Přejít k článku

Přejít na obsah

 25. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Když jsi ve stresu, spoléhej se na Jehovu

Když jsi ve stresu, spoléhej se na Jehovu

„Jsem ... pod těžkým tlakem.“ (1. SAM. 1:15)

PÍSEŇ Č. 91 Můj Bůh, Otec a Přítel

CO SE DOZVÍŠ *

1. Proč bychom si měli vzít k srdci Ježíšovo varování?

JEŽÍŠ v proroctví o posledních dnech řekl: „Dávejte ... na sebe pozor, aby vaše srdce nikdy nebylo obtíženo ... úzkostnými životními starostmi [nebo „úzkostnými starostmi o živobytí“, ppč.; „starostmi každodenního života“, Český studijní překlad].“ (Luk. 21:34) Toto varování bychom si měli vzít k srdci. Proč? Protože v dnešní době musíme stejně jako všichni ostatní řešit problémy, které jsou stresující.

2. Jaké stresující problémy bratři a sestry řeší?

2 Někdy musíme řešit několik stresujících problémů naráz. Uveďme si příklady. John, * který má roztroušenou sklerózu, byl naprosto zdrcený, když ho po 19 letech společného života opustila manželka. Jeho dvě dcery potom přestaly sloužit Jehovovi. Manželé Bob a Linda zažívají jiné těžkosti. Oba přišli o práci a pak i o dům. K tomu všemu bylo Lindě diagnostikováno onemocnění srdce, na které může zemřít, a jiná nemoc začala ničit její imunitní systém.

3. Čím si podle Filipanům 4:6 a 7 můžeme být jistí?

3 Můžeme si být jistí, že náš Stvořitel a milující Otec Jehova rozumí tomu, jak na nás stres působí. A v náročných situacích nám chce pomáhat. (Přečti Filipanům 4:6, 7.) V jeho Slově nacházíme hodně zpráv, které popisují, jaké těžkosti Boží služebníci zvládli.  Také se z něj dozvídáme, jak jim Jehova pomáhal. Zamysleme se teď nad několika příklady.

ELIJÁŠ – „ČLOVĚK S POCITY, JAKO JSOU NAŠE“

4. Jaké těžkosti zažíval Elijáš a čím si byl jistý?

4 Elijáš sloužil Jehovovi v těžké době a čelil vážným problémům. Král Achab, jeden z izraelských králů, který byl Jehovovi nevěrný, se oženil s Jezábel, zlou ctitelkou Baala. Oba v celé zemi prosazovali uctívání tohoto falešného boha a zabili mnoho Jehovových proroků. Elijášovi se podařilo utéct. Díky tomu, že se spoléhal na Jehovu, také přežil zničující hladomor. (1. Král. 17:2–4, 14–16) Na Jehovu se spolehl i tehdy, když stál tváří v tvář Baalovým prorokům a ctitelům. Izraelity vybízel, aby uctívali Jehovu. (1. Král. 18:21–24, 36–38) Elijáš měl spoustu důkazů, že Jehova je v náročných obdobích s ním.

Jehova poslal anděla, aby Elijášovi pomohl znovu získat sílu (5. a 6. odstavec) *

5., 6. a) Co se z 1. Královské 19:1–4 dozvídáme o tom, jak se Elijáš cítil? b) Jak Jehova Elijášovi ukázal, že ho miluje?

5 Přečti 1. Královskou 19:1–4. Když ale královna Jezábel vyhrožovala, že Elijáše zabije, dostal strach. Utekl proto do oblasti poblíž Beer-šeby. Byl tak zoufalý, že „začal prosit, aby jeho duše zemřela“. Proč se tak cítil? Byl to nedokonalý muž, „člověk s pocity, jako jsou  naše“. (Jak. 5:17) Zřejmě se cítil pod obrovským tlakem a byl tělesně vyčerpaný. Možná si myslel, že jeho snahy prosadit uctívání Jehovy byly zbytečné, že se v Izraeli nic nezlepšilo a že on je jediný, kdo Jehovovi ještě slouží. (1. Král. 18:3, 4, 13; 19:10, 14) Možná nás reakce tohoto věrného proroka překvapuje. Jehova ale Elijášovým pocitům rozuměl.

6 Za to, že Elijáš vyjádřil svoje pocity, mu Jehova nevynadal. Místo toho mu pomohl znovu získat sílu. (1. Král. 19:5–7) Později mu laskavě pomohl změnit způsob uvažování, když mu předvedl, jak obrovskou má moc. Potom poukázal na to, že v Izraeli je stále 7 000 lidí, kteří odmítají uctívat Baala. (1. Král. 19:11–18) Jehova Elijášovi konkrétními způsoby ukázal, že ho miluje.

