Přejít k článku

Přejít na obsah

 11. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Jsi připravený dát se pokřtít?

Jsi připravený dát se pokřtít?

„Křest ... vás teď také zachraňuje.“ (1. PETRA 3:21)

PÍSEŇ Č. 106 Přátelství s Jehovou

CO SE DOZVÍŠ *

1. Co by měl udělat člověk, který chce postavit dům?

PŘEDSTAV SI člověka, který chce postavit dům. Přesně ví, jaký dům si přeje. Měl by hned vyrazit do obchodu, nakoupit materiál a pustit se do stavby? Ne. Je důležité, aby si ještě předtím spočítal, kolik ho bude dům stát. Proč? Jedině tak zjistí, jestli má dost peněz, aby ho dokončil. Pokud si náklady předem pečlivě spočítá, je mnohem pravděpodobnější, že stavbu úspěšně dokončí.

2. Co by sis podle Lukáše 14:27–30 měl před křtem pečlivě promyslet?

2 Máš Jehovu tak moc rád a jsi mu tak vděčný, že jsi začal uvažovat o křtu? Pokud ano, stojíš před podobným rozhodnutím jako člověk, který chce postavit dům. Proč to můžeme říct? Podívejme se na Ježíšova slova v Lukášovi 14:27–30. (Přečti.) Ježíš mluvil o tom, co znamená být jeho učedníkem. Ten, kdo ho chce následovat, musí počítat s určitými „náklady“ – tedy že to s sebou nese nějaké těžkosti a oběti. (Luk. 9:23–26; 12:51–53) Už před křtem by sis měl proto pečlivě promyslet, co všechno je s životem křesťana spojené. Pomůže ti to, aby tě po křtu od služby Bohu nic neodradilo.

3. O čem bude tento článek?

3 Stojí všechny ty těžkosti a oběti za to? Rozhodně ano! Křtem se ti otevírají dveře k tomu, abys mohl zažít  spoustu nádherných věcí – teď i v budoucnosti. V tomto článku se zamyslíme nad několika důležitými otázkami, které se křtem souvisí. Pomůže ti to zjistit, jestli jsi na něj připravený.

ZASVĚCENÍ SE BOHU A KŘEST – CO BYS MĚL VĚDĚT?

4. a) Co znamená zasvětit se Bohu? b) Co znamená zapřít sám sebe, jak se o tom píše v Matoušovi 16:24?

4 Co znamená zasvětit se Bohu? Před tím, než se dáš pokřtít, musíš se zasvětit Bohu. Znamená to v modlitbě mu říct, že si ze srdce přeješ navždy mu sloužit. Tím, že se zasvětíš Bohu, „zapřeš sám sebe“ neboli se sám sebe zřekneš. (Přečti Matouše 16:24.) Takže je teď pro tebe nejdůležitější sloužit Jehovovi, a ne dělat, co se líbí tobě. Odteď patříš jemu. (Řím. 14:8) To je obrovská čest. Zasvěcení se Bohu je slavnostní slib. Jehova nás k němu nenutí, ale pokud se mu ho rozhodneme dát, očekává, že svoje slovo dodržíme. (Žalm 116:12, 14)

5. Jak zasvěcení se Bohu souvisí se křtem?

5 Jak zasvěcení se Bohu souvisí se křtem? Zasvěcení se Bohu je soukromá záležitost, čistě mezi tebou a Jehovou. Křest je veřejný. Jsou u něj i jiní lidé a obvykle se koná na krajském nebo regionálním sjezdu. Křtem dáváš jasně najevo, že ses zasvětil Jehovovi. * Ukazuješ tak druhým, že miluješ Boha celým svým srdcem, duší, myslí a silou a že jsi rozhodnutý mu navždy sloužit. (Mar. 12:30)

6., 7. Ze kterých dvou důvodů je podle 1. Petra 3:18–22 křest nezbytný?

6 Je křest nezbytný? Odpověď najdeme v 1. Petra 3:18–22. (Přečti.) Stejně jako archa byla viditelným dokladem Noemovy víry, tvůj křest je viditelným dokladem toho, že ses zasvětil Jehovovi. Je ale opravdu nezbytný? Ano, je. Vyplývá to z Petrových slov. Za prvé, křest nás „zachraňuje“. Platí to tehdy, když děláme věci, ze kterých je vidět, že věříme v Ježíše a v to, že za nás zemřel, byl vzkříšen a je v nebi „po Boží pravici“.

7 Za druhé, křtem získáváme „dobré svědomí“. Když se Bohu zasvětíme a dáme se pokřtít, vznikne mezi námi výjimečný vztah. Protože jsme se před křtem upřímně káli a věříme v Ježíšovu výkupní oběť, Bůh nám odpouští hříchy. Díky tomu před ním můžeme mít čisté svědomí.

8. Co by tě mělo ke křtu motivovat?

8 Co by tě mělo ke křtu motivovat? Při studiu Bible ses toho o Jehovovi hodně dozvěděl. Poznal jsi jaký je, jak přemýšlí a jak jedná. Díky tomu jsi ho začal obdivovat a zamiloval sis ho. A právě láska k Jehovovi musí být tím hlavním důvodem, proč se chceš dát pokřtít.

