Přejít k článku

Přejít na obsah

Asa, Jehošafat, Ezekjáš, Josijáš

Služ Jehovovi s úplným srdcem

Služ Jehovovi s úplným srdcem

„Jehovo, vzpomeň, prosím, jak jsem před tebou chodil v pravdivosti a s úplným srdcem.“ (2. KRÁL. 20:3)

PÍSNĚ: 52, 65

1.–3. Co znamená sloužit Jehovovi s úplným srdcem? Ukaž to na příkladu.

VŠICHNI jsme nedokonalí, a tak děláme chyby. Naštěstí s námi Jehova nejedná „podle našich hříchů“. (Žalm 103:10) Musíme jich ale litovat a na základě Ježíšovy výkupní oběti pokorně prosit o odpuštění. Je také nutné, abychom dělali to, k čemu vybízel David Šalomouna, když mu řekl: „Služ [Jehovovi] s úplným srdcem.“ (1. Par. 28:9) Jak se nám to ale může dařit, když jsme nedokonalí?

2 Pomůže nám, když porovnáme život krále Asy a krále Amacjáše. Oba tito judští králové dělali, co bylo správné v Jehovových očích, nicméně Asa to dělal s úplným srdcem. (2. Par. 15:16, 17; 25:1, 2; Přísl. 17:3) Oba byli nedokonalí a nevyhnuli se chybám. Asa ale v zásadě nepřestal Jehovu poslouchat, protože jeho srdce mu bylo plně oddané. Naproti tomu Amacjáš Jehovovi vždycky věrný nebyl. Poté co porazil Boží nepřátele, si přinesl jejich  bohy a začal je uctívat. (2. Par. 25:11–16)

3 Sloužit Jehovovi s úplným srdcem znamená hluboce ho milovat a chtít ho uctívat věčně. Slovo „srdce“ v biblickém kontextu většinou označuje něčí osobnost, tedy jeho touhy, myšlenky, povahu, postoje, schopnosti, pohnutky a cíle. Ten, kdo Jehovovi slouží s úplným srdcem, to nedělá povrchně. Jak jsi na tom ty? Pokud jsi Jehovovi i přes svoji nedokonalost naprosto věrný a neuctíváš ho jenom ze zvyku, pak se dá říct, že mu sloužíš s úplným srdcem. (2. Par. 19:9)

4. Co si teď rozebereme?

4 Abychom lépe chápali, co znamená sloužit Jehovovi s úplným srdcem, zamysleme se teď nad životem krále Asy a dalších judských králů, kteří byli Jehovovi věrní – Jehošafata, Ezekjáše a Josijáše. Všichni čtyři dělali chyby, ale i tak z nich měl Jehova radost. Věděl, že mu slouží s úplným srdcem. Díky čemu je tak vnímal a jak je můžeme napodobit?

ASOVO SRDCE BYLO „ÚPLNÉ S JEHOVOU“

5. Jaké rozhodné kroky Asa podnikl?

5 Asa byl třetím judským králem po tom, co se izraelský národ rozdělil na dvě království. Vymýtil ze země modlářství a vyhnal chrámové prostituty. Dokonce zbavil svoji babičku Maaku postavení královny matky, „protože udělala hroznou modlu“. (1. Král. 15:11–13) Navíc vybízel poddané, „aby pátrali po Jehovovi ... a činili zákon a přikázání“. Tím vším podporoval pravé uctívání. (2. Par. 14:4)

6. Jak Asa zareagoval, když do země vpadli Etiopové?

6 Během prvních deseti let Asovy vlády byl v Judsku mír. Potom proti němu přitáhl Etiop Zerach s 1 000 000 mužů a 300 dvoukolými vozy. (2. Par. 14:1, 6, 9, 10) Jak Asa v této krizové situaci zareagoval? Projevil naprostou důvěru v Jehovu. (Přečti 2. Paralipomenon 14:11.) Ten jeho upřímnou modlitbu vyslyšel a etiopskou armádu porazil. (2. Par. 14:12, 13) Když chtěl Jehova ukázat, že je pravý Bůh, nechal někdy nad nepřáteli zvítězit i krále, kteří ho neposlouchali. (1. Král. 20:13, 26–30) Tentokrát ale svůj lid zachránil proto, že na něj Asa spoléhal. Je pravda, že tento král nejednal vždycky moudře. Například se o pomoc obrátil na Sýrii místo na Jehovu. (1. Král. 15:16–22) Ve výsledku o něm ale Bůh nechal zapsat, že jeho „srdce se prokázalo být úplné s Jehovou po všechny jeho dny“. Jak můžeme Asův dobrý příklad napodobit? (1. Král. 15:14)

7., 8. Jak můžeš napodobit Asu?

7 Každý z nás se může zamyslet nad tím, jestli je ve svém srdci věrný Bohu. Polož si otázku: Jsem rozhodnutý dělat to, co se líbí Jehovovi, zastávat se pravého uctívání a chránit jeho lid před špatnými vlivy? Představ si, jakou odvahu musel Asa sebrat k tomu, aby se postavil proti své babičce, která byla v postavení královny matky. Pravděpodobně nemáš  ve svém okolí nikoho, kdo by páchal takové věci jako ona, ale může nastat situace, ve které bude zapotřebí napodobit Asovu rozhodnost. Co kdyby například někdo z tvých příbuzných nebo přátel zhřešil, nelitoval toho a musel být vyloučen? Udělal bys ten rázný krok a přerušil s ním kontakt? K čemu by tě vedlo tvé srdce?

8 To, že máš úplné srdce, můžeš ukázat i tak, že se budeš spoléhat na Jehovu tváří v tvář odporu, který se někdy může zdát nepřekonatelný. Možná tě kvůli tomu, že jsi svědek Jehovův, ponižují ve škole. Nebo se ti kolegové v práci posmívají za to, že si bereš dovolenou na duchovní činnosti nebo že děláš málo přesčasů. V takových situacích se modli k Bohu, stejně jako Asa. Spolehni se na něj a pevně si stůj za tím, o čem víš, že je správné a moudré. Pamatuj, že Asu Bůh podpořil a posílil. A posílí i tebe.

9. Jak můžeme ve službě dávat najevo, že máme úplné srdce?

9 Boží služebníci nemyslí jen na sebe. Asa povzbuzoval druhé, „aby pátrali po Jehovovi“. To samé děláme i my. Jehova musí mít velkou radost, když vidí, že o něm mluvíme s dalšími lidmi, a to z upřímného zájmu o jejich budoucnost a z opravdové lásky k němu.

JEHOŠAFAT PÁTRAL PO JEHOVOVI

10., 11. V čem můžeš napodobit Jehošafata?

10 Asův syn Jehošafat „stále chodil cestou svého otce Asy“. (2. Par. 20:31, 32) V jakém smyslu? Podobně jako jeho otec vybízel lid, aby dál uctíval Jehovu. Za tím účelem zorganizoval vzdělávací kampaň, při které se používala „kniha Jehovova zákona“. (2. Par. 17:7–10) Dokonce se vydal za obyvateli severního izraelského království v hornatém kraji Efrajima, „aby je přivedl zpátky k Jehovovi“. (2. Par. 19:4) Jehošafat byl opravdu králem, „který pátral po Jehovovi celým svým srdcem“. (2. Par. 22:9)

11 Dnes se všichni můžeme zapojit do vzdělávací kampaně, kterou pořádá Jehova. Máš za cíl každý měsíc učit druhé o Božím Slově a pomáhat jim, aby také chtěli sloužit Bohu? Když se budeš snažit a Jehova tě podpoří, možná s někým začneš studovat Bibli. Modlíš se o to? Jsi ochotný zajít tak daleko, že obětuješ něco ze svého volného času? Podobně jako se Jehošafat vydal na území Efrajima, aby lidem pomohl znovu uctívat Jehovu, i my se můžeme věnovat těm, kdo jsou nečinní. Starší navíc navštěvují vyloučené v obvodu sboru a nabízejí pomoc těm, kteří se špatným jednáním přestali.