JAK BUDE JEHOVA POMÁHAT NÁM

7. O čem nás ujišťuje to, jak Jehova Elijášovi pomáhal?

7 Prožíváš stresové situace? Je opravdu velkou útěchou vědět, že Jehova Elijášovým pocitům rozuměl! Ujišťuje nás to, že rozumí i nám, když se v nás perou různé pocity. Ví, co zvládneme a co ne, a dokonce ví, co si myslíme a co cítíme. (Žalm 103:14; 139:3, 4) Když se budeme tak jako Elijáš spoléhat na Jehovu, on nám bude pomáhat, abychom dokázali řešit problémy, které nás stresují. (Žalm 55:22)

8. Jak ti Jehova pomůže, když budeš ve stresu?

8 Když jsi ve stresu, můžeš přemýšlet negativně a cítit se na dně. Pokud něco takového prožíváš, pamatuj, že Jehova ti bude pomáhat. Jak? Povzbuzuje tě, aby ses mu se svými starostmi svěřoval. A na tvoje volání o pomoc odpoví. (Žalm 5:3; 1. Petra 5:7) Proto mu o svých problémech často říkej. Nebude s tebou mluvit přímo, jako mluvil s Elijášem, ale prostřednictvím svého Slova a své organizace. Zprávy, které čteš v Bibli, tě můžou utěšit a dát ti naději. Povzbuzovat tě můžou i bratři a sestry. (Řím. 15:4; Hebr. 10:24, 25)

9. Jak nám může pomáhat důvěryhodný přítel?

9 Jehova řekl Elijášovi, aby předal něco ze své práce Elišovi, a tím mu dal potřebného přítele, který mu určitě pomáhal nést jeho citové břemeno. Podobně když se my svěříme se svými pocity důvěryhodnému příteli, může nám pomáhat nést naše citové břemeno. (2. Král. 2:2; Přísl. 17:17) Pokud máš dojem, že nemáš nikoho, komu by ses mohl svěřit, pros Jehovu v modlitbách, aby ti pomohl najít duchovně smýšlejícího křesťana, který ti bude citovou oporou.

10. a) Jak nás Elijášův příklad povzbuzuje? b) Jak nám může pomáhat slib zaznamenaný v Izajášovi 40:28 a 29?

10 Jehova Elijášovi pomáhal, aby zvládal náročné situace a mohl mu věrně sloužit řadu let. Elijášův příklad nám dává naději. Možná zažíváme jednu stresovou situaci za druhou a tělesně i citově nás to vysává. Když se ale budeme spoléhat na Jehovu, dá nám sílu, kterou potřebujeme, abychom mu dál sloužili. (Přečti Izajáše 40:28, 29.)

 HANA, DAVID A JEDEN ŽALMISTA SE SPOLÉHALI NA JEHOVU

11.–13. Jak působil stres na tři Boží služebníky v minulosti?

11 Velký stres zažívaly i jiné biblické postavy. Například Hana se trápila tím, že nemohla mít děti, a také musela snášet posměch své sokyně. (1. Sam. 1:2, 6) Cítila se kvůli tomu tak na dně, že plakala a neměla chuť k jídlu. (1. Sam. 1:7, 10)

12 Čas od času byl pod obrovským tlakem král David. Přemýšlej, jaké těžkosti zažíval. Tížily ho pocity viny kvůli mnoha chybám, které udělal. (Žalm 40:12) Jeho milovaný syn Absalom se proti němu vzbouřil a nakonec zemřel. (2. Sam. 15:13, 14; 18:33) A jeden z Davidových nejbližších přátel ho zradil. (2. Sam. 16:23–17:2; Žalm 55:12–14) Hodně žalmů, které David napsal, vyjadřují jeho pocity zoufalství a také neotřesitelnou důvěru v Jehovu. (Žalm 38:5–10; 94:17–19)

Co pomohlo žalmistovi, aby Jehovovi znovu sloužil s radostí? (13. až 15. odstavec) *

13 Později začal jeden žalmista závidět špatným lidem jejich životní styl. Možná to byl potomek Levity Asafa a sloužil ve velkolepé Boží svatyni. Byl v takovém citovém vypětí, že začal být nešťastný a nespokojený. Dokonce pochyboval o odměně, kterou Bůh dává svým služebníkům. (Žalm 73:2–5, 7, 12–14, 16, 17, 21)

14., 15. Co se učíme ze tří biblických příkladů?

