Přejít k článku

Přejít na obsah

Hodnoty prověřené časem

Hodnoty prověřené časem

ZKUSTE SI PŘEDSTAVIT: Procházíte muzeem plným exponátů ze starověku. Na většině je vidět, že už na nich zapracoval zub času – jsou více či méně poškozené a u některých dokonce značná část chybí. Všimnete si ale jednoho exponátu, který je naprosto v pořádku. „Ten je nějaký novější?“ ptáte se průvodce. „Ne,“ odpovídá, „je dokonce starší než většina ostatních exponátů a nikdy nebyl restaurován.“ „Tak to musel být dobře ukrytý,“ říkáte. „Naopak,“ odpovídá průvodce, „byl venku na větru a dešti. Dokonce se ho mnoho vandalů snažilo zničit.“ Divíte se a přemýšlíte: Z čeho je asi vyrobený?

Bible by se k takovému pozoruhodnému exponátu dala přirovnat. Je velmi stará, dokonce starší než většina ostatních knih. K jiným starověkým textům byl ale čas většinou tak nemilosrdný jako k exponátům, o kterých se mluvilo v předchozím odstavci. Pokud se starověké texty například snaží vysvětlit svět kolem nás, říkají něco úplně jiného, než k čemu došla moderní věda. Pokud dávají lékařské rady, často je to spíš návod na to, co nedělat. A v mnoha případech jsou z nich k dispozici pouhé zlomky, protože zbytek je ztracen nebo vážně poškozen.

S Biblí je to ale úplně jinak. Začala vznikat před víc než 3 500 lety, a přesto se z jejího obsahu nic neztratilo. V průběhu staletí taky přežila bezpočet útoků – byla pálena, patřila mezi zakázanou literaturu a byla snižována její hodnota. A nejenže se s přibývajícími vědeckými znalostmi neukázalo, že by byla zastaralá, dokonce začalo být zřejmé, že viděla daleko dopředu (viz rámeček „Zastaralá, nebo o krok napřed?“).

 HODNOTY POTŘEBNÉ PRO DNEŠNÍ SVĚT

Možná vás ale napadlo: Opravdu stojí za to podle Bible žít? Zkuste se prosím na chvíli zamyslet nad otázkami: S jakými zásadními problémy se musí lidstvo vypořádat? A které považuju za nejhorší já? Možná vám na mysl přijdou války, znečištění životního prostředí, kriminalita nebo korupce. Podívejte se teď na některé hodnoty, které Bible vyzdvihuje. Pokud by podle nich žili všichni lidé, bylo by na světě líp?

DOBRÉ VZTAHY

„Šťastní jsou pokojní, protože budou nazváni ‚Božími syny‘.“ (Matouš 5:9) „Pokud bude záležet na vás, udržujte dobré vztahy se všemi lidmi.“ (Římanům 12:18, Slovo na cestu)

SOUCIT A ODPOUŠTĚNÍ

„Šťastní jsou milosrdní, protože jim bude projeveno milosrdenství.“ (Matouš 5:7) „Snášejte dále jeden druhého a velkoryse jeden druhému odpouštějte, jestliže má někdo proti jinému příčinu ke stížnosti. Stejně jako Jehova * velkoryse odpustil vám, tak jednejte i vy.“ (Kolosanům 3:13)

KONEC RASISMU

Bůh „udělal z jednoho člověka každý lidský národ, aby bydleli na celém zemském povrchu“. (Skutky 17:26) „Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.“ (Skutky 10:34, 35, Český ekumenický překlad)

OHLEDUPLNOST K PŘÍRODĚ

„Jehova Bůh přistoupil k tomu, aby vzal člověka a usadil ho v zahradě Eden, aby ji obdělával a pečoval o ni.“ (1. Mojžíšova 2:15) Bůh se postará o to, „aby byli zničeni ti, kdo ničí zemi“. (Zjevení 11:18)

