Přejít k článku

Přejít na obsah

Nech svoje svědomí školit Božími zákony a zásadami

Nech svoje svědomí školit Božími zákony a zásadami

„Zabývám [se] tvými připomínkami.“ (ŽALM 119:99)

PÍSNĚ: 61, 69

1. Například díky čemu jsme na vyšší úrovni než zvířata?

JEHOVA dal lidem něco mimořádného – svědomí. Je to jedna z věcí, díky které jsme na vyšší úrovni než zvířata. Jak víme, že Adam a Eva měli svědomí? Potom co Boha neposlechli, se před ním schovali. Je z toho vidět, že je trápilo svědomí.

2. V čem se naše svědomí podobá kompasu? (Viz úvodní obrázek.)

2 Svědomí je vnitřní smysl pro to, co je správné a co špatné, a může ovlivňovat to, jak se v životě rozhodujeme. Člověk, který nemá školené svědomí, je jako loď s rozbitým kompasem. Snadno se může stát, že vítr a mořské vlny budou loď hnát špatným směrem. Nicméně spolehlivý kompas kapitánovi pomůže udržet loď v kurzu. Podobně pokud své svědomí dobře školíme, může nás správně vést.

3. Co se může stát, když člověk své svědomí správně neškolí?

3 Pokud nemáme dobře vyškolené svědomí, nezabrání nám udělat něco špatného. (1. Tim. 4:1, 2) Dokonce nás může přesvědčit o tom, že „špatné je dobré“. (Iz. 5:20)  Ježíš svým následovníkům řekl: „Přichází hodina, kdy si každý, kdo vás zabije, bude představovat, že Bohu prokázal posvátnou službu.“ (Jan 16:2) Právě to si mysleli lidé, kteří zavraždili učedníka Štěpána. (Sk. 6:8, 12; 7:54–60) V průběhu historie mnozí náboženští fanatici páchali podobně hrozné zločiny a přitom tvrdili, že tím dělají službu Bohu. Ve skutečnosti ale jednali proti jeho zákonům. (2. Mojž. 20:13) Je jasné, že svědomí je nevedlo správným směrem.

4. Co můžeme dělat pro to, aby naše svědomí fungovalo správně?

4 Co můžeme dělat pro to, aby naše svědomí fungovalo správně? Zákony a zásady obsažené v Bibli jsou „prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti“. (2. Tim. 3:16) Musíme Bibli do hloubky studovat, rozjímat o tom a chovat se podle toho. Budeme se tak učit vnímat věci víc a víc jako Jehova. Pak si můžeme být jistí, že nás svědomí povede správně. Zamysleme se nad tím, jak své svědomí můžeme školit pomocí Jehovových zákonů a zásad.

NECH SE ŠKOLIT BOŽÍMI ZÁKONY

5., 6. Co dobrého nám přináší, když se řídíme Božími zákony?

5 Pokud chceme, aby nám Boží zákony pomáhaly, musíme dělat víc než je jenom číst nebo se s nimi seznámit. Musíme si je zamilovat a vážit si jich. Bible nám říká: „Nenáviďte, co je špatné, a milujte, co je dobré.“ (Amos 5:15) Jak na to? Důležité je naučit se dívat na věci stejně jako Jehova. Ukažme si to na příkladu: Představ si, že máš problémy se spaním. Přijdeš za doktorem a on ti doporučí, abys zdravě jedl, měl víc pohybu a udělal další změny ve svém životním stylu. Na jeho rady dáš a ono to zabere! Jak se budeš dívat na to, co ti poradil?

6 Podobně nám dal Stvořitel zákony, aby nás chránil před následky toho, že jsme hříšní, a zlepšil nám tak život. Uvažuj o tom, co dobrého ti přináší, když se řídíš biblickými zákony, které nás učí nelhat, nepodvádět, vyhýbat se sexuální nemravnosti a násilí a nemít nic společného se spiritismem. (Přečti Přísloví 6:16–19; Zjev. 21:8) Jestliže z vlastní zkušenosti víme, k čemu dobrému vede to, když Jehovu posloucháme, naše láska a vděčnost k němu i k jeho zákonům rostou.

