Přejít k článku

Přejít na obsah

Nenech se chytit do Satanovy pasti

Nenech se chytit do Satanovy pasti

IZRAELITÉ se chystají překročit řeku Jordán a vstoupit do země, kterou jim Bůh slíbil. Vtom přicházejí nějaké neznámé ženy. Jsou to cizinky a zvou muže na oslavu. Možná se to zdá jako výjimečná příležitost. Poznat nové přátele, tancovat a jíst dobré jídlo – to všechno může znít tak lákavě! Zvyky a morální měřítka těch žen se ale liší od toho, co Bůh nařídil Izraelitům v Zákoně. Někteří muži si možná říkají: To zvládneme. Dáme si pozor.

 Jak to dopadlo? Biblická zpráva uvádí: „Pak začal mít lid nemravný poměr s moabskými dcerami.“ Tyto ženy ve skutečnosti chtěly, aby izraelští muži uctívali falešné bohy. A to se jim povedlo! Je pochopitelné, že „proti Izraeli začal planout Jehovův hněv“. (4. Mojž. 25:1–3)

Tito Izraelité porušili Boží zákon dvěma způsoby: Klaněli se modlám a dopustili se sexuální nemravnosti. Kvůli neposlušnosti jich tisíce zemřely. (2. Mojž. 20:4, 5, 14; 5. Mojž. 13:6–9) Co tuto tragédii ještě zhoršilo? Její načasování. Kdyby ti muži Boží zákon neporušili, brzy by přešli Jordán a vstoupili do Zaslíbené země. (4. Mojž. 25:5, 9)

Apoštol Pavel o těchto událostech napsal: „To je postihovalo jako příklady a ty byly napsány pro výstrahu nám, na které přišly konce systémů věcí.“ (1. Kor. 10:7–11) Satan byl určitě rád, že někteří Izraelité vážně zhřešili a ztratili možnost vejít do Zaslíbené země. Z jejich chyb bychom se měli poučit. Víme totiž, že Satan by si nepřál nic jiného, než abychom se do Božího nového světa nedostali.

NEBEZPEČNÁ PAST

Satan loví křesťany a používá při tom taktiky, které dobře zná a které se mu u mnoha lidí osvědčily. Jak už jsme si uvedli, v případě Izraelitů použil nemravnost. Tato past je nebezpečná i v dnešní době. Účinný způsob, jak nás do ní Satan může chytit, je pornografie.

Lidé dnes často můžou pornografii sledovat, aniž by o tom někdo věděl. Když se chtěl člověk k pornografickému materiálu dostat před desítkami let, musel jít třeba do kina na nějaký nevhodný film nebo do knihkupectví pro dospělé. Kdyby ho někdo na takových místech nebo někde poblíž viděl, byla by to ostuda, což možná hodně lidí drželo zpátky. Dnes ale může člověk sledovat pornografii v práci nebo třeba v zaparkovaném autě. A v mnoha zemích se muž nebo žena můžou dostat k pornografickému materiálu bez toho, že by vyšli z domu.

To ale není všechno. Pornografii je snazší sledovat díky mobilům a tabletům. Člověk se může dívat na nemravné obrázky, když jde po ulici anebo když jede autobusem nebo vlakem.

Vzhledem k tomu, že je snazší pornografii sledovat a skrývat to, způsobuje dnes pornografie mnohem větší škody než kdy dřív. Hodně lidí si tím ničí manželství, ztrácí svoji důstojnost a otupuje svoje svědomí. Ještě horší je, že tím riskují svůj vztah s Bohem. Můžeš si být jistý, že pornografie lidem ubližuje. V mnoha případech působí hluboké citové rány. Ty se možná pomalu zahojí, ale zanechají dlouhodobé jizvy.

Nicméně Jehova nás chce před touto satanskou pastí chránit. Musíme ale dělat to, co Izraelité ve starověku nedokázali – „přesně poslouchat“, co nám Jehova říká. (2. Mojž. 19:5) Měli bychom uznat, že Bůh pornografii jednoznačně neschvaluje. Proč to můžeme říct?

NENÁVIĎ JI TAK JAKO JEHOVA

Přemýšlej o tomto: Zákony, které měli Izraelité od Boha, byly ve starověkém světě jedinečné. Byly jako zeď, která mohla Izraelity oddělovat od okolních národů a jejich ohavných praktik. (5. Mojž. 4:6–8) Tyto zákony odhalovaly zásadní pravdu: Jehova nenávidí sexuální nemravnost.

Potom co Jehova vyjmenoval zvrhlosti okolních národů, Izraelitům řekl: „Jak činí  země Kanaán, do které vás přivádím, nebudete činit... Proto je ta země nečistá, a přivedu na ni trest za její provinění.“ V očích svatého Boha izraelského národa byl životní styl Kananejců tak hnusný, že jejich zemi považoval za nečistou a zamořenou. (3. Mojž. 18:3, 25)

I když Jehova Kananejce potrestal, jiní lidé dál jednali nemravně. O víc než 1 500 let později apoštol Pavel o národech, mezi kterými žili křesťané, napsal: „Nechali za sebou všechen mravní smysl, oddali se nevázanému chování, aby chamtivě páchali kdejakou nečistotu.“ (Ef. 4:17–19) I dnes je hodně lidí nemravných a vůbec se za to nestydí. Služebníci pravého Boha se musí naprosto vyvarovat toho, že by se na nemravné jednání lidí v tomto světě dívali.

Pornografie Boha velmi uráží. Ten stvořil lidi ke svému obrazu a podobě a dal nám smysl pro slušnost. Bylo moudré, že stanovil hranice týkající se sexu. Sex měl mít svoje místo v manželství a měl být pro manžela i manželku zdrojem potěšení. (1. Mojž. 1:26–28; Přísl. 5:18, 19) Co ale dělají lidé, kteří produkují nebo propagují pornografii? Boží morální měřítka naprosto ignorují. Takoví lidé Jehovu hanobí a on je za to bude soudit. (Řím. 1:24–27)

A jak je to s lidmi, kteří pornografický materiál záměrně čtou nebo sledují? Někteří si možná myslí, že je to neškodná zábava. Ve skutečnosti ale podporují ty, kdo ignorují Jehovova měřítka. To možná nebyl jejich záměr, když pornografii začali sledovat. Nicméně je jasné, že služebníci pravého Boha by měli pornografii z duše nenávidět. Bible nás vybízí: „Vy, kdo milujete Jehovu, nenáviďte, co je špatné.“ (Žalm 97:10)

Dokonce i pro ty, kdo se na pornografii v žádném případě dívat nechtějí, to může být těžké. Jsme nedokonalí a možná musíme bojovat s nečistými sexuálními touhami. Navíc se naše nedokonalé srdce může snažit najít způsob, jak Boží zákon obejít. (Jer. 17:9) Hodně lidí, kteří se stali křesťany,  ale tuto bitvu vyhrálo. Pokud vedeš podobnou bitvu i ty, může tě to povzbudit. Všimni si teď, jak ti Boží Slovo může pomáhat, aby ses do Satanovy pasti v podobě pornografie nechytil.

NEMRAVNÉ TOUHY V SOBĚ NEŽIV

Jak už jsme se zmínili, hodně Izraelitů dovolilo, aby je nesprávné touhy dovedly ke katastrofě. To samé se může stát dnes. O tomto nebezpečí Ježíšův nevlastní bratr Jakub napsal: „Každý ... je přitahován a lákán svou vlastní touhou. Když se pak touha stane plodnou, porodí hřích.“ (Jak. 1:14, 15) Jakmile zakázaná touha v srdci člověka doroste do určitého bodu, je dost pravděpodobné, že takový člověk zhřeší. Musíme se proto nemravných myšlenek zbavovat, a ne je v sobě živit.

Pokud se přistihneš, že se nečistými myšlenkami zabýváš, okamžitě jednej. Ježíš řekl: „Jestliže tě tedy tvá ruka nebo tvá noha přivádí ke klopýtání, usekni ji a odhoď od sebe... Jestliže tě také tvé oko přivádí ke klopýtání, vytrhni je a odhoď od sebe.“ (Mat. 18:8, 9) Ježíš nemluvil o tom, že bychom se měli mrzačit. Mluvil o nutnosti rychle a rozhodně odstranit zdroj špatných myšlenek. Jak můžeme tuto radu uplatnit, pokud jde o pornografii?