9. Co znamená být pokřtěn „ve jménu Otce a Syna a svatého ducha“, jak se o tom píše v Matoušovi 28:19 a 20?

9 Ke křtu by tě také mělo motivovat to, co ses dozvěděl z Bible a čemu jsi začal věřit. Připomeňme si, co řekl Ježíš, když svým následovníkům dal úkol činit učedníky. (Přečti Matouše 28:19, 20.) Řekl, že noví učedníci mají být pokřtěni  „ve jménu Otce a Syna a svatého ducha“. Co to znamená? Je nezbytné, abys věřil tomu, co Bible říká o Jehovovi, jeho Synu Ježíšovi a o svatém duchu. Tyto pravdy tě můžou silně ovlivnit. (Hebr. 4:12) Pojďme se na ně podívat podrobněji.

10., 11. Které pravdy o Otci ses dozvěděl a uvěřil jim?

10 Jak na tebe zapůsobilo, když ses dozvěděl, že náš Otec má „jméno Jehova“, je „Nejvyšší nad celou zemí“ a jenom on sám je „pravý Bůh“? (Žalm 83:18; Iz. 37:16) Je naším stvořitelem a také zachráncem. (Žalm 3:8; 36:9) Zajistil, abychom mohli být osvobozeni od hříchu a smrti, a dává nám naději na věčný život. (Jan 17:3) Když se mu zasvětíš a dáš se pokřtít, staneš se jedním z jeho svědků. (Iz. 43:10–12) Budeš patřit do celosvětové rodiny Jehovových služebníků, kteří jsou hrdí na to, že můžou nosit jeho jméno a mluvit o tomto jménu s druhými. (Žalm 86:12)

11 Rozumět tomu, co Bible říká o Otci, je velká čest. Když těm nádherným pravdám uvěříš, určitě si budeš přát se Jehovovi zasvětit a dát se pokřtít.

12., 13. Které pravdy o Synovi ses dozvěděl a uvěřil jim?

12 Jak jsi reagoval, když ses dozvěděl, co Bible říká o Synovi? Ježíš je druhou nejvýznamnější osobou v celém vesmíru. Je naším vykupitelem, který za nás ochotně dal život. Když je z našeho života vidět, že ve výkupné věříme, Bůh nám odpouští hříchy, stáváme se jeho přáteli a můžeme získat věčný život. (Jan 3:16) Ježíš je také naším veleknězem. Pomáhá nám, abychom z výkupní oběti měli prospěch a získali blízký vztah s Bohem. (Hebr. 4:15; 7:24, 25) Je králem Božího království. Jehova ho použije, aby posvětil svoje jméno, odstranil špatnost a v ráji lidem zajistil spoustu skvělých věcí. (Mat. 6:9, 10; Zjev. 11:15) Je naším vzorem. (1. Petra 2:21) Učíme se od něj, jak mít na prvním místě v životě to, co chce Bůh. (Jan 4:34)

13 Když se přesvědčíš, že to, co se v Bibli píše o Ježíšovi, je pravda, určitě si Božího Syna zamiluješ. Potom budeš chtít stejně jako Ježíš dělat to, co si přeje Bůh. Podnítí tě to, aby ses Jehovovi zasvětil a dal se pokřtít.

14., 15. Které pravdy o svatém duchu ses dozvěděl a uvěřil jim?

14 A jaké to bylo, když ses dozvěděl, co se v Bibli píše o svatém duchu? Není to osoba, ale Boží aktivní síla. Svatým duchem Bůh vedl muže, kteří psali Bibli. A tato síla nám pomáhá, abychom Bibli rozuměli a žili podle ní. (Jan 14:26; 2. Petra 1:21) Svým duchem nám Bůh dává mimořádnou sílu. (2. Kor. 4:7) Díky svatému duchu dokážeme šířit dobrou zprávu, bojovat s pokušením, překonávat negativní pocity a zůstat Bohu věrní za všech okolností. Také nám pomáhá získat krásné vlastnosti, které tvoří „ovoce ducha“. (Gal. 5:22) Bůh štědře dává svého ducha všem, kdo mu důvěřují a upřímně ho o něj prosí. (Luk. 11:13)

15 To, že se při službě Bohu můžeme spolehnout na pomoc svatého ducha, nám dává pocit jistoty. Když tomu, co  Bible říká o svatém duchu, uvěříš, bude tě to motivovat, aby ses zasvětil Bohu a dal se pokřtít.

16. Co jsme si doteď rozebrali?

16 Rozhodnutí zasvětit se Bohu a dát se pokřtít je velmi závažné. Jak jsme si už řekli, musíš počítat s určitými „náklady“, tedy že to s sebou nese nějaké těžkosti a oběti. Nedají se ale srovnat s tím, co ti nabízí Jehova. Křest tě může zachránit a můžeš mít díky němu před Bohem čisté svědomí. Hlavní motivací, proč se pro něj rozhodneš, musí být tvoje láska k Jehovovi. Zároveň je nezbytné, abys pevně věřil tomu, co ses z Bible dozvěděl o Otci, Synovi a svatém duchu. Jak by sis po zvážení toho, co jsme si doteď rozebrali, odpověděl na otázku: Jsem připravený na křest?