7. V čem nám může pomoct, když přemýšlíme o životě lidí, o kterých se píše v Bibli?

7 Abychom se poučili, nemusíme důsledky neposlušnosti Božích zákonů pocítit na vlastní kůži. Můžeme se poučit z chyb druhých, jejichž příběhy jsou zaznamenány v Bibli. V Příslovích 1:5 se říká: „Moudrý bude naslouchat a přijme více poučení.“ Poučení, která pocházejí od Boha, jsou nejlepší, jaká můžou být. Uvažuj třeba o tom, jak moc David trpěl kvůli tomu, že Jehovu neposlechl a zcizoložil s Bat-šebou. (2. Sam. 12:7–14) Když si tu zprávu čteš, polož si otázky: Jak se těm problémům mohl vyhnout? Co bych v podobné situaci udělal já? Podlehl bych svojí touze jako David, nebo bych utekl jako Josef? (1. Mojž. 39:11–15) Když do hloubky přemýšlíme  o strašných následcích hříchu, budeme to, co je špatné, čím dál víc nenávidět.

8., 9. a) Jaký účel plní naše svědomí? b) Jaký vliv mají na naše svědomí Jehovovy zásady?

8 Je dobře, že se držíme dál od věcí, které Bůh nenávidí. Co když se ale dostaneme do situace, na kterou se žádný konkrétní biblický zákon nevztahuje? Jak můžeme zjistit, co se Bohu líbí a čím mu uděláme radost? Do hry vstupuje naše biblicky školené svědomí.

9 Jehova nás miluje, a proto nám dal zásady, které můžou naše svědomí školit. Sám říká: „Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu, Ten, kdo působí, že šlapeš cestou, kterou bys měl chodit.“ (Iz. 48:17, 18) Když o biblických zásadách přemýšlíme a necháváme je na sebe působit, své svědomí tak korigujeme a vylaďujeme. To nám pak pomáhá správně se rozhodovat.

NECH SE VÉST BOŽÍMI ZÁSADAMI

10. Co jsou zásady a jak je Ježíš používal při svém vyučování?

10 Zásada je základní pravda nebo princip, které řídí něčí uvažování nebo jednání. Abychom pochopili nějakou zásadu od Boha, musíme vědět, jak Bůh přemýšlí a z jakých důvodů nám dává určité zákony. Ježíš během své služby na zemi učil své učedníky základní pravdy, aby jim pomohl přijít na to, k jakým následkům vedou konkrétní postoje nebo jednání. Například vysvětlil, že nenávist může vést k násilí a sexuální touha k cizoložství. (Mat. 5:21, 22, 27, 28) Pokud dovolíme, aby nás v životě vedly Jehovovy zásady, budeme mít dobře vyškolené svědomí a svými rozhodnutími budeme přinášet Bohu čest. (1. Kor. 10:31)

Duchovně dospělý křesťan je vnímavý ke svědomí druhých (11. a 12. odstavec)

11. Jak se svědomí křesťanů může lišit?

11 I když křesťané školí své svědomí pomocí Bible, v různých otázkách se může rozhodnout každý jinak. Vezměme si například pití alkoholických nápojů. Bible neříká, že je špatné pít alkohol, ale varuje nás před tím, abychom nepili příliš nebo se neopíjeli. (Přísl. 20:1; 1. Tim. 3:8) Znamená to, že pokud na to křesťan pamatuje, nemusí brát v úvahu už nic jiného? Vůbec ne! Přestože jedná v souladu se svým svědomím, pořád musí brát ohled i na svědomí druhých.

12. Jak nám slova v Římanům 14:21 pomáhají brát ohled na svědomí druhých?

12 To, že křesťané musí být vnímaví ke svědomí druhých, ukázal i apoštol Pavel. Napsal: „Je dobře nejíst maso nebo nepít víno nebo nedělat nic, oč tvůj bratr klopýtá.“ (Řím. 14:21) Takže i když máme na něco právo, budeme ochotní se toho vzdát, pokud by to bylo proti svědomí spolukřesťana. Je možné, že předtím, než nějaký bratr poznal pravdu, byl na alkoholu závislý a teď je rozhodnutý abstinovat. Nikdo z nás by určitě nechtěl přispět k tomu, že se vrátí ke zlozvyku, který by mu tolik ublížil. (1. Kor. 6:9, 10) Bylo by tedy nelaskavé, kdyby hostitel nutil bratra pít alkohol, přestože to odmítl.

13. Jak vzal Timoteus ohled na svědomí druhých, aby jim pomohl přijmout dobrou zprávu?

13 Když bylo Timoteovi kolem 20 let, souhlasil s tím, že se dá obřezat, i když to bylo bolestivé. Chystal  se totiž kázat Židům a věděl, že pro ně je obřízka důležitá. Měl podobný postoj jako apoštol Pavel. (Sk. 16:3; 1. Kor. 9:19–23) Jsi i ty ochotný ve prospěch druhých něco obětovat?

„SPĚJME KE ZRALOSTI“

14., 15. a) Jak se křesťan stane duchovně dospělým? b) Jak duchovně smýšlející křesťané jednají s druhými?

