Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | KDE MŮŽETE NAJÍT ÚTĚCHU?

Jak Bůh poskytuje útěchu

Jak Bůh poskytuje útěchu

Apoštol Pavel řekl o Jehovovi *, že je „Bůh veškeré útěchy, jenž nás utěšuje ve všem našem soužení“. (2. Korinťanům 1:3, 4) Vyplývá z toho, že Bůh chce pomoct každému člověku a že žádná tragédie není tak velká, aby nás utěšit nedokázal.

Pokud ale chceme, aby nám Bůh pomohl, musíme pro to něco udělat. Je to, jako když potřebujeme pomoc od doktora – asi těžko by nám ji mohl poskytnout, kdybychom k němu nešli. Podobně to vyjádřil prorok Amos: „Budou dva kráčet spolu, pokud si nedali schůzku?“ (Amos 3:3) Bible nás proto vybízí: „Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.“ (Jakub 4:8)

Jak si ale můžeme být jistí, že se k nám Bůh přiblíží? Jednak proto, že nás o tom opakovaně sám ujišťuje. (Viz rámeček „ Biblické verše, které nás ujišťují, že nám Bůh chce pomáhat“.) A také je to vidět ze zážitků lidí, kterým Bůh už pomohl.

I král David dobře věděl, jaké to je zažít nějakou tragédii. Stejně jako hodně lidí dnes i on hledal pomoc u Boha. Jednou Jehovu prosil: „Slyš hlas mých snažných proseb, když k tobě volám o pomoc.“ Odpověděl mu Bůh? David dodává: „Obdržel jsem pomoc, takže mé srdce jásá.“ (Žalm 28:2, 7)

ÚLOHA JEŽÍŠE

Bůh určil, že Ježíš má mít při poskytování útěchy důležitou roli. Mezi úkoly, které od Boha dostal, bylo, aby „ovázal lidi se zlomeným srdcem“ a „utěšil všechny truchlící“. (Izajáš 61:1, 2) V souladu s tímto proroctvím měl Ježíš zájem o lidi, kteří byli pod velkým tlakem. (Matouš 11:28–30)

Ježíš druhým pomáhal různými způsoby. Například jim dával moudré rady, choval se k nim laskavě, a někdy je dokonce vyléčil. Jeden malomocný muž ho prosil: „Jestliže jen chceš, můžeš mě očistit.“ Ježíšovi bylo toho muže líto a odpověděl mu: „Chci. Buď očištěn.“ (Marek 1:40, 41) A malomocný se uzdravil.

 Dnes už Boží Syn není na zemi a nemůže nám tedy osobně pomáhat. Ale jeho Otec Jehova, „Bůh veškeré útěchy“, dál pomáhá těm, kdo to potřebují. (2. Korinťanům 1:3) Podívejme se, jak to dělá.

  • Bible. „Všechno, co bylo napsáno dříve, bylo totiž napsáno pro naše poučení, abychom měli naději prostřednictvím své vytrvalosti a prostřednictvím útěchy z Písem.“ (Římanům 15:4)

  • Boží svatý duch. Krátce po Ježíšově smrti křesťanský sbor „vstoupil do pokojného období a byl budován“. Díky čemu? „Chodil v bázni před Jehovou a v útěše svatým duchem.“ (Skutky 9:31) Svatý duch neboli Boží síla má velkou moc. Bůh ho může použít, aby nás utěšil v jakékoli situaci.

  • Modlitba. Bible nám radí: „O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem dávejte své prosebné žádosti na vědomí Bohu modlitbou . . . a Boží pokoj, který převyšuje všechno myšlení, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenkové síly.“ (Filipanům 4:6, 7)

  • Lidé v křesťanském sboru. Spolukřesťané nám můžou v těžkých situacích podat pomocnou ruku. Pro apoštola Pavla byli jeho přátelé „posilující pomocí“, která byla nablízku v „nouzi a soužení“. (Kolosanům 4:11; 1. Tesaloničanům 3:7)

Možná si ale říkáte, jak to funguje v praxi. Podívejme se teď, co prožili lidé, kteří museli řešit problémy zmíněné v úvodu. Stejně jako oni můžete i vy zažít splnění krásného Božího slibu: „Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu já utěšovat.“ (Izajáš 66:13, Český studijní překlad)

^ 3. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno.