Přejít k článku

Přejít na obsah

Podporuj Jehovovu svrchovanost!

Podporuj Jehovovu svrchovanost!

„Hoden jsi, Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi stvořil všechny věci.“ (ZJEV. 4:11)

PÍSNĚ: 112, 133

1., 2. O čem se musí každý z nás přesvědčit? (Viz úvodní obrázek.)

JAK jsme si ukázali v předchozím článku, Satan tvrdí, že Jehova by lidem neměl vládnout – že na to nemá právo a že lidé by byli šťastnější, kdyby se rozhodovali nezávisle na něm. Má pravdu? Představ si, že by si lidé mohli vládnout sami a žít věčně. Byli by šťastnější, než kdyby jim vládl Bůh? Byl bys ty šťastnější, kdybys byl na Bohu úplně nezávislý a žil věčně?

2 Tyto otázky nemůže nikdo zodpovědět za tebe. Každý z nás o nich musí pečlivě přemýšlet. Když to uděláš, ujistíš se, že tím nejlepším vládcem je Jehova a že si zaslouží naši plnou podporu. Důvody k tomuto přesvědčení můžeš najít v Bibli. Nad některými z nich se teď společně zamyslíme.

JEHOVA MÁ PRÁVO VLÁDNOUT

3. Proč je Jehova právoplatným vládcem vesmíru?

3 Jehova je právoplatný vládce vesmíru, protože je všemohoucí Bůh a stvořitel. (1. Par. 29:11; Sk. 4:24) Ve Zjevení 4:11 je zapsáno vidění, ve kterém 144 000 Kristových spoluvládců v nebi říká: „Hoden jsi, Jehovo, ano náš Bože,  přijmout slávu a čest a moc, protože jsi stvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.“ Jehova stvořil všechno, a tak má plné právo vládnout všem lidem i andělům.

4. Proč je vzpoura proti Jehovově autoritě zneužitím svobodné vůle?

4 Satan nic nestvořil, a tak nemůže mít ani právo být nejvyšším vládcem. Když se společně s první lidskou dvojicí vzbouřil proti Jehovově autoritě, bylo to z jejich strany arogantní jednání. (Jer. 10:23) Je pravda, že měli svobodnou vůli, a tak se mohli rozhodnout, že budou na Bohu nezávislí. Ale znamenalo to, že měli i právo zavrhnout Jehovu jako nejvyššího vládce? Ne. Svobodná vůle dává komukoli právo se rozhodovat, ale ne právo se vzbouřit proti stvořiteli a dárci života. Vzpoura proti Jehovovi je tedy zneužitím svobodné vůle. Lidé jeho vládu a vedení potřebují.

5. Proč si můžeme být jistí, že Boží rozhodnutí jsou vždycky správná?

5 Jehova má právo být vládcem vesmíru ještě z jiného důvodu. Svoji autoritu uplatňuje naprosto spravedlivě. Říká: „Já jsem Jehova, Ten, kdo projevuje milující laskavost, právo a spravedlnost na zemi; vždyť v těchto věcech opravdu mám potěšení.“ (Jer. 9:24) Jehova nepotřebuje lidské zákony, aby věděl, co je správné. Naopak. Je to on, kdo určuje měřítka toho, co je správné a co ne. Bible říká, že „spravedlnost a soud jsou stanoveným místem [jeho] trůnu“, a tak si můžeme být jistí, že všechny jeho zákony a zásady jsou spravedlivé a že všechna jeho rozhodnutí jsou správná. (Žalm 89:14; 119:128) Satan tvrdí, že Jehova je nespravedlivý vládce. Sám ale není schopný ve světě spravedlnost prosadit.

6. Co je dalším důvodem, proč má Jehova právo vládnout světu?

6 Jehova má právo vládnout i proto, že všechno zná a je moudrý, a tak se o celý vesmír dokáže dobře postarat. Vidíme to například z toho, že dal svému Synovi schopnost léčit nemoci, se kterými si nevěděl rady žádný lékař. (Mat. 4:23, 24; Mar. 5:25–29) I když pro nás to jsou zázraky, pro Jehovu to zázraky nebyly. Přesně ví, jak naše tělo funguje, a umí vyřešit jakýkoli zdravotní problém. Také lidem dokáže vrátit život a zabránit přírodním katastrofám.