14 Všichni křesťané by měli chtít opustit „prvotní nauku o Kristu“ a „usilovně [spět] ke zralosti“. (Hebr. 6:1) Duchovně dospělými křesťany se nestaneme jenom díky tomu, že jsme léta v pravdě. Musíme se snažit a dělat pokroky v poznání a porozumění Bible. Proto jsme opakovaně vybízeni k tomu, abychom si ji četli každý den. (Žalm 1:1–3) Dal sis to za svůj cíl? Může ti to pomoct, abys lépe chápal Jehovovy zákony a zásady a do větší hloubky rozuměl Božímu Slovu.

15 Zákonem číslo jedna je pro křesťany zákon lásky. Ježíš řekl svým učedníkům: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku.“ (Jan 13:35) Ježíšův nevlastní bratr Jakub řekl, že milovat druhé je „královský zákon“. (Jak. 2:8) A Pavel napsal: „Láska [je] naplněním zákona.“ (Řím. 13:10) To, že láska je tak důležitá, nás nepřekvapuje, protože Bible říká, že „Bůh je láska“. (1. Jana 4:8) Pro Jehovu není láska jenom pocit. Dává ji najevo skutky. Jan napsal: „Podle toho byla v našem případě učiněna zjevnou Boží láska, protože Bůh vyslal svého jediného zplozeného Syna do světa, abychom jeho prostřednictvím získali život.“ (1. Jana 4:9) Pokud svými skutky dáváme najevo, že milujeme Jehovu, jeho Syna, svoje bratry a ostatní lidi, dokazujeme tím, že jsme duchovně smýšlející křesťané. (Mat. 22:37–39)

Když se rozhodujeme na základě zásad od Jehovy, stává se naše svědomí spolehlivějším rádcem (16. odstavec)

16. Proč jsou pro křesťana, který v duchovním ohledu dospívá, stále důležitější zásady?

16 Tím, jak křesťan v duchovním ohledu dospívá, zjišťuje, že jsou pro něj stále důležitější zásady. Zákony  se totiž vztahují na nějakou konkrétní situaci, zatímco zásady mají širší uplatnění. Ukažme si to na příkladu. Malé dítě nechápe, proč je špatná společnost nebezpečná, a tak rozumný rodič stanoví pravidla, aby dítě chránil. (1. Kor. 15:33) Jak dítě dospívá, rozvíjí své myšlenkové schopnosti a dokáže se rozhodovat na základě biblických zásad. Je pak pro něj čím dál snazší dělat v otázce výběru kamarádů moudrá rozhodnutí. (Přečti 1. Korinťanům 13:11; 14:20.) Když se rozhodujeme na základě zásad od Jehovy, naše svědomí se stává čím dál spolehlivějším rádcem. Jasněji vidíme, jak se na danou věc dívá Bůh.

17. Proč můžeme říct, že máme všechno, co potřebujeme, abychom dělali moudrá rozhodnutí?

17 Máme všechno, co potřebujeme, abychom dělali rozhodnutí, která Jehovu potěší. V Bibli najdeme zákony a zásady, které každému z nás pomůžou, aby byl „zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo“. (2. Tim. 3:16, 17) Hledej proto biblické zásady, a budeš vědět, „jaká je Jehovova vůle“. (Ef. 5:17) Dobře využívej studijní pomůcky, jako jsou Index publikací Watch Tower Society, Průvodce publikacemi svědků Jehovových, Watchtower Library, ONLINE KNIHOVNA Strážné věžeaplikace JW Library. Díky nim ze svého osobního a rodinného studia vytěžíš maximum.

BIBLICKY ŠKOLENÉ SVĚDOMÍ JE SKVĚLÝM POMOCNÍKEM

18. K čemu dobrému to vede, když se řídíme Jehovovými zákony a zásadami?

18 Když se budeme řídit Jehovovými zákony a zásadami, náš život bude mnohem lepší. Žalm 119:97–100 říká: „Jak já miluji tvůj zákon! Po celý den se jím zabývám. Tvé přikázání mě činí moudřejším, než jsou moji nepřátelé, protože je moje na neurčitý čas. Nabyl jsem větší pochopení než všichni moji učitelé, protože se zabývám tvými připomínkami. Chovám se s větším porozuměním než starší muži, protože jsem zachovával tvá vlastní nařízení.“ Když si uděláme čas na to, abychom se zabývali Božími zákony a zásadami, budeme moudřejší a budeme mít větší pochopení a porozumění. A když budeme pomocí těchto zákonů a zásad školit své svědomí, dosáhneme míry „vzrůstu, který patří ke Kristově plnosti“. (Ef. 4:13)