CO JE POTŘEBA UDĚLAT PŘED KŘTEM

17. Co je před křtem potřeba udělat?

17 Pokud jsi došel k závěru, že jsi na křest připravený, určitě jsi už udělal hodně věcí, abys měl s Jehovou dobrý vztah. * Pravidelně studuješ Bibli, a tak už toho o Jehovovi a Ježíšovi hodně víš. Získal jsi víru. (Hebr. 11:6) Vůbec nepochybuješ, že se Jehovovy sliby splní, a jsi přesvědčený, že víra v Ježíšovu výkupní oběť tě může zachránit od hříchu a smrti. Činil jsi pokání ze svých hříchů, tedy upřímně jsi litoval špatných věcí, které jsi dřív dělal, a požádal jsi Jehovu o odpuštění. Také jsi změnil svůj život. Definitivně jsi přestal se špatným jednáním a žiješ tak, jak se to líbí Bohu. (Sk. 3:19) Máš radost, když o svojí víře můžeš říkat druhým. Splnil jsi požadavky pro to, aby ses stal nepokřtěným zvěstovatelem, a začal jsi sloužit se sborem. (Mat. 24:14) Protože jsi všechny ty nezbytné kroky zvládl, Jehova je na tebe hrdý. Děláš mu velkou radost. (Přísl. 27:11)

18. Co ještě potřebuješ udělat, aby ses mohl dát pokřtít?

18 Aby ses mohl dát pokřtít, potřebuješ udělat ještě několik věcí. Jak už jsme si řekli, musíš se zasvětit Bohu. V soukromé modlitbě mu upřímně slib, že odteď budeš celý život dělat to, co chce on. (1. Petra 4:2) A pak o svém přání dát se pokřtít řekni koordinátorovi rady starších. Požádá některé starší, aby se s tebou sešli. Nedělej si ale prosím kvůli těm schůzkám zbytečné starosti. Ti bratři tě už určitě znají, jsou laskaví a mají tě rádi. Projdou s tebou základní biblické nauky, aby se ujistili, že jim rozumíš  a že chápeš, jak jsou zasvěcení se Bohu a křest významné. Pokud se shodnou, že jsi na křest připravený, řeknou ti, že se na příštím sjezdu můžeš dát pokřtít.

CO JE POTŘEBA DĚLAT PO KŘTU

19., 20. Co bys měl dělat, až se dáš pokřtít?

19 Co bys měl dělat, až se dáš pokřtít? * Pamatuj, že zasvěcení se Bohu je slavnostní slib a Jehova očekává, že ho budeš dodržovat. To znamená, že budeš v souladu se svým slibem žít. Jak to můžeš dělat?

20 Zůstaň v úzkém kontaktu se sborem. Křtem ses stal součástí „společenství bratrů“. (1. Petra 2:17, ppč.) Bratři a sestry ve sboru jsou teď tvoje duchovní rodina. Když budeš pravidelně na shromáždění, budete mít k sobě stále blíž. Každý den si čti Bibli a přemýšlej o ní. (Žalm 1:1, 2) Myšlenky z Bible tak na tebe budou působit. Nezapomínej se modlit. (Mat. 26:41) Díky upřímným modlitbám budeš mít čím dál pevnější vztah s Jehovou. Dávej „na první místo Království“. (Mat. 6:33) Můžeš to dělat tak, že kazatelské službě vyhradíš důležité místo ve svém životě. Když budeš o dobré zprávě mluvit pravidelně, udržíš si pevnou víru a možná i někomu pomůžeš začít sloužit Jehovovi. (1. Tim. 4:16)

21. Co ti křest umožní?

21 Rozhodnutí zasvětit se Jehovovi a dát se pokřtít je to nejdůležitější rozhodnutí v tvém životě. Je pravda, že jsou s tím spojené určité těžkosti a oběti. Stojí to tedy za to? Stoprocentně! Jakékoli trápení v tomto světě „trvá jen chvilku a je lehké“. (2. Kor. 4:17) Křest ti ale otevírá dveře ke šťastnějšímu životu teď a ke „skutečnému životu“ v budoucnosti. (1. Tim. 6:19) A tak se modli a pečlivě přemýšlej, aby sis dokázal správně odpovědět na otázku: Jsem připravený dát se pokřtít?

PÍSEŇ Č. 58 Modlitba zasvěcení

^ 5. odst. Přemýšlíš o tom, že se dáš pokřtít? Pokud ano, tenhle článek je určený právě pro tebe. Podíváme se na několik otázek, které s tímto důležitým krokem souvisí. Odpovědi ti pomůžou zjistit, jestli jsi na křest připravený.

^ 19. odst. Pokud jsi ještě neprostudoval knihy Co se můžeme naučit z Bible?Jak zůstat v Boží lásce (pokud není k dispozici, tak „Zachovávejte se v Boží lásce“), biblické studium by mělo pokračovat dál, dokud obě knihy nedokončíte.