Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | NEJÚŽASNĚJŠÍ DAR, JAKÝ KDY LIDÉ DOSTALI

Proč má tak velkou hodnotu?

Proč má tak velkou hodnotu?

Podle čeho posuzujete hodnotu nějakého daru? Svou roli pravděpodobně hrají čtyři faktory: 1. od koho dar je, 2. proč vám ho dal, 3. čeho se musel vzdát a 4. jestli jste dostali něco, co opravdu potřebujete. Když se takto zamyslíme nad výkupným, pomůže nám to, abychom ho považovali za ten nejúžasnější dar, který Bůh lidem dal.

OD KOHO DAR JE?

Dar, který dostaneme od někoho ve vysokém postavení nebo od člověka, kterého si hodně vážíme, pro nás má obvykle velkou cenu. A když něco dostaneme od blízkého člena rodiny nebo někoho z přátel, vůbec nezáleží na tom, jak velkou peněžní hodnotu dar má. Právě tak to bylo se zmíněným dárkem, který Jordan dostal od Russella. Jak se to týká daru v podobě výkupného?

Za prvé, Bible říká, že „Bůh vyslal svého jediného zplozeného Syna do světa, abychom jeho prostřednictvím získali život“. (1. Jana 4:9) Už jen to, že výkupné pochází od Boha, znamená, že se jedná o výjimečný dar. Nikdo totiž nemá vyšší postavení než on. Jeden skladatel žalmů o něm napsal: „Ty, jehož jméno je Jehova *, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (Žalm 83:18) Nemůžeme dostat dar od nikoho mocnějšího.

Za druhé, Bůh je „náš Otec“. (Izajáš 63:16) Je to proto, že nám dal život. A navíc se o nás stará, tak jako milující otec o své děti. O svém národu ve starověku řekl: „Není snad ... můj drahý syn? Není mé dítě, které miluji? ... V nitru cítím pohnutí. Slituji se nad ním.“ (Jeremjáš 31:20, Bible21) Stejný vztah má k těm, kdo ho uctívají v dnešní době. Není to jenom všemohoucí stvořitel, ale také náš milující otec a přítel. I proto jsou dary od něj velmi vzácné.

 PROČ VÁM HO DAL?

Dar bývá o to cennější, když víme, že jsme ho dostali z lásky, a ne z pocitu povinnosti. Ten, kdo je nesobecký, neočekává, že by na oplátku také něco dostal.

Bůh za nás dal svého Syna, protože nás miluje. Bible říká: „Podle toho byla v našem případě učiněna zjevnou Boží láska, protože Bůh vyslal svého jediného zplozeného Syna..., abychom jeho prostřednictvím získali život.“ (1. Jana 4:9) Měl snad Bůh povinnost to udělat? Ani v nejmenším! Výkupné, které „zaplatil Kristus Ježíš“, je projevem Boží „nezasloužené laskavosti“. (Římanům 3:24)

Proč se o tomto Božím daru dá říct, že to je „nezasloužená laskavost“? Bible vysvětluje: „Bůh nám doporučuje svou vlastní lásku tím, že Kristus za nás zemřel, zatímco jsme byli ještě hříšníky.“ (Římanům 5:8) Nesobecká láska Boha podnítila k tomu, aby pro hříšné lidi, kteří neměli žádnou naději, něco udělal. Ničím jsme si to nezasloužili a ani mu to nemáme jak oplatit. Tento dar je nejúžasnější projev lásky v historii lidstva.

ČEHO SE MUSEL VZDÁT?

Dar pro nás může být velmi cenný proto, že ten, kdo nám ho dal, byl ochotný vzdát se něčeho, co pro něj mělo velkou hodnotu.

Bůh za nás „dal svého jediného zplozeného Syna“. (Jan 3:16) Neexistoval nikdo, koho by měl radši. Bůh s Ježíšem nespočetná léta spolupracoval při tvoření vesmíru a Ježíš byl tím, koho „měl den co den zvláště rád“. (Přísloví 8:30) Bible označuje Ježíše za Božího „milovaného Syna“ a také za „obraz neviditelného Boha“. (Kolosanům 1:13–15, Bible21) Mezi dvěma bytostmi nikdy neexistoval pevnější vztah.

I přesto Bůh svého vlastního syna „neušetřil“. (Římanům 8:32) Dal to nejlepší, co měl. Žádný dar pro něj nikdy neznamenal větší oběť.

DAR, KTERÝ OPRAVDU POTŘEBUJEME

Když dostaneme něco, co naléhavě potřebujeme, hodně to pro nás znamená. Představte si, že by se někdo nabídl, že za vás zaplatí léčbu, na které závisí váš život, ale vy si ji nemůžete dovolit. Hodnotu takového daru lze jen těžko vyjádřit.

„Vždyť právě jako v Adamovi všichni umírají, tak i v Kristu budou všichni oživeni.“ (1. Korinťanům 15:22) Všichni jsme potomci Adama, a proto všichni podléháme smrti. Neměli bychom žádnou možnost, jak se nemocí a smrti zbavit nebo jak získat dobrý vztah s Bohem a být bez hříchu. Žádný člověk nemůže „oživit“ sám sebe nebo někoho jiného. Bible říká: „Nikdo nevykoupí ani bratra, člověk Bohu za sebe nedá výkupné. Cena ... je tak vysoká – nikdy na ni nebude mít.“ (Žalm 49:8, 9, Český studijní překlad) Hodnota, kterou bylo zapotřebí dát jako výkupné, je zcela mimo náš dosah, takže jsme nutně potřebovali pomoc.

Jehova se z lásky rozhodl, že „léčbu“, na které závisí náš život, sám zaplatí, abychom mohli být „všichni oživeni“. Jak? V Bibli se píše: „Krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od všeho hříchu.“ Když projevujeme víru ve výkupné, tedy  v Ježíšovu krev, která byla v náš prospěch prolita, můžeme díky tomu získat odpuštění hříchů a věčný život. (1. Jana 1:7; 5:13) A jaký užitek budou mít z výkupného ti, kdo už zemřeli? Bible říká: „Poněvadž je totiž smrt skrze člověka, vzkříšení mrtvých je také skrze člověka [Ježíše].“ (1. Korinťanům 15:21) *

Nikdy jsme nedostali dar od nikoho ve vyšším postavení ani dar z větší lásky než ten v podobě Ježíšovy oběti. Kvůli žádnému daru nikdo neobětoval víc než Bůh Jehova. Lidé nikdy nic nepotřebovali tak jako oběť, která by je osvobodila od hříchu a smrti. Výkupnému se žádný jiný dar nevyrovná!

 

^ 6. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno.

^ 19. odst. Víc informací o Božím záměru vzkřísit ty, kdo zemřeli, najdete v 7. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi a je k dispozici na www.jw.org.