KONEC CHAMTIVOSTI A SEXUÁLNÍ NEMRAVNOSTI

„Střežte se před jakoukoli chtivostí, protože i když má někdo hojnost, jeho život nevyplývá z věcí, které vlastní.“ (Lukáš 12:15) „O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu.“ (Efezanům 5:3, Český ekumenický překlad)

POCTIVOST A PRACOVITOST

„Přejeme [si] chovat se ve všem poctivě.“ (Hebrejcům 13:18) „Zloděj ať přestane krást a začne pracovat.“ (Efezanům 4:28, Bible21)

POMOC TĚM, KDO TO POTŘEBUJÍ

„Mluvte utěšujícím způsobem ke sklíčeným duším, podpírejte slabé, buďte ke všem trpěliví.“ (1. Tesaloničanům 5:14) Měli bychom „pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi“. (Jakub 1:27, Bible21)

Bible nekončí u toho, že by tyto hodnoty jenom vyjmenovala. Ukazuje nám taky, proč jsou důležité a jak podle nich žít. Co myslíte, pokud by tyto hodnoty přijalo za své víc lidí, nevyřešila by se většina dnešních problémů? Rady z Bible skutečně neztratily nic ze své hodnoty a jsou dnes dokonce  důležitější než kdy dřív! Mohly by nějak obohatit i váš život?

JAK VÁM BIBLE MŮŽE POMOCT

Ježíš řekl: „Moudrost je ... potvrzena svými skutky.“ (Matouš 11:19, Bible21) Jinými slovy, to, jestli je nějaká rada moudrá, se ukáže, až když ji člověk vyzkouší. Vidíte to stejně? Možná si ale říkáte: Pokud je Bible opravdu tak skvělá, projeví se to nějak v mém životě? Pomůže mi s problémy, které teď řeším? Podívejme se na jedno vyprávění.

Sophia * měla pestrý život, který ji zcela naplňoval. Pak ale přišla série tragických událostí. Zemřela její dospívající dcera. Rozpadlo se jí manželství. Dostala se do vážných finančních potíží. Vzpomíná: „Měla jsem pocit, že se mi život rozsypal pod rukama. Najednou jsem neměla dceru, manžela ani domov. Nezůstalo mi vůbec nic a cítila jsem se bezmocná. Přišlo mi, že můj život ztratil smysl.“

Sophia velmi silně pocítila, jak pravdivá jsou tato slova: „Dnů našich let je samo o sobě sedmdesát let; a pokud je jich pro zvláštní sílu osmdesát let, přece trvají na těžkostech a věcech, jež ubližují; vždyť to jistě rychle mine, a my ulétáme.“ (Žalm 90:10)

V tom těžkém období hledala Sophia pomoc v Bibli a bylo to nejlepší rozhodnutí, které mohla udělat. Jak ještě uvidíme v následujících třech článcích, Bible dokáže změnit život lidí, kteří se spolehnou na její rady. Srovnání Bible s exponátem, který v průběhu doby neztratil nic ze své výjimečné krásy, potom nevypadá jako nějaká nadsázka. Bible není jako jiné knihy, které časem zastarávají. Čím to je? Mohly by v ní skutečně být myšlenky samotného Boha? (1. Tesaloničanům 2:13)

Možná jste si taky někdy říkali, že život je krátký a plný problémů. Když se do nějaké náročné situace dostanete, kde hledáte pomoc a dobrou radu?

Podívejme se na tři oblasti, ve kterých může Bible váš život obohatit. Pomáhá nám:

  1. Vyhnout se problémům, když to jde.

  2. Řešit náročné situace, které nás potkají.

  3. Vyrovnat se s tím, co změnit nemůžeme.

Podrobněji o tom mluví následující tři články.

^ 10. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno. (Žalm 83:18)

^ 24. odst. V tomto a v následujících třech článcích byla některá jména změněna.