12., 13. a) Co Jehošafat udělal, když měl strach? b) Proč bychom se neměli před druhými stydět prosit Jehovu o sílu?

12 Stejně jako jeho otec Asa zůstal Jehošafat věrný Bohu, i když mu hrozilo nebezpečí od mocných nepřátel. (Přečti 2. Paralipomenon 20:2–4.) Jehošafat sice dostal strach, ale „zaměřil svůj obličej k pátrání po Jehovovi“. V modlitbě pokorně přiznal, že jeho lid na nepřítele nestačí a že nevědí,  co mají dělat. Plně se spolehl na Jehovu a řekl: „Naše oči směřují k tobě.“ (2. Par. 20:12)

13 Někdy možná podobně jako Jehošafat nevíme, co dělat, a dokonce máme strach. (2. Kor. 4:8, 9) Pamatujme ale, že Jehošafat vyjádřil ve veřejné modlitbě, jak slabí si on a jeho lid připadají. (2. Par. 20:5) Hlavy rodin ho můžou napodobit tak, že prosí Jehovu o vedení a o sílu zvládat problémy, které mají. Nestyď se o to modlit před členy rodiny nahlas. Uvidí, že spoléháš na Jehovu. Bůh pomohl Jehošafatovi a pomůže i tobě.

EZEKJÁŠ DĚLAL TO, CO BYLO SPRÁVNÉ

14., 15. Jak Ezekjáš projevil naprostou důvěru v Jehovu?

14 Dalším králem, který se „stále ... přidržoval Jehovy“, byl Ezekjáš. Na rozdíl od Jehošafata se ale musel vymanit z vlivu svého otce, který uctíval modly. Ezekjáš „odstranil výšiny a rozbil na kusy posvátné sloupy a podťal posvátný kůl a rozdrtil na kusy měděného hada, kterého udělal Mojžíš“, protože ho Izraelité používali při falešném uctívání. Ezekjáš byl naprosto věrný Jehovovi. „Stále dodržoval jeho přikázání, která Jehova přikázal Mojžíšovi.“ (2. Král. 18:1–6)

15 Když na Judsko zaútočila Asýrie, tehdejší světová velmoc, a hrozilo, že zničí Jeruzalém, Ezekjáš plně spoléhal na Jehovu. Asyrský král Senacherib se Jehovovi vysmíval a snažil se Ezekjáše přimět, aby se vzdal. Ten ale v modlitbě vyjádřil naprostou důvěru, že Jehova svůj lid zachrání. (Přečti Izajáše 37:15–20.) Bůh na jeho modlitbu odpověděl a poslal anděla, který pobil 185 000 Asyřanů. (Iz. 37:36, 37)

16., 17. Jak můžeš napodobit Ezekjáše?

16 Později Ezekjáš smrtelně onemocněl. Úpěnlivě Jehovu prosil, aby pamatoval na jeho věrnost a pomohl mu. (Přečti 2. Královskou 20:1–3.) Z Bible víme, že dnes nás Bůh zázračně neuzdraví ani nám neprodlouží život. Ale každý z nás se může tak jako Ezekjáš modlit: „Naléhavě tě prosím, Jehovo, vzpomeň, prosím, jak jsem před tebou chodil v pravdivosti a s úplným srdcem.“ Věříš tomu, že Jehova tě chce a může podporovat i tehdy, když jsi nemocný? (Žalm 41:3)

