Přejít k článku

Přejít na obsah

Podle čeho se rozhoduješ v osobních záležitostech?

Podle čeho se rozhoduješ v osobních záležitostech?

„Dále si uvědomujte, jaká je Jehovova vůle.“ (EF. 5:17)

PÍSNĚ: 69, 57

1. Například jaké zákony nacházíme v Bibli a jaký užitek máme z toho, když je dodržujeme?

JEHOVA nám ve svém Slově dal řadu konkrétních zákonů. Zakázal třeba sexuální nemravnost, modlářství, krádeže nebo opilství. (1. Kor. 6:9, 10) Dostali jsme také některé příkazy. Boží Syn Ježíš nám například svěřil tento nelehký, ale vzrušující úkol: „Jděte . . . a čiňte učedníky z lidí všech národů, křtěte je ve jménu Otce a Syna a svatého ducha a vyučujte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A pohleďte, já jsem s vámi po všechny dny až do závěru systému věcí.“ (Mat. 28:19, 20) Jehovovy zákony nás v mnoha směrech chrání. Když se jimi řídíme, posiluje to naši sebeúctu, prospívá to našemu zdraví a zlepšuje to vztahy v naší rodině. A co je ještě důležitější, když tyto příkazy, včetně pokynu kázat dobrou zprávu, svědomitě dodržujeme, Jehova z nás má radost a s láskou nás podporuje.

2., 3. a) Proč Bible neobsahuje podrobné pokyny pro každou situaci? b) O jakých otázkách budeme uvažovat v tomto článku? (Viz úvodní obrázek.)

2 Pro mnoho situací ale v Bibli žádný konkrétní pokyn  nenajdeme. Jehova například nestanovil podrobná pravidla, jak by se křesťané měli oblékat. Proč to od něj bylo moudré? V jednotlivých zemích se lidé oblékají různě a móda se navíc postupem času mění. Kdyby tedy byl v Bibli podrobný popis toho, jaké oblečení nebo účesy jsou vhodné a jaké ne, byl by dnes už zastaralý. Z podobných důvodů v Božím Slově nejsou ani dlouhé seznamy pravidel, která by určovala, jaké zaměstnání, zdravotní péči nebo zábavu si křesťan může zvolit. Jednotliví křesťané a hlavy rodin se v těchto oblastech můžou rozhodovat sami.

3 Znamená to, že v takových případech Jehovovi nezáleží na tom, co si zvolíme? Schválí náš nebeský Otec jakékoli rozhodnutí, kterým přímo neporušíme žádný biblický zákon – bez ohledu na to, jak výrazný vliv na náš život může mít? A pokud ne, co nám pomůže zjistit, jakým rozhodnutím uděláme Jehovovi radost?

ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK SE ROZHODUJEŠ?

4., 5. Jaký vliv můžou mít naše rozhodnutí na nás i na druhé?

4 Někdo si možná myslí, že na tom, jak se v osobních záležitostech rozhoduje, vlastně nezáleží. Pokud ale chceme dělat moudrá rozhodnutí, ze kterých bude mít Jehova radost, musíme přemýšlet o biblických zákonech a zásadách a řídit se jimi. Například musíme jednat v souladu s jeho zákonem o krvi. (1. Mojž. 9:4; Sk. 15:28, 29) K tomu, abychom se dokázali rozhodovat na základě biblických zákonů a zásad, nám pomůže modlitba.

5 Závažná osobní rozhodnutí můžou mít velký vliv na naše duchovní zdraví. Je pravděpodobné, že každá taková volba ovlivní buď pozitivně, nebo negativně náš vztah s Jehovou. Dobré rozhodnutí náš vztah s Bohem posílí, zatímco špatné ho může poškodit a navíc může duchovně ublížit našim spolukřesťanům nebo narušit jednotu ve sboru. Na tom, jak se rozhodujeme i v osobních záležitostech, proto velmi záleží. (Přečti Římanům 14:19; Galaťanům 6:7.)