7. Proč je Jehova moudřejší než kdokoli v Satanově světě?

7 Svět pod Satanovým vlivem stále hledá způsoby, jak urovnat spory, ať už mezi lidmi v jedné zemi, nebo mezi národy. Jenom Jehova je ale tak moudrý, že ví, jak zajistit mír po celém světě. (Iz. 2:3, 4; 54:13) Když o Jehovově moudrosti přemýšlíme, máme podobné pocity jako apoštol Pavel, který napsal: „Ó hloubko Božího bohatství a moudrosti a poznání! Jak nevyzkoumatelné jsou jeho soudy a jak nevysledovatelné jsou jeho cesty!“ (Řím. 11:33)

JEHOVOVA VLÁDA JE TA NEJLEPŠÍ

8. Co si myslíš o tom, jakým je Jehova vládcem?

8 Bible tedy jasně ukazuje, že Jehova skutečně má právo vládnout. Je z ní ale také vidět, proč je tím nejlepším vládcem. Jedním důvodem je to, že jeho vláda se vyznačuje láskou. Když přemýšlíme o tom, že je „milosrdný a milostivý,  pomalý k hněvu a hojný v milující laskavosti a pravdě“, hluboce to na nás působí. (2. Mojž. 34:6) Jedná s námi důstojně a s úctou. Stará se o nás lépe, než se o sebe dokážeme postarat my sami. Satan tvrdí, že Jehova svým služebníkům odpírá dobré věci, ale to je lež. Bůh dal dokonce svého milovaného Syna, abychom mohli mít naději na věčný život. (Přečti Žalm 84:11; Římanům 8:32.)

9. Z čeho víme, že Bůh se zajímá o jednotlivce?

9 Jehova miluje všechny své služebníky jako skupinu. Zároveň se zajímá o každého osobně. Podívejme se na jeden příklad z minulosti. V průběhu asi 300 let Jehova prostřednictvím soudců vedl svůj lid a pomáhal mu vítězit nad nepřáteli. Při tom všem ale věnoval pozornost jednotlivcům. Jedním z nich byla Rut. Nebyla Izraelitka, a aby mohla uctívat Jehovu, vzdala se mnoha věcí. Bůh ji odměnil tím, že se vdala a narodil se jí syn. Ten se navíc stal součástí rodové linie, která vedla k Mesiášovi. Jehova také nechal její životní příběh napsat do Bible, do knihy, která nese její jméno. Představ si, jak bude Rut dojatá, až bude znovu žít a o všech těchto věcech se dozví. (Rut 4:13; Mat. 1:5, 16)

10. Proč můžeme říct, že Jehova nevládne despoticky?

10 Jehova nevládne despoticky. Ti, kdo ho poslouchají, se cítí svobodně a jsou radostní. (2. Kor. 3:17) David o Jehovovi řekl: „Důstojnost a nádhera jsou před ním, síla a radost jsou u jeho místa.“ (1. Par. 16:7, 27) A žalmista Etan napsal: „Šťastný je lid, který zná radostný křik. Jehovo, stále chodí ve světle tvého obličeje. V tvém jménu se radují po celý den a v tvé spravedlnosti jsou vyvýšeni.“ (Žalm 89:15, 16)

11. Jak se můžeme utvrdit v přesvědčení, že Jehovova vláda je ta nejlepší?

11 Čím víc přemýšlíme o Jehovově dobrotě, tím víc jsme přesvědčení, že jeho vláda je ta nejlepší. Cítíme to stejně jako žalmista, který řekl: „Den na tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde.“ (Žalm 84:10) Jehova nás vymyslel i stvořil, a tak dobře ví, co potřebujeme, abychom byli šťastní. A štědře nám to dává. Cokoli po nás chce, je pro naše dobro. A i když to od nás vyžaduje určité oběti, pokud Jehovu posloucháme, vždycky to vede k našemu štěstí. (Přečti Izajáše 48:17.)

12. Co je hlavním důvodem, proč podporujeme Jehovovu svrchovanost?

12 Z Bible víme, že po Kristově tisícileté vládě se někteří lidé proti Jehovově autoritě vzbouří. (Zjev. 20:7, 8) Co je k tomu povede? Potom, co uvězněný Satan bude propuštěn, bude odhodlaný svést nás na scestí a bezesporu zapůsobí na náš sklon k sobectví, tak jako to dělal vždycky. Možná se nás bude snažit přesvědčit, že budeme moct žít věčně, aniž bychom museli poslouchat Jehovu. To ale nikdy nemůže být pravda. Přesto bychom si měli položit otázku: Uvěřil bych takové lži? Pokud Jehovu opravdu milujeme a jsme přesvědčení, že je dobrý a že má právo vládnout celému vesmíru, pak se nám taková lež bude hnusit. Budeme chtít, aby naším nejvyšším vládcem byl jedině Jehova – Bůh, jehož vláda se vyznačuje láskou.

 VĚRNĚ PODPORUJ BOŽÍ SVRCHOVANOST

13. Jak můžeme podporovat Jehovovu vládu?

13 Ukázali jsme si, že Jehova má právo vládnout a že jeho způsob vlády je ten nejlepší. Jako nejvyšší vládce si zaslouží naši plnou podporu. Jak mu ji můžeme dávat najevo? Tím, že jsme mu věrní a napodobujeme ho. Když se usilovně snažíme jednat tak, jak by jednal on, ukazujeme, že ho milujeme a že jeho vládu podporujeme. (Přečti Efezanům 5:1, 2.)