14 Všichni tři Boží služebníci, o kterých jsme teď přemýšleli, se spoléhali na to, že jim Jehova bude pomáhat. V úpěnlivých modlitbách s ním mluvili  o tom, co je trápí. Otevřeně mu říkali, proč se tak cítí. A dál chodili tam, kde lidé Jehovu uctívali. (1. Sam. 1:9, 10; Žalm 55:22; 73:17; 122:1)

15 Jehova každému z nich soucitně odpověděl. Hana získala vnitřní klid. (1. Sam. 1:18) David napsal: „Mnohá jsou neštěstí spravedlivého, ale Jehova jej ze všech osvobozuje.“ (Žalm 34:19) A žalmista později cítil, že Jehova „uchopil [jeho] pravici“, když ho vedl svými láskyplnými radami. Zpíval: „Pokud však jde o mne, přiblížit se k Bohu je pro mne dobré. U Svrchovaného Pána Jehovy jsem umístil své útočiště.“ (Žalm 73:23, 24, 28) Co se z těchto příkladů učíme? Občas na nás dolehnou různé problémy a v důsledku toho budeme ve stresu. Můžeme to ale zvládnout, když budeme do hloubky přemýšlet o tom, jak Jehova pomáhal druhým, když se na něj budeme spoléhat v modlitbách a když budeme dělat to, co si přeje. (Žalm 143:1, 4–8)

S JEHOVOVOU POMOCÍ TO ZVLÁDNEŠ

Sestra se nejdřív chtěla uzavřít do sebe, ale když přemýšlela, jak pomáhat druhým, věci se změnily k lepšímu (16. a 17. odstavec)

16., 17. a) Proč bychom se neměli uzavřít do sebe? b) Jak můžeme znovu získat sílu?

16 Z těch tří příkladů vyplývá ještě jiné důležité poučení – neměli bychom  se izolovat od Jehovy a jeho lidu. (Přísl. 18:1) Nancy, kterou opustil manžel, kvůli tomu byla úplně na dně. Říká: „Bylo hodně dnů, kdy jsem prostě nechtěla nikoho vidět ani s nikým mluvit. Čím víc jsem se ale izolovala, tím smutnější jsem byla.“ To se změnilo, když Nancy začala přemýšlet, jak pomáhat druhým, kteří řešili různé problémy. Pokračuje: „Poslouchala jsem, když druzí vyjadřovali, s čím bojují. Uvědomila jsem si, že čím víc s nimi soucítím, tím míň se lituju.“

17 Sílu můžeme znovu získávat na shromáždění. Když tam jsme, umožňujeme Jehovovi, aby nám pomáhal a utěšoval nás. (Žalm 86:17) Dodává nám tam sílu prostřednictvím svatého ducha, svého Slova a bratrů a sester. Na shromážděních máme příležitost vzájemně se povzbuzovat. (Řím. 1:11, 12) Sophia řekla: „Jehova a bratři a sestry mi pomohli jít dál. Nejdůležitější pro mě byla shromáždění. Zjistila jsem, že čím víc jsem ve službě a se sborem, tím líp se vyrovnávám se stresem a obavami.“

18. Jak nám Jehova může pomáhat, když jsme smutní?

18 Pokud jsi smutný, pamatuj, že Jehova nejenom slibuje trvalou úlevu v budoucnosti, ale také nám nabízí pomocnou ruku dnes. Dává nám touhu i sílu překonávat pocity sklíčenosti a beznaděje. (Filip. 2:13)

19. O čem nás ujišťují slova v Římanům 8:37–39?

19 Přečti Římanům 8:37–39. Apoštol Pavel nás ujišťuje, že nás nic nedokáže oddělit od Boží lásky. Jak můžeme pomáhat bratrům a sestrám, kteří bojují se stresem? V příštím článku prozkoumáme, jak můžeme napodobovat Jehovu v tom, že s nimi budeme mít soucit a že je budeme podporovat.

PÍSEŇ Č. 68 Modlitba ztrápeného

^ 5. odst. Nadměrný nebo dlouhodobý stres nám škodí po tělesné i citové stránce. Jak nám může pomáhat Jehova? Zamyslíme se nad tím, jak pomohl v náročném období Elijášovi. A na dalších příkladech z Bible si ukážeme, jak se ve stresových situacích obracet na Jehovu.

^ 2. odst. Jména v tomto článku byla změněna.

^ 53. odst. POPIS OBRÁZKU: Jehovův anděl jemně probouzí Elijáše a dává mu chléb a vodu.

^ 55. odst. POPIS OBRÁZKU: Žalmista, možná potomek Asafa, s radostí skládá žalmy a zpívá s dalšími Levity.