6. Podle čeho bychom se měli rozhodovat?

6 Co bychom tedy měli dělat v situacích, na které se nevztahuje žádný konkrétní biblický pokyn? Je naší osobní odpovědností dobře zvážit všechny okolnosti a rozhodnout se nejen s ohledem na to, co vyhovuje nám, ale také na to, co se líbí Jehovovi. (Přečti Žalm 37:5.)

SNAŽ SE ROZPOZNAT JEHOVOVU VŮLI

7. Jak můžeme rozpoznat, co je Jehovovou vůlí, když pro určitou situaci nejsou v Bibli žádné zákony?

7 Možná si říkáš: Jak mám ale zjistit, co si o nějaké záležitosti Jehova myslí, když k tomu v jeho Slově nejsou konkrétní pokyny? V Efezanům 5:17 čteme: „Ve všem se snažte rozpoznat a vyplnit Boží vůli.“ (Slovo na cestu) Jak tedy můžeme rozpoznat, co je Jehovovou vůlí, pokud pro danou situaci není v Bibli žádný jednoznačný zákon? Je nutné, abychom se modlili a nechali se vést svatým duchem.

8. Jak dal Ježíš najevo, že si uvědomuje, jaká je Jehovova vůle?

8 Zamysleme se nad příkladem Ježíše.  V evangeliích čteme o dvou situacích, kdy se pomodlil a potom zázračně nasytil velké zástupy lidí. (Mat. 14:17–20; 15:34–37) Když ale v pustině dostal hlad a Ďábel se ho snažil přimět, aby proměnil kameny v chleby, odmítl to. (Přečti Matouše 4:2–4.) Věděl totiž, jak uvažuje jeho Otec, a tak si uvědomoval, že kdyby zázračnou moc použil pro vlastní prospěch, nebylo by to v souladu s Boží vůlí. Svým rozhodnutím dal najevo, že se spoléhá na Jehovovo vedení a péči.

9., 10. Co nám pomůže moudře se rozhodovat a k čemu by se to dalo přirovnat?

9 Pokud se chceme stejně jako Ježíš rozhodovat moudře, musíme se na Jehovovo vedení spoléhat i my. Je nutné, abychom se řídili těmito slovy: „Důvěřuj v Jehovu celým svým srdcem a neopírej se o své vlastní porozumění. Všímej si ho na všech svých cestách, a sám napřímí tvé stezky. Nestaň se moudrým ve svých vlastních očích. Boj se Jehovy a odvrať se od špatného.“ (Přísl. 3:5–7) Když budeme studovat Bibli a tak poznávat, jak Jehova uvažuje, pomůže nám to, abychom v konkrétních situacích dokázali rozlišit, jaké rozhodnutí by se Jehovovi líbilo. Čím lépe budeme Jehovovo myšlení znát, tím vnímavější budeme k jeho vedení. (Ezek. 11:19, 20)

10 Uveďme si jedno přirovnání. Vdaná žena je na nákupech a uvidí boty, které se jí líbí, ale jsou hodně drahé. A tak se zamyslí: Co by řekl manžel na to, kdybych utratila tolik peněz? I když s ní manžel v tu chvíli není, asi si na tuto otázku dokáže odpovědět. Jak to? Protože za tu dobu, co jsou spolu, už poznala, jak uvažuje. A uvědomuje si, co by si vzhledem k jejich omezenému rozpočtu o takovém nákupu myslel. Podobné je to s námi a s Jehovou. S tím, jak se víc a víc seznamujeme s Jehovovým uvažováním, roste naše schopnost rozlišit, co by od nás Jehova v konkrétních situacích očekával.

JAK MŮŽEŠ ZJISTIT, CO SI JEHOVA MYSLÍ?

11. O jakých otázkách můžeme přemýšlet při čtení nebo studiu Bible? (Viz rámeček „ Při studiu Božího Slova se ptej . . .“.)