Když narazíš na pornografický materiál, neřekni si: To zvládnu. Okamžitě se podívej jinam. Okamžitě vypni televizi. Okamžitě vypni počítač, mobil nebo tablet. Začni přemýšlet o něčem čistém. Když to uděláš, pomůže ti to myšlenky ovládat, místo aby špatné touhy ovládaly tebe.

CO KDYŽ SE VYNOŘÍ VZPOMÍNKY NA NEMRAVNOU ZÁBAVU?

Co když se ti podařilo se sledováním pornografie přestat, ale občas se ti na to vynoří vzpomínky? Pornografické obrázky a scény můžou v mysli člověka zůstat dlouhou dobu. Můžou se bez varování objevit znovu. Když k tomu dojde, můžeš mít nutkání  udělat něco nečistého, třeba masturbovat. Pamatuj proto, že takové myšlenky se můžou objevit z ničeho nic, a buď připravený proti nim bojovat.

Upevňuj svoje rozhodnutí přemýšlet a jednat tak, jak chce Bůh. Buď jako apoštol Pavel, který byl ochotný tlouct do svého těla a vést ho jako otroka. (1. Kor. 9:27) Nedovol, aby tě nečisté touhy zotročily. Řiď se vybídkou: „Přeměňujte se předěláním své mysli, abyste si sami ověřili, co je dobrá a přijatelná a dokonalá Boží vůle.“ (Řím. 12:2) Nezapomeň, že přemýšlet a jednat tak, jak si přeje Bůh, přináší mnohem větší uspokojení než poslouchat hříšné touhy.

Přemýšlet a jednat tak, jak si přeje Bůh, přináší mnohem větší uspokojení než poslouchat hříšné touhy.

Snaž se zapamatovat si některé biblické verše. Když tě pak přepadnou nesprávné myšlenky, o těchto biblických verších přemýšlej. Verše jako Žalm 119:37, Izajáš 52:11, Matouš 5:28, Efezanům 5:3, Kolosanům 3:5 a 1. Tesaloničanům 4:4–8 ti pomůžou uvést svoje myšlení do souladu s Božím názorem na pornografii a s tím, co od tebe Jehova očekává.

Ale co když se někdy touha podívat se na něco nemravného nebo o tom přemýšlet stane téměř neovladatelnou? Co nejvěrněji následuj příklad Ježíše. (1. Petra 2:21) Potom co se dal pokřtít, ho Satan pokoušel. Jak Ježíš reagoval? Neustále odolával. Používal jeden výrok z Písma za druhým, a tím odmítal pokušení, která mu Satan nabízel. Nakonec řekl: „Odejdi, Satane!“ A Satan ho nechal být. Ježíš se v boji proti Satanovi nikdy nevzdal a neměl by ses vzdát ani ty. (Mat. 4:1–11) Satan a tento svět se budou dál snažit plnit tvoji mysl nemravnými myšlenkami, ale nevzdávej se. V boji s pornografií můžeš zvítězit! S Jehovovou pomocí můžeš svého nepřítele porazit.

MODLI SE K JEHOVOVI A POSLOUCHEJ HO

Neustále se modli k Jehovovi a pros ho, aby ti pomáhal. Pavel řekl: „Dávejte své prosebné žádosti na vědomí Bohu ... a Boží pokoj, který převyšuje všechno myšlení, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenkové síly prostřednictvím Krista Ježíše.“ (Filip. 4:6, 7) Bůh ti dá pokoj mysli, abys dokázal odolat tomu, co je špatné. Když se přiblížíš k Jehovovi, on se přiblíží k tobě. (Jak. 4:8)

Nejlepší ochranou před jakoukoli hrozbou je mít nejvyššího vládce vesmíru blízko sebe. Ježíš řekl: „Přichází panovník světa [Satan]. A nemá nade mnou moc.“ (Jan 14:30) Jak si tím Ježíš mohl být jistý? Při jedné příležitosti to vysvětlil slovy: „Ten, kdo mě poslal, je se mnou; nezanechal mě samotného, protože vždy dělám to, co se mu líbí.“ (Jan 8:29) Když budeš dělat to, co se líbí Jehovovi, ani tebe nikdy neopustí. Rozhodni se, že se nenecháš chytit do pasti pornografie, a Satan nad tebou nebude mít moc!