14. Jak můžou hlavy rodin a starší napodobovat Jehovu?

14 Z Bible víme, že Jehova vždycky používá svou moc tak, že je v tom patrná láska. Hlavy rodin a sboroví starší, kteří milují jeho způsob vlády, napodobují Boha tím, že nejsou drsní ani neovládají život druhých. Jehovu a jeho Syna se ze všech sil snažil napodobovat apoštol Pavel. (1. Kor. 11:1) Neuváděl druhé do rozpaků ani je ke správnému jednání nenutil. Spíš je laskavě motivoval. (Řím. 12:1; Ef. 4:1; Filem. 8–10) A právě tak jedná Jehova. Stejným způsobem by měli jednat všichni, kdo ho milují a zastávají se jeho svrchovanosti.

15. Jak ještě můžeme dávat najevo, že milujeme Jehovův způsob vlády?

15 Jehovovu svrchovanost podporujeme také tím, že spolupracujeme s bratry, kterým dal určitou autoritu. Teokratickým pokynům se chceme podřizovat i v případě, že nějaké rozhodnutí úplně nechápeme nebo s ním nesouhlasíme. V tom se naprosto lišíme od ostatních lidí, ale my to děláme proto, že uznáváme Jehovu jako svého vládce. (Ef. 5:22, 23; 6:1–3; Hebr. 13:17) A protože Bůh pro nás chce to nejlepší, je to k našemu dobru.

16. Jak můžeme svými rozhodnutími dávat najevo, že podporujeme Boží svrchovanost?

 16 Boží právo vládnout můžeme podporovat i tím, jak se rozhodujeme v osobních věcech. Jehova nám nedává konkrétní pokyny pro každou situaci. Místo toho nám říká, jak uvažuje, a díky tomu chápeme, co bychom měli dělat. Například nám neurčuje, co přesně bychom měli nebo neměli nosit. Ale víme, že si přeje, abychom se oblékali a upravovali tak, jak se to hodí pro jeho služebníky. (1. Tim. 2:9, 10) Také chce, abychom přemýšleli o tom, jak naše různá rozhodnutí působí na druhé. (1. Kor. 10:31–33) Když bereme v úvahu to, jak smýšlí Jehova, a neřídíme se jen tím, co se líbí nám, dáváme najevo, že milujeme a podporujeme jeho způsob vlády.

Jak můžeš svými rozhodnutími a jednáním podporovat Jehovovu svrchovanost? (16. až 18. odstavec)

17., 18. Například jak můžou Jehovovu svrchovanost podporovat křesťané, kteří jsou v manželství?

17 Uvažuj teď o jednom způsobu, jak můžou Jehovovu svrchovanost podporovat křesťané, kteří jsou v manželství. Někdo možná měl o manželství určitou představu, ale realita je jiná. Manželé dokonce můžou mít vážné problémy. Pokud to tak je, může jim pomoct, když budou přemýšlet o tom, jak Jehova jednal se starověkým Izraelem. Jehova sám sebe přirovnal k manželovi svého lidu. (Iz. 54:5; 62:4) Izraelský národ ale Jehovu mnohokrát zklamal. Vztah mezi ním a Jehovou byl jako nešťastné manželství. Jehova to ale rychle nevzdal. Opakovaně mu odpouštěl a svůj slib, který mu dal, dodržel. (Přečti Žalm 106:43–45.)

18 Manželé a manželky, kteří milují Jehovu, se snaží ho napodobovat. I když ve vztahu mají problémy, nehledají nebiblický způsob, jak ho ukončit. Vědí, že Jehova považuje manželské sliby za závazné a chce, aby spolu manželé zůstali. Jediným biblickým důvodem pro rozvod, který křesťanovi dává možnost znovu se vdát nebo oženit, je sexuální nemravnost. (Mat. 19:5, 6, 9) Když manželé dělají, co můžou, aby svůj vztah zlepšili, podporují tím Jehovovu svrchovanost.

19. Co bychom měli udělat, když Jehovu něčím zklameme?

19 Všichni jsme nedokonalí a čas od času uděláme něco, čím Jehovu zklameme. On to ví, a proto poskytl Kristovo výkupné. Když tedy uděláme nějakou chybu, měli bychom Jehovu prosit o odpuštění. (1. Jana 2:1, 2) Místo toho, abychom se kvůli své chybě jenom cítili provinile, měli bychom se snažit se z ní poučit. Pokud si uchováme blízký vztah k Jehovovi, odpustí nám a pomůže nám vzchopit se a podobné situace v budoucnosti zvládat. (Žalm 103:3)

20. Proč bychom už dnes měli podporovat Jehovovu svrchovanost?

20 V novém světě nám všem bude vládnout Jehova a my se budeme učit jednat správně. (Iz. 11:9) Ale to, jak Jehova uvažuje a co se mu líbí a co ne, se můžeme učit už dnes. Boží právo vládnout nebude brzy nikdo zpochybňovat. Dělejme proto všechno, co můžeme, abychom podporovali Jehovovu svrchovanost – poslouchejme ho, dál mu věrně služme a vždycky se ho snažme napodobovat.