Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáš si?

Vzpomínáš si?

Četl jsi nedávná vydání Strážné věže pozorně? Dokázal bys odpovědět na následující otázky?

Která čtyři doporučení nám pomůžou zlepšit se ve zpěvu?

Měli bychom stát rovně a držet zpěvník vysoko. Je potřeba správně dýchat. Když pořádně otevřeme ústa a začneme zpívat, náš zpěv bude hlasitější. (w17.11, strana 5)

Co je zajímavého na tom, jak byla v Izraeli rozmístěna útočištná města a jaké cesty k nim vedly?

Šest útočištných měst bylo vybráno rovnoměrně a vedly k nim dobře udržované cesty. Díky tomu se tam člověk dostal poměrně snadno a rychle. (w17.11, strana 14)

Proč je výkupné tím nejlepším darem, jaký jsme kdy mohli dostat?

Díky výkupnému máme naději na věčný život a můžeme být vysvobozeni ze zajetí hříchu a smrti. Bůh nám dal dar v podobě svého Syna, zatímco jsme byli ještě hříšníky. Udělal to z lásky ke všem Adamovým potomkům. (wp17.6, strany 6, 7)

Jak Žalm 118:22 poukazuje na Ježíšovo vzkříšení?

Ježíš byl jako Mesiáš zavržen a zabit. Aby se mohl stát „vrcholem rohu“, musel být vzkříšen. (w17.12, strany 9, 10)

Musel mít muž právo prvorozeného, aby se mohl stát předkem Mesiáše?

Někteří z Ježíšových předků byli prvorozenými syny, ale ne všichni. David nebyl prvorozeným synem Jišaie, a přesto se stal součástí rodové linie Mesiáše. (w17.12, strany 14, 15)

Například jaké lékařské rady můžeme najít v Bibli?

Mojžíšův zákon nařizoval, aby lidé s určitými onemocněními žili odděleně od ostatních. Když se někdo dotkl mrtvého těla, musel se umýt. Zákon nařizoval, aby byly lidské výkaly správným způsobem zlikvidovány. Obřízka se měla provádět osmý den po narození dítěte, což bylo ideální načasování, protože po týdnu už srážlivost krve u novorozeňat dosahuje normálních hodnot. (wp18.1, strana 7)

Proč by křesťan měl ve zdravé míře milovat sám sebe?

Máme milovat své bližní jako sami sebe. (Mar. 12:31) Manželé by měli „milovat své manželky jako svá vlastní těla“. (Ef. 5:28) Samozřejmě že láska k sobě samému se může stát nezdravou láskou. (w18.01, strana 23)

Například jak můžeme duchovně zesílit?

Duchovně zesílíme, když budeme studovat Boží Slovo, o tom, co se dozvídáme, rozjímat a uvádět to do praxe. Na svoji mysl a srdce musíme nechat působit svatého ducha, přijímat pomoc od druhých a být za ni vděční. (w18.02, strana 26)

Proč astrologie a věštění nejsou dobré způsoby, jak poznat budoucnost?

Důvodů je několik, ale hlavním důvodem je to, že tyto praktiky jsou v Bibli odsouzeny. (wp18.2, strany 4, 5)

Jakými zásadami bychom se měli řídit, když jsme přijali pozvání na jídlo?

Pokud jsme přijali pozvání na jídlo, měli bychom své slovo dodržet. (Žalm 15:4) Pozvání bychom neměli zrušit z malicherných důvodů. Náš hostitel už pravděpodobně udělal na naši návštěvu nějaké přípravy. (w18.03, strana 18)

V čem můžou jmenovaní muži napodobovat Timotea?

Timoteus se o druhé upřímně zajímal a nejdůležitější pro něj byly duchovní věci. Pro Jehovu tvrdě pracoval a to, co se naučil, uplatňoval. Nepřestal se školit a spoléhal na svatého ducha. Je skvělým příkladem pro starší i pro ostatní bratry a sestry. (w18.04, strany 13, 14)