Přejít k článku

Přejít na obsah

Na jednom konci tohoto artefaktu s klínopisným textem se objevuje jméno Tattannu

Další kamínek do mozaiky důkazů

Další kamínek do mozaiky důkazů

Jsou k dispozici nějaké archeologické důkazy, které by potvrzovaly pravdivost toho, co se píše v Bibli? V roce 2014 vyšel v časopise Biblical Archaeology Review článek, který rozebíral otázku: „Existenci kolika lidí z hebrejské části Bible potvrdila archeologie?“ Odpověď zněla: „Přinejmenším padesáti!“ Jedním mužem, který na tomto seznamu nebyl uvedený, je Tattenai. Kdo to byl? Podívejme se na to málo, co o něm Bible říká.

Jeruzalém byl kdysi součástí Perské říše. Ležel v oblasti, které Peršané říkali Za Řekou, tedy na západ od Eufratu. Potom co Peršané dobyli Babylonii, propustili židovské zajatce a dovolili jim v Jeruzalémě znovu postavit Jehovův chrám. (Ezra 1:1–4) Nepřátelé Židů se ale stavbě chrámu snažili zabránit a použili ji jako záminku, aby Židy obvinili ze vzpoury proti Perské říši. (Ezra 4:4–16) Vyšetřování této záležitosti vedl za vlády Dareia I. (522–486 př. n. l.) perský úředník Tattenai. Bible o něm říká, že byl „místodržitel za Řekou“. (Ezra 5:3–7)

Tattenaiovo jméno se objevilo v několika klínopisných textech, které byly zřejmě součástí rodinného archivu. Jeden klínopisný text, který spojuje člena této rodiny se zmíněnou biblickou postavou, byl dlužní úpis vydaný v roce 502 př. n. l., což byl 20. rok vlády Dareia I. Svědek této smlouvy je v úpisu označen jako sluha „Tattannua, místodržitele Za Řekou“. Je to ten samý Tattenai, o kterém se píše v biblické knize Ezra.

Co měl tento muž na starosti? V roce 535 př. n. l. Kýros Veliký rozdělil oblasti pod svou vládou na provincie. Jedna z nich se jmenovala „Babylon a za Řekou“. Tato provincie byla později rozdělena na dvě části a jedné z nich se říkalo jednoduše Za Řekou. Zahrnovala Koilé Sýrii, Fénicii, Samaří a Judsko a její vládce sídlil v Damašku. Tattenai vládl této provincii přibližně od roku 520 do roku 502 př. n. l.

Potom co přijel do Jeruzaléma, aby prozkoumal obvinění ze vzpoury, podal zprávu králi Dareiovi. Vzkázal mu, že Židé prohlašují, že dostali povolení ke stavbě Jehovova chrámu od Kýra. Královské archivy toto tvrzení potvrdily. (Ezra 5:6, 7, 11–13; 6:1–3) Dareios proto Tattenaiovi přikázal, aby do věci nezasahoval, a on poslechl. (Ezra 6:6, 7, 13)

Je pravda, že „Tattenai, místodržitel za Řekou“ nehrál v historii nijak důležitou roli. Všimněte si ale, že Bible se o něm zmiňuje a přisuzuje mu ten správný titul. Je to další kamínek do mozaiky důkazů, které opakovaně poskytuje archeologie a které dokládají, že Bible je z historického hlediska přesná.