17 V čem dalším můžeme Ezekjáše napodobit? Možná existuje něco, co narušuje tvůj vztah s Bohem nebo ti brání uctívat ho naplno. Například to může souviset s tím, jak používáš sociální sítě. Samozřejmě že i křesťanům tyto komunikační prostředky někdy pomáhají být v kontaktu s rodinou a přáteli. Mnozí lidé ve světě si ale dělají z druhých na sociálních sítích modly. Přehánějí to a sledují profily mužů a žen, které ve skutečnosti ani neznají, nebo tráví spoustu času tím, že si prohlížejí jejich fotky a čtou si o nich články. Křesťanům ale hrozí nebezpečí, že budou trávit mnoho času věcmi, které nemají žádnou hodnotu. Mohli by dokonce být pyšní na to, kolika lidem se líbí jejich příspěvky,  anebo se urazit, když je někdo přestane sledovat. Umíš si představit, že by apoštol Pavel nebo Aquila a Priscilla denně věnovali čas tomu, že by někam přidávali svoje fotky nebo si prohlíželi profil někoho mimo křesťanský sbor? O Pavlovi čteme, že se „důkladně [zaměstnával] slovem“. A Aquila s Priscillou využívali svůj čas k tomu, aby druhým „přesněji ... objasnili Boží cestu“. (Sk. 18:4, 5, 26) Můžeme si položit otázku: Dávám si pozor, abych si nedělal modly z lidí a abych neztrácel drahocenný čas věcmi, které nejsou důležité? (Přečti Efezanům 5:15, 16.)

JOSIJÁŠ DODRŽOVAL JEHOVOVA PŘIKÁZÁNÍ

18., 19. V čem bys chtěl napodobit Josijáše?

18 Král Josijáš, který byl Ezekjášovým pravnukem, také „celým svým srdcem“ přísně dodržoval Jehovova přikázání. (2. Par. 34:31) Už v dospívání „začal pátrat po Bohu svého praotce Davida“, a když mu bylo dvacet, začal z Judska mýtit modlářství. (Přečti 2. Paralipomenon 34:1–3.) Horlivě dělal to, co se líbilo Jehovovi, a to ve větší míře než mnoho judských králů. Přesto když byl nalezen možná původní opis Mojžíšova zákona a Josijáš slyšel jeho slova, uvědomil si, že ve službě Jehovovi má co zlepšit. A vybízel k tomu i druhé. Výsledkem bylo, že za jeho života Izraelité „neodbočili od následování Jehovy“. (2. Par. 34:27, 33)

19 Pokud jsi mladý, můžeš Josijáše napodobit tím, že budeš chtít Jehovu víc poznávat. Josijáš se možná od svého dědečka, krále Manasseho, dozvěděl, jak moc je Jehova milosrdný. I ty si vytvoř blízký vztah se staršími členy rodiny a sboru a nech si vyprávět, co dobrého pro ně Jehova udělal. Pamatuj také, jak na Josijáše zapůsobilo čtení Písma. Udělal díky tomu potřebné změny. I tebe může čtení Božího Slova podnítit, abys ještě víc poslouchal Jehovu. Povede to k tomu, že s ním budeš mít pevnější vztah a že budeš šťastnější. Také tě to bude motivovat, abys o něm mluvil s druhými. (Přečti 2. Paralipomenon 34:18, 19.) Navíc díky studiu Bible možná přijdeš na něco, co můžeš ve službě Jehovovi zlepšit. V takovém případě napodob Josijáše a udělej to!

SLUŽ JEHOVOVI S ÚPLNÝM SRDCEM

20., 21. a) Co měli čtyři králové, kterými jsme se teď zabývali, společného? b) Co si probereme příště?

20 Co se můžeme naučit od těchto čtyř judských králů, kteří sloužili Jehovovi s úplným srdcem? Ze všech sil a věrně vykonávali Boží vůli. Nepřestali s tím ani tváří v tvář mocným nepřátelům. A co je nejdůležitější, sloužili Jehovovi z čistých pohnutek.

21 Jak uvidíme v následujícím článku, tito králové dělali chyby. Jehova ale viděl, co mají v srdci, a věděl, že ho upřímně milují. I my jsme nedokonalí. Vnímá Jehova i nás tak, že mu sloužíme s úplným srdcem? Nad tím se zamyslíme příště.