Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | ANDĚLÉ – EXISTUJÍ? OVLIVŇUJÍ NÁS NĚJAK?

Jak vám můžou andělé pomáhat

Jak vám můžou andělé pomáhat

Věrní andělé se živě zajímají o život lidí a vykonávají Jehovovu vůli. Když Jehova stvořil zemi, „všichni [jeho] synové začali pochvalně křičet“. (Job 38:4, 7) A po celou historii andělé toužili porozumět proroctvím, která se týkala budoucích událostí na zemi. (1. Petra 1:11, 12)

Bible ukazuje, že Bůh někdy poslal anděly, aby ochránili jeho služebníky. (Žalm 34:7) Podívejte se na několik příkladů:

  • Když se Jehova chystal zničit zkažená města Sodomu a Gomoru, andělé pomohli věrnému Lotovi a jeho rodině utéct. (1. Mojžíšova 19:1, 15–26)

  • Když byli tři mladí Hebrejci ve starověkém Babyloně odsouzeni k smrti v hořící peci, Bůh „poslal svého anděla a vyprostil své sluhy“. (Daniel 3:19–28)

  • Potom co Boží služebník Daniel strávil noc v jámě plné dravých lvů, vysvětlil, co mu zachránilo život: „Bůh poslal svého anděla a zavřel lvům tlamy.“ (Daniel 6:16, 22)

Andělé už od nepaměti pomáhají věrným lidem

ANDĚLÉ POMÁHALI PRVNÍM KŘESŤANŮM

Andělští poslové někdy zakročili ve prospěch prvních křesťanů, aby se mohlo splnit to, co si Jehova přál. Například:

  • Anděl osvobodil apoštoly z vězení a řekl jim, aby dál kázali v chrámu. (Skutky 5:17–21)

  • Anděl řekl křesťanu Filipovi, aby šel na pouštní cestu, která vedla z Jeruzaléma do Gazy, a vysvětlil Písmo Etiopovi, který byl předtím v Jeruzalémě uctívat Boha. (Skutky 8:26–33)

  • Když přišel Bohem určený čas, aby se lidé, kteří nebyli Židé, stali křesťany, anděl se ve vidění objevil římskému důstojníku Kornéliovi. Řekl mu, aby nechal do svého domu přivést apoštola Petra. (Skutky 10:3–5)

  • Když byl apoštol Petr ve vězení, objevil se mu anděl a pustil ho na svobodu. (Skutky 12:1–11)

JAK MŮŽOU ANDĚLÉ POMÁHAT VÁM

Nemáme žádné doklady, že by dnes Bůh používal anděly, aby zázračně pomáhali lidem takovými způsoby, o jakých se píše v Bibli. Ježíš ale o dnešní době řekl: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi  na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14) Věděli jste, že se Kristovi učedníci tomuto úkolu věnují pod dohledem andělů?

Andělé pomáhají po celém světě oznamovat dobrou zprávu

Kniha Zjevení naznačuje, že andělé mají aktivně pomáhat lidem po celém světě, aby se dozvěděli o Bohu Jehovovi a o jeho záměru s lidstvem. Apoštol Jan napsal: „Viděl jsem jiného anděla, jak letí středem nebe, a měl věčnou dobrou zprávu, aby ji oznamoval jako radostnou zvěst těm, kdo bydlí na zemi, a každému národu a kmenu a jazyku a lidu, a říkal silným hlasem: ‚Bojte se Boha a oslavujte jej, protože přišla hodina jeho soudu, a proto uctívejte Toho, který udělal nebe a zemi a moře a prameny vod.‘“ (Zjevení 14:6, 7) Ze zážitků mnoha lidí je zřejmé, že andělé podporují oznamování dobré zprávy o Království po celém světě. Z každého člověka, který lituje svých hříchů a začíná uctívat Jehovu, „nastává radost mezi Božími anděly“. (Lukáš 15:10)

Co se stane, až tato kazatelská činnost skončí? Pak se vojska andělů připojí k Ježíši Kristu, Králi králů, ve „válce velikého dne Boha Všemohoucího“. (Zjevení 16:14–16; 19:14–16) Mocní andělé vykonají Boží rozsudek, až Ježíš „uvede pomstu na ty, ... kdo neposlouchají dobrou zprávu o našem Pánu Ježíši“. (2. Tesaloničanům 1:7, 8)

Buďte si tedy jistí, že andělé se o vás osobně zajímají. Leží jim na srdci dobro těch, kdo chtějí sloužit Bohu, a Jehova je používá, aby posilovali a chránili jeho věrné služebníky na zemi. (Hebrejcům 1:14)

Takže před každým z nás je závažné rozhodnutí. Budeme naslouchat dobré zprávě, která se káže po celém světě, a zařídíme se podle ní? Svědkové Jehovovi ve vašem okolí vám rádi pomůžou, abyste i vy zažili láskyplnou pomoc Božích mocných andělů.