Na některé se teď podíváme.

 JAK ZMĚNIT ZPŮSOB MYŠLENÍ

11. Jak nám modlitba pomůže změnit náš způsob myšlení?

11 Prvním důležitým krokem je modlitba. Měli bychom se modlit podobně jako žalmista: „Stvoř ve mně i čisté srdce, Bože, a vlož do mne nového ducha, stálého.“ (Žalm 51:10) Musíme si přiznat, že potřebujeme změnit svůj způsob myšlení, a prosit Jehovu o pomoc. Jak si můžeme být jistí, že Jehova nám pomůže udělat takovou změnu? Může nás povzbudit jeho slib, který se týkal zatvrzelých Izraelitů v Ezekielově době. Řekl o nich: „Dám jim jedno srdce a vložím do nich nového ducha ... a dám jim masité srdce.“ Měl tím na mysli srdce, které je vnímavé k jeho vedení. (Ezek. 11:19) Jehova byl ochotný těmto Izraelitům pomáhat, aby se změnili, a ochotně to udělá i pro nás.

12., 13. a) Nad čím potřebujeme podle Žalmu 119:59 rozjímat? b) Které otázky by sis měl položit?

12 Druhým důležitým krokem je rozjímání. Když denně pečlivě čteme Boží Slovo, musíme při tom do hloubky uvažovat, jaké myšlenky a pocity potřebujeme změnit. (Přečti Žalm 119:59; Hebr. 4:12; Jak. 1:25) Musíme rozpoznat jakékoli sklony, které jsou ovlivněné světskými názory. Je naprosto nezbytné si upřímně přiznat svoje slabosti a pak tvrdě pracovat na tom, abychom se jich zbavili.

13 Polož si například tyto otázky: Jsou v mém srdci nějaké stopy závisti nebo žárlivosti? (1. Petra 2:1) Jsem pyšný na to, odkud pocházím, jaké mám vzdělání nebo jak jsem na tom finančně? (Přísl. 16:5) Dívám se svrchu na lidi, kteří nemají to, co já, nebo jsou jiné národnosti? (Jak. 2:2–4) Lákají mě věci, které nabízí Satanův svět? (1. Jana 2:15–17) Líbí se mi nemravná a násilná zábava? (Žalm 97:10; 101:3; Amos 5:15) Odpovědi na tyto osobní otázky můžou odkrýt, na kterých stránkách své osobnosti musíš pracovat. Když zvítězíš nad myšlenkami, které můžou být ve tvém srdci silně zakořeněné, uděláš velkou radost svému nebeskému Otci. (Žalm 19:14)

14. Proč je důležité vybírat si dobré přátele?

14 Třetím důležitým krokem je vybírat si dobré přátele. Ať už si to uvědomujeme, nebo ne, lidé, se kterými se stýkáme, na nás mají silný vliv. (Přísl. 13:20) V práci nebo ve škole jsme nejspíš s lidmi, kteří nám nebudou pomáhat v tom, abychom uvažovali jako Jehova. Tu nejlepší společnost ale můžeme najít na našich shromážděních. Právě tam jsme povzbuzováni „k lásce a znamenitým skutkům“. (Hebr. 10:24, 25)

„UPEVNĚNI VE VÍŘE“

15., 16. Jak se Satan snaží změnit naše myšlení?

15 Pamatuj ale na to, že Satan je rozhodnutý naše myšlení změnit. Používá všechny možné nauky a názory, aby působil proti dobrému vlivu, který má na naše myšlení Boží Slovo.

16 Satan dnes klade stejnou otázku, jakou položil Evě v zahradě Eden. Tehdy se jí zeptal: „Skutečně Bůh řekl, že...?“ (1. Mojž. 3:1) V tomto světě ovládaném Satanem často slyšíme otázky, které by  v nás mohly vyvolat pochybnosti ohledně toho, čemu věříme. Například: Skutečně Bůh neschvaluje sňatky osob stejného pohlaví? Skutečně Bůh nechce, abys slavil Vánoce a narozeniny? Skutečně tvůj Bůh očekává, že odmítneš transfuzi? Skutečně po tobě láskyplný Bůh chce, aby ses nestýkal s vyloučenými příbuznými a přáteli?

17. Co bychom měli dělat, když slyšíme záludné otázky týkající se naší víry, a k čemu to podle Kolosanům 2:6 a 7 povede?

17 O tom, čemu věříme, musíme být přesvědčeni. Pokud v naší mysli zůstanou záludné otázky nezodpovězené, můžou se z nich stát vážné pochybnosti. A ty by mohly nakonec překroutit naše myšlení a zničit naši víru. Co tedy musíme dělat, aby se nám to nestalo? Boží Slovo nám říká, abychom přeměnili svoji mysl, a tak si sami ověřili, „co je dobrá a přijatelná a dokonalá Boží vůle“. (Řím. 12:2) Pravidelným studiem se můžeme sami přesvědčovat, že to, co jsme se z Bible naučili, je pravda. Můžeme si být naprosto jistí, že Jehovova měřítka jsou správná. Potom budeme, podobně jako strom se silnými kořeny, pevně zakořeněni, „upevněni ve víře“. (Přečti Kolosanům 2:6, 7.)

18. Co nám pomůže potlačovat jedovaté působení Satanova světa?

18 Nikdo nemůže tvoji víru upevnit za tebe. Dál proto měň způsob svého myšlení. Neustále se modli, pros Jehovu, aby ti svým duchem pomáhal. Do hloubky rozjímej, zkoumej svoje myšlenky a pohnutky. Vybírej si dobré přátele, stýkej se s těmi, kdo ti budou pomáhat přeměňovat tvoje myšlení. Když to budeš dělat, budeš potlačovat jedovaté působení Satanova světa a úspěšně vyvracet každé „uvažování a všechno povýšené, co se pozvedá proti poznání Boha“. (2. Kor. 10:5)

PÍSEŇ Č. 58 Modlitba zasvěcení

^ 5. odst. Ať už pozitivně, nebo negativně, naše myšlení je ovlivněno tím, co jsme zažili, odkud pocházíme a jaké máme vzdělání. Co když si uvědomíme, že určité špatné postoje se staly součástí naší osobnosti a je těžké se jich zbavit? Tento článek nám ukáže, jak můžeme ovládnout jakýkoli špatný sklon, který jsme si osvojili.