Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak se podaří nad smrtí zvítězit?

Jak se podaří nad smrtí zvítězit?

I KDYŽ neposlušnost Adama a Evy způsobila, že jsou všichni lidé hříšní a umírají, Boží záměr s lidstvem se nezměnil. Jehova nás o tom na stránkách Bible opakovaně ujišťuje.

  • „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:29)

  • „Navždy pohltí smrt, a Svrchovaný Pán Jehova jistě setře slzy ze všech obličejů.“ (Izajáš 25:8)

  • „Jako poslední nepřítel má být přivedena vniveč smrt.“ (1. Korinťanům 15:26)

  • „Smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest.“ (Zjevení 21:4)

Jak Bůh „pohltí smrt“ neboli ji úplně odstraní? Jak už bylo uvedeno, Bible jasně říká, že „spravedliví ... budou na [zemi] přebývat navždy“. Také ale říká, že „není ... na zemi žádný spravedlivý člověk, který stále činí dobro“. (Kazatel 7:20) Zvítězí tedy Bůh nad smrtí tak, že sleví ze svých norem a nechá žít věčně hříšné lidi? To nepřichází v úvahu! Bůh totiž „nemůže lhát“. (Titovi 1:2) Takže co udělá, aby svůj nádherný záměr s lidmi uskutečnil?

BŮH „NAVŽDY POHLTÍ SMRT“. (IZAJÁŠ 25:8)

VÍTĚZSTVÍ NAD SMRTÍ DÍKY VÝKUPNÉMU

Jehova podnikl z lásky k lidem zásadní krok, aby je osvobodil od smrti – zaplatil výkupné. Když se v Bibli mluví o výkupném, myslí se tím něco adekvátní hodnoty, co je zaplaceno, aby se pokryla škoda nebo se učinilo spravedlnosti zadost. Protože jsou všichni lidé hříšní a odsouzení k smrti, Bible otevřeně říká: „Nikdo z nich nemůže nijak vyplatit bratra ani za něho dát Bohu výkupné (výkupní cena za lidský život je tak vysoká, že bude vždy nad jejich možnosti).“ (Žalm 49:7, 8, NWT)

Když nedokonalý člověk umře, pouze zaplatí za svoje hříchy. Nemůže sám sebe vykoupit z nedokonalosti ani nemůže zaplatit za hříchy někoho jiného. (Římanům 6:7) Bylo potřeba, aby někdo dokonalý a bezhříšný zaplatil svým životem ne za svoje hříchy, ale za ty naše. (Hebrejcům 10:1–4)

A přesně o to se Bůh postaral. Poslal svého Syna Ježíše z nebe na zem, kde se narodil jako dