Přejít k článku

Přejít na obsah

Vaše budoucnost, vaše volba!

Vaše budoucnost, vaše volba!

OPRAVDU MÁME BUDOUCNOST VE SVÝCH RUKOU? Někteří lidé jsou fatalisté – jsou přesvědčení, že život se vyvíjí tak, jak byl předurčen, a naše rozhodnutí s tím moc nezmůžou. Když se jim něco nepodaří, zkrátka se s tím smíří a řeknou „asi to tak mělo být“.

Jiní lidé zase říkají „stejně je to všechno jedno“. Možná udělali hodně pro to, aby se jim žilo dobře, ale jejich plány pak zhatila nemoc, zločin, přírodní katastrofa nebo válka. Když viděli, jak život dovede být krutý a nespravedlivý, ztratili všechny iluze.

Nepříznivé okolnosti samozřejmě můžou výrazně ovlivnit, jak dopadnou některé naše plány. (Kazatel 9:11) To, jaká bude naše budoucnost jako celek, ale vůbec není otázkou náhody. Bible ukazuje, že závisí na tom, jaká rozhodnutí děláme. Podívejme se, co k tomu říká.

Krátce předtím, než Izraelité ve starověku vstoupili do Zaslíbené země, Bůh jim prostřednictvím jejich vůdce Mojžíše řekl: „Předložil [jsem ti] život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život, abys mohl žít, ty a tvoji potomci: Miluj Jehovu, svého Boha, naslouchej jeho hlasu a věrně se ho drž.“ (5. Mojžíšova 30:15, 19, 20)

„Předložil [jsem ti] život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život.“ (5. Mojžíšova 30:19)

Každý se musel rozhodnout. Bůh Izraelity osvobodil z otroctví v Egyptě a slíbil jim, že budou moct spokojeně žít v Zaslíbené zemi. Ale nemělo k tomu dojít automaticky. Pokud chtěli získat, co jim Bůh slíbil, měli si „vybrat život“. Jak to měli udělat? Mojžíš jim řekl: „Miluj Jehovu, svého Boha, naslouchej jeho hlasu a věrně se ho drž.“

Podobné rozhodnutí je i před vámi a zásadně ovlivní vaši budoucnost. Pokud se rozhodnete milovat Boha, poslouchat ho a držet se ho, taky si „vyberete život“ – věčný život v ráji tady na zemi. Co ale ty jednotlivé kroky znamenají?

MILOVAT BOHA

Láska je vlastnost, která Boha nejlíp vystihuje. „Bůh je láska,“ napsal pod Božím vedením apoštol Jan. (1. Jana 4:8) Je proto logické, že na otázku, jaké je největší přikázání, Ježíš odpověděl: „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ (Matouš 22:37) Pouze láska může být základem skutečného vztahu s Bohem. Nemůže to být strach nebo slepá poslušnost. Proč bychom ale měli Boha Jehovu milovat?

Jehova nás miluje tak, jako rodiče milují svoje děti. I když rodiče nejsou dokonalí, o svoje děti s láskou pečují, učí je, vychovávají a podporují, protože si přejí, aby byly šťastné a měly co nejlepší život. Zároveň doufají, že děti za to budou milovat je a budou se řídit tím, co se od nich naučily. Bůh je náš dokonalý nebeský Otec, a proto i jemu záleží na tom, abychom ho milovali a byli vděční za to, co pro nás udělal.

NASLOUCHAT JEHO HLASU

Slovo, které je do češtiny přeložené jako „naslouchat“, v původních jazycích Bible znamenalo i „uposlechnout“. Pokud tedy máme naslouchat Božímu hlasu, měli bychom se od Boha učit a dělat to, co nám radí. Samozřejmě ho nemůžeme slyšet doslova, ale nasloucháme mu, když si čteme jeho Slovo, Bibli, a řídíme se tím. (1. Jana 5:3)

O tom, jak důležité je naslouchat Bohu, Ježíš řekl: „Člověk nebude žít jenom z chleba, ale z každého slova, které vychází z Jehovových úst.“ (Matouš 4:4) Bez jídla bychom se neobešli, ale to, co nám sděluje Bůh, je pro náš život ještě důležitější. Král Šalomoun kdysi řekl: „Moudrost chrání, stejně jako peníze chrání, ale výhoda poznání a moudrosti je, že toho, kdo je má, zachovávají naživu.“ (Kazatel 7:12) Poznání a moudrost, které máme od Boha, nás chrání a pomáhají nám rozhodovat se tak, abychom se mohli těšit na věčný život v budoucnosti.

DRŽET SE HO

V závěru předchozího článku byla citována Ježíšova slova: „Těsná brána a úzká cesta vedou do života a málokdo ji nalézá.“ (Matouš 7:13, 14) Pokud bychom chtěli jít po nějaké náročné cestě, určitě bychom byli rádi za průvodce, který cestu dobře zná a je ochotný jít s námi. Průvodcem na cestě k věčnému životu je Bůh, a tak se určitě vyplatí být mu nablízku. (Žalm 16:8) Co přesně to znamená?

Každý den musíme udělat spoustu věcí a spoustu dalších bychom dělat chtěli. Lehce by se mohlo stát, že nám kvůli tomu nezbyde čas na to, abychom přemýšleli, co po nás chce Bůh. Právě proto je v Bibli rada: „Dávejte si … velký pozor na to, jak žijete. Nechovejte se jako nemoudří, ale jako moudří a co nejlépe využívejte svůj čas, protože doba je zlá.“ (Efezanům 5:15, 16) Být Bohu nablízku můžeme tak, že vztah s ním budeme považovat za to nejcennější, co máme. (Matouš 6:33)

ROZHODNUTÍ JE NA VÁS

Minulost se změnit nedá. Ale to, co je před vámi a vaší rodinou, máte ve svých rukou. Vaše budoucnost závisí na rozhodnutích, která uděláte. Z Bible je vidět, že náš nebeský Otec nás má moc rád a záleží mu na tom, abychom žili podle jeho rad. Všimněte si, jak to popsal prorok Micheáš:

„Pověděl ti, člověče, co je dobré. A co od tebe Jehova očekává? Jen to, abys jednal podle práva, miloval věrnost a pokorně chodil se svým Bohem.“ (Micheáš 6:8)

Jehova je připravený dát všem lidem, kteří se rozhodnou být mu nablízku, nádherný věčný život. Pro co se rozhodnete vy?