Přejít k článku

Přejít na obsah

Proroctví, která se splnila

Proroctví, která se splnila

V úvodu jsme mluvili o tom, jak se Kroisos nechal podle pověsti oklamat předpovědí z delfské věštírny a prohrál válku s perským králem Kýrem. Tento perský král hraje důležitou úlohu ještě v jiném proroctví. To je zapsané v Bibli a liší se v tom, že se splnilo do nejmenších podrobností.

Asi 200 let předem – dlouho předtím, než se Kýros narodil – pronesl hebrejský prorok Izajáš proroctví, ve kterém ho jmenovitě zmínil a řekl, jakým způsobem dobude mocné město Babylon.

Izajáš 44:24, 27, 28: „Tak řekl Jehova, ... Ten, kdo říká vodní hlubině: ‚Vypař se; a vysuším všechny tvé řeky‘; Ten, kdo říká o Kýrovi: ‚Je mým pastýřem a úplně provede všechno, co mě těší‘; dokonce v tom, že říkám o Jeruzalému: ‚Bude znovu vystavěn‘, a o chrámu: ‚Bude ti položen základ‘.“

Jak uvádí řecký historik Hérodotos, Kýros nechal své vojáky odklonit tok řeky Eufrat, která protékala Babylonem. Jeho vojsko se díky tomu korytem řeky dostalo do města. Po dobytí Babylonu Kýros osvobodil Židy, kteří tam byli v zajetí, a umožnil jim, aby se vrátili do své země a znovu vybudovali Jeruzalém, který byl zničen 70 let předtím.

Izajáš 45:1: „Tak řekl Jehova svému pomazanému, Kýrovi, jehož pravici jsem uchopil, abych před ním podmanil národy, abych odpásal i boky králů; abych před ním otevřel dvoukřídlé dveře, takže ani brány nebudou zavřeny.“

Peršané vnikli do města velkými dvoukřídlými branami v městských hradbách. Kdyby Babyloňané věděli, co má Kýros v plánu, určitě by brány směrem k řece zavřeli. Protože je ale bezstarostně nechali otevřené, město bylo bezbranné.

Toto je jen jedno z mnoha biblických proroctví, která se do detailu splnila. * Proroctví v Bibli totiž na rozdíl od lidských předpovědí nepocházejí z falešných zdrojů, ale pocházejí od Boha, který řekl: „Od počátku oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo.“ (Izajáš 46:10, Český studijní překlad)

Něco takového může říct pouze pravý Bůh. Jeho jméno je Jehova, což podle všeho znamená  „působí, že se stane“. Ukazuje to na jeho schopnost znát budoucí události a ovlivňovat je tak, aby odpovídaly jeho záměru. To je pro nás záruka, že všechno, co Bůh slíbí, se rozhodně splní.

PROROCTVÍ, KTERÁ SE PLNÍ DNES

Chtěli byste vědět, co Bible předpověděla ohledně naší doby? Už asi 2 000 let se v ní píše, že „v posledních dnech“ mají přijít „kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat“. Čeho to budou poslední dny? Naší planety? Nebo celého lidstva? Ne. Budou to poslední dny válek, nespravedlnosti a trápení, které tu jsou už od nepaměti. Podívejme se na několik proroctví, která se mají v posledních dnech splňovat.

2. Timoteovi 3:1–5: „V posledních dnech ... budou [lidé] milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou sebejistí, domýšliví, rouhači, neposlušní rodičů, nevděční, nevěrní, bez přirozené náklonnosti, nepřístupní jakékoli dohodě, pomlouvači, bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru, zrádci, svéhlaví, nadutí pýchou, budou spíše milovat rozkoše než milovat Boha, ti, kdo mají způsob zbožné oddanosti, ale vůči její síle se prokazují jako falešní.“

Jak to vnímáte vy? Není takové chování kolem nás vidět stále častěji? Všímáte si, jak přibývá lidí, kteří jsou pyšní, sebestřední a zaměření na peníze? Jak mají lidé na druhé čím dál vyšší nároky a čím dál míň jsou ochotní vycházet jim vstříc? Nikoho už nepřekvapí, že děti neposlouchají rodiče a že pro lidi je mnohem důležitější to, co se líbí jim, než to, co se líbí Bohu. A každým dnem je to horší.

Matouš 24:6, 7: „Uslyšíte války a zprávy o válkách; ... Povstane totiž národ proti národu a království proti království.“

Podle některých odhadů zemřelo ve válkách a ozbrojených konfliktech od roku 1914 hodně přes 100 milionů lidí. To je víc než celkový počet obyvatel mnoha států. Jen si představte, kolik slz, bolesti a zoufalství za tímto obrovským číslem stojí. A poučili se z toho lidé? Přestali už mezi sebou válčit?

Matouš 24:7: „Bude nedostatek potravy.“

Podle Světového potravinového programu „žijeme na planetě, která produkuje dostatek potravy pro všechny lidi. Přesto 815 milionů lidí, tedy každý devátý člověk, jde každý večer spát o hladu. A dokonce každý třetí člověk trpí nějakou formou podvýživy.“ Odhaduje se, že kvůli nedostatku jídla zemřou ročně tři miliony dětí.

Lukáš 21:11: „Budou velká zemětřesení.“

Každý rok dojde k 50 000 zemětřesení, která jsou dost silná na to, aby je lidé pocítili. Asi 100 z nich způsobí výraznější poškození budov a téměř každý rok dojde k opravdu velkému zemětřesení. Podle jednoho odhadu zemřelo mezi lety 1975 a 2000 kvůli zemětřesení 471 000 lidí.

Matouš 24:14: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“

Víc než osm milionů svědků Jehovových mluví s lidmi o Božím království asi ve 240 zemích po celém světě. Ohlašují dobrou zprávu ve městech i na vesnicích, vysoko v horách i na pouštích. Proroctví říká, že tato práce bude probíhat, dokud Bůh nerozhodne, že se o dobré zprávě už mluvilo v dostatečné míře, a že „potom přijde konec“. Co se tím koncem myslí? Bude to konec vlády lidí a začátek vlády Božího království. Která proroctví se splní pak? To se dozvíte, když budete číst dál.

^ 8. odst. Viz článek „Svědectví beze slov“.