11 Chceme-li se lépe seznámit s tím, jak Jehova uvažuje, musí pro nás být prioritou osobní studium. Při čtení Božího Slova přemýšlejme: Co z toho poznávám o Jehovovi – o tom, jak jedná a jak uvažuje? Měli bychom mít stejný postoj jako David, který se modlil: „Dej mi poznat své vlastní cesty, Jehovo; vyučuj mě svým vlastním stezkám. Přiměj mě chodit v tvé pravdě, a vyučuj mě, vždyť jsi mým Bohem záchrany. V tebe jsem doufal po celý den.“ (Žalm 25:4, 5) Když uvažujeme o určité biblické pasáži, můžeme si položit tyto otázky: Jak bych mohl tuto myšlenku využít? A kde bych ji mohl využít? Doma? V práci? Ve škole? Ve službě? Pokud zjistíme, kde bychom určitou zásadu mohli uplatnit, možná pro nás bude snazší rozlišit, jak bychom to mohli udělat.

12. Jak můžou naše publikace a shromáždění přispět k tomu, abychom dokázali lépe rozpoznat, jak se na určité věci Jehova dívá?

12 S Jehovovým uvažováním se můžeme seznamovat také tím, že věnujeme pozornost vedení, které nám na základě Bible poskytuje jeho organizace.  K tomu, abychom v situacích, které vyžadují osobní rozhodnutí, dokázali lépe rozpoznat, jak se na to dívá Jehova, nám pomáhá například Index publikací Watch Tower Society Průvodce publikacemi svědků Jehovových. Velký užitek máme i z toho, když pozorně posloucháme na našich shromážděních a jsme na nich aktivní. Když o tom, co tam slyšíme, do hloubky přemýšlíme, pomáhá nám to přijmout Jehovův pohled za vlastní. Pokud budeme co nejvíc využívat všechny způsoby, kterými nás Jehova vyučuje, budeme stále lépe chápat, jaké jednání schvaluje. Bude pak pro nás snazší rozhodovat se tak, aby se mu to líbilo.

ROZHODUJ SE S OHLEDEM NA JEHOVOVO UVAŽOVÁNÍ

13. Například jak nám to, že známe Jehovovo uvažování, pomáhá moudře se rozhodovat?

13 Jak nám to, že známe Jehovovo uvažování, pomáhá moudře se rozhodovat? Uveďme si konkrétní příklad. Možná bychom se rádi stali pravidelnými průkopníky, a tak si začínáme zjednodušovat život. Zároveň ale můžeme mít obavy, jestli nás to, že se uskromníme, nepřipraví o radost. V Bibli samozřejmě není žádný příkaz, že musíme být průkopníci – Jehovovi můžeme věrně sloužit i bez toho. Ježíš nás ale ujistil, že když budeme ochotní pro Boží království něco obětovat, Jehova nás za to bohatě odmění. (Přečti Lukáše 18:29, 30.) Bible navíc ukazuje, že Jehova má „zalíbení v dobrovolných obětních darech [našich] úst“, a že když mu ochotně dáváme to nejlepší, má z toho radost. (Žalm 119:108; 2. Kor. 9:7) Když o těchto verších uvažujeme a modlíme se k Jehovovi o vedení, pomáhá nám to pochopit, jak se na naši situaci dívá. Můžeme pak dospět k rozhodnutí, které bude rozumné a ve kterém nás Jehova rád podpoří.

