Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | NAHLÉDNĚTE DO DUCHOVNÍ ŘÍŠE

Co nám vidění prozrazují o neviditelné říši

Co nám vidění prozrazují o neviditelné říši

V Bibli najdeme řadu fascinujících vidění, díky kterým můžeme nahlédnout do duchovní říše. Zveme vás, abyste je prozkoumali. Ne všechno v těchto viděních je myšleno doslova. Můžou vám ale pomoct, abyste si dokázali představit, jaké bytosti v nebi žijí a jaký vliv na vás můžou mít.

JEHOVA JE NEJVYŠŠÍ VLÁDCE

„Na svém místě v nebi byl trůn a na trůnu někdo sedí. A ten, kdo sedí, je vzhledem jako jaspis a červeně zbarvený drahokam, a kolem dokola trůnu je duha, vzhledem jako smaragd.“ (Zjevení 4:2, 3)

„Všude kolem měl jas. Bylo tu něco, co vypadalo jako oblouk [neboli duha], který se objevuje ve velkém množství oblaků v den lijícího se deště. Takový byl vzhled okolního jasu. Byl to vzhled podoby Jehovovy slávy.“ (Ezekiel 1:27, 28)

Tato vidění dostali apoštol Jan a prorok Ezekiel. Vykreslují, jak vznešený je nejvyšší Bůh Jehova. Objevují se v nich věci, které si dokážeme dobře představit – zářivé drahokamy, duha a velkolepý trůn. Vidění ukazují, že přítomnost Jehovy je nepopsatelně nádherná, příjemná a navozuje klid.

Takový popis Jehovy je v souladu se slovy žalmisty, který napsal: „Jehova je velký a má být velmi mnoho chválen. Vzbuzuje bázeň nad všechny jiné bohy. Vždyť všichni bohové národů jsou nehodnotní bohové; ale pokud jde o Jehovu, ten udělal samotná nebesa. Důstojnost a nádhera jsou před ním; síla a krása jsou v jeho svatyni.“ (Žalm 96:4–6)

I když je Jehova nejvyšší vládce, vybízí nás, abychom se k němu modlili, a ujišťuje nás, že nám naslouchá. (Žalm 65:2) Tolik nás miluje a tak moc mu na nás záleží, že apoštol Jan mohl napsat: „Bůh je láska.“ (1. Jana 4:8)

JEŽÍŠ JE PO BOŽÍ PRAVICI

„[Křesťanský učedník Štěpán,] plný svatého ducha, se upřeně zadíval do nebe a zahlédl Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici, a řekl: ‚Pohleďte, vidím otevřená nebesa a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici.‘“ (Skutky 7:55, 56)

Krátce předtím než měl Štěpán toto vidění, byl Ježíš zabit. O jeho smrt se postarali židovští vůdci, ke kterým Štěpán mluvil. Jeho vidění potvrdilo,  že Ježíš byl vzkříšen a dostal důležité postavení. Apoštol Pavel o tom napsal: „[Jehova] vzbudil [Ježíše] z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebeských místech, vysoko nad každou vládu a autoritu a moc a panství a každé jméno, které se jmenuje, nejen v tomto systému věcí, ale také v tom budoucím.“ (Efezanům 1:20, 21)

Bible nejen popisuje Ježíšovo významné postavení, ale také ukazuje, že Ježíš stejně jako Jehova hluboce miluje lidi. Když byl na zemi, léčil nemocné a křísil mrtvé. Svoji velkou lásku k Bohu a k lidem dal najevo hlavně tím, že obětoval svůj život. (Efezanům 2:4, 5) Teď je po Boží pravici a brzo svoji autoritu použije k tomu, aby udělal mnoho dobrých věcí pro poslušné lidi na celém světě.

ANDĚLÉ SLOUŽÍ BOHU

Prorok Daniel napsal: „Díval jsem se dál, až byly umístěny trůny a Prastarý na dny [Jehova] se posadil. . . . Bylo tam tisíc tisíců, kteří mu sloužili, a desettisíckrát deset tisíc, kteří stáli přímo před ním.“ (Daniel 7:9, 10)

Daniel v tomto vidění nespatřil jenom jednoho anděla, ale celé zástupy andělů. Musel to být ohromující pohled! Andělé jsou úžasné duchovní bytosti. Jsou inteligentní a mají velkou moc. Jsou mezi nimi serafíni a cherubíni. Bible se o andělech zmiňuje víc než 250krát.

Nejde o bytosti, které dřív žily na zemi jako lidé. Bůh anděly stvořil mnohem dřív než lidi. Když vytvářel planetu Zemi, andělé byli u toho a křičeli radostí. (Job 38:4–7)

Jak věrní andělé slouží Bohu? Například jsou zapojení do nejdůležitější práce, jaká se dnes na zemi vykonává – do oznamování dobré zprávy o Božím království. (Matouš 24:14) V jednom vidění to spatřil apoštol Jan. Napsal: „Viděl jsem jiného anděla, jak letí středem nebe, a měl věčnou dobrou zprávu, aby ji oznamoval jako radostnou zvěst těm, kdo bydlí na zemi, a každému národu a kmenu a jazyku a lidu.“ (Zjevení 14:6) Andělé dnes s lidmi přímo nemluví, jak to  někdy dělali v minulosti, ale těm, kdo oznamují dobrou zprávu, pomáhají dostat se k upřímným lidem.

SATAN KLAME MILIONY LIDÍ

„V nebi vypukla válka: Michael [Ježíš Kristus] a jeho andělé vedli bitvu s drakem a drak a jeho andělé vedli bitvu, ale nezískal převahu ani již pro ně nebylo nalezeno místo v nebi. Velký drak byl proto svržen, ten prahad, který je nazýván Ďábel a Satan, jenž zavádí na scestí celou obydlenou zemi; byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“ (Zjevení 12:7–9)

V nebi vždycky nebyl klid a mír. Na počátku lidských dějin se jeden anděl, který toužil po tom, aby ho druzí uctívali, vzbouřil proti Jehovovi. Tak se stal Satanem, což znamená „odpůrce“. Později se k jeho vzpouře přidali i další andělé, kterým se začalo říkat démoni. Jsou naprosto zkažení a tvrdě odporují Jehovovi. Většinu lidí navedli k tomu, aby žili úplně jinak, než si to láskyplný Bůh Jehova přeje.

Satan a jeho démoni jsou zvrácení a krutí. Jsou nepřáteli lidí a velkou měrou přispívají k utrpení, které lidé zažívají. V minulosti se například stalo, že Satan zabil sluhy a hospodářská zvířata zbožného Joba. Potom ho připravil o všech deset dětí. Zařídil totiž, aby foukal „veliký vítr“, a ten zbořil dům, ve kterém zrovna byly. Nakonec Joba postihl „zhoubným bolákem od chodidla jeho nohy až po temeno jeho hlavy“. (Job 1:7–19; 2:7)

Už zanedlouho ale bude Satan odstraněn. Byl svržen do blízkosti země, a tak ví, že mu zbývá „krátké časové období“. (Zjevení 12:12) Je odsouzený k zániku a to je pro nás skvělá zpráva!

NĚKTEŘÍ POCHÁZEJÍ ZE ZEMĚ

„[Ty, Ježíši,] jsi koupil Bohu osoby z každého kmene a jazyka a lidu a národa a udělal jsi z nich království a kněze našemu Bohu a mají kralovat nad zemí.“ (Zjevení 5:9, 10)

Už jsme mluvili o tom, že Ježíš žil na zemi a pak byl vzkříšen k životu v nebi. To samé čeká i některé lidi. Ježíš svým věrným apoštolům řekl: „Odcházím, abych vám připravil místo. . . . Přijdu opět a přijmu vás k sobě domů, abyste i vy byli, kde jsem já.“ (Jan 14:2, 3)

 Lidé, kteří jdou do nebe, tam jdou za určitým účelem. Spolu s Ježíšem budou tvořit Boží království – vládu, která bude panovat nad všemi lidmi na zemi a udělá pro ně spoustu dobrých věcí. Právě toto království měl Ježíš na mysli, když svým učedníkům řekl, aby se modlili: „Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:9, 10)

CO DUCHOVNÍ ŘÍŠE UDĚLÁ PRO LIDI

Apoštol Jan napsal: „Na to jsem slyšel silný hlas z trůnu, jak říká: ‚Pohleď, Boží stan je s lidmi . . . A sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.‘“ (Zjevení 21:3, 4)

Toto prorocké vidění se týká doby, kdy Boží království, tvořené Ježíšem a jeho spoluvládci pocházejícími ze země, ukončí vládu Satana a udělá ze země ráj. Věci, kvůli kterým je dnes tolik bolesti a smutku, už nebudou existovat. Odstraněna bude dokonce i smrt.

Ale co se stane s těmi miliardami lidí, kteří zemřeli a nebudou vzkříšeni do nebe? Budou přivedeni zpátky k životu a dostanou možnost žít věčně v ráji na zemi. (Lukáš 23:43)

Zmíněná vidění nás ujišťují, že Bohu Jehovovi, Ježíši Kristu, věrným andělům i těm, kdo pocházejí ze země, na nás hodně záleží a chtějí pro nás to nejlepší. Pokud se chcete dozvědět víc o tom, co pro nás udělají, obraťte se na svědky Jehovovy nebo si z našich stránek www.jw.org stáhněte knihu Co Bible doopravdy říká?