14. Co nám pomůže pochopit, jak se Jehova dívá na určitý styl oblékání?

14 Uvažujme ještě o jednom příkladu. Dejme tomu, že se ti líbí nějaký módní styl a tušíš, že by s ním někdo ve sboru mohl mít problém. Přitom tě ale nenapadá žádný biblický zákon, který bys takovým oblečením porušil. Jak se na to asi dívá Jehova? Apoštol Pavel napsal, „aby se ženy zdobily dobře upravenými šaty se skromností a zdravou myslí, ne módním splétáním vlasů a zlatem nebo perlami nebo velmi drahým oděním, ale  tak, jak přísluší ženám, které vyznávají, že hluboce ctí Boha, totiž dobrými skutky“. (1. Tim. 2:9, 10) Touto zásadou by se měli řídit i bratři. Jako oddaní Boží služebníci se nechceme rozhodovat jen podle toho, co se líbí nám, ale i podle toho, jak by naše oblečení nebo celkový vzhled mohly působit na druhé. Skromnost a láska nás vedou k tomu, že bereme ohled na názory svých spolukřesťanů a nechceme je nějak pohoršovat nebo odvádět jejich pozornost od důležitějších věcí. (1. Kor. 10:23, 24; Fil. 3:17) Když pamatujeme na biblické zásady, pomáhá nám to vnímat, jak se na danou záležitost dívá Jehova, a rozhodovat se tak, abychom mu dělali radost.

15., 16. a) Co by si Jehova myslel o tom, kdybychom rozvíjeli erotické představy? b) Jak můžeme při výběru zábavy posoudit, co by se Jehovovi líbilo? c) Jak bychom měli přistupovat k závažným rozhodnutím?

15 Bible ukazuje, že když se lidé chovají nemorálně a „sklon myšlenek [jejich] srdce je po celou dobu jenom špatný“, Jehovu to mrzí. (Přečti 1. Mojžíšovu 6:5, 6.) Z toho můžeme vyvodit, že kdybychom například rozvíjeli erotické představy, nebylo by to správné. Takové představy totiž můžou vést k vážnému hříchu, který Bible odsuzuje a který je v rozporu s Jehovovým uvažováním. Učedník Jakub napsal: „Moudrost shora je především cudná, pak pokojná, rozumná, připravená uposlechnout, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nedělá stranické rozdíly, není pokrytecká.“ (Jak. 3:17) Měli bychom se proto vyhýbat zábavě, která by v nás vyvolávala nemravné myšlenky a sklony. Vnímavý křesťan se nemusí ptát, jestli může sáhnout po určité knize, filmu nebo hře. Díky Bibli totiž dobře ví, co Jehova miluje a co nenávidí.

16 V mnoha otázkách se můžeme rozhodnout tak i tak a nemusíme mít obavy, že by se to Jehovovi nelíbilo. Když ale stojíme před nějakým závažným rozhodnutím, může být dobré poradit se o tom se staršími nebo jinými zkušenými křesťany. (Tit. 2:3–5; Jak. 5:13–15) Samozřejmě bychom po nich neměli chtít, aby rozhodli za nás. Každý křesťan musí cvičit svoji vnímavost a také ji používat. (Hebr. 5:14) Měli bychom pamatovat na slova apoštola Pavla, který řekl, že „každý . . . ponese svůj vlastní náklad“ odpovědnosti. (Gal. 6:5)

17. Co nám to přinese, když se budeme rozhodovat v souladu s Božím uvažováním?

17 Když se rozhodujeme s ohledem na to, jak uvažuje Jehova, upevňujeme svůj vztah s ním. (Jak. 4:8) Cítíme, že z nás má radost a že nás podporuje. A to zase posiluje naši víru. Nechme se proto vést biblickými zákony a zásadami, protože právě ty nám ukazují, jak se na určité věci Jehova dívá. O Jehovovi samozřejmě nikdy nebudeme vědět všechno. (Job 26:14) Pokud se ale budeme snažit, můžeme už dnes získat moudrost, poznání a rozlišovací schopnost, díky kterým se budeme dobře rozhodovat. (Přísl. 2:1–5) Názory a plány nedokonalých lidí se často mění, ale o Jehovovi to neplatí. Žalmista nám připomíná: „Jehovova rada, ta obstojí na neurčitý čas; myšlenky jeho srdce jsou pro generaci za generací.“ (Žalm 33:11) Když tedy budou naše myšlenky a jednání v souladu s uvažováním našeho moudrého Boha Jehovy, pomůže nám to dělat ta nejlepší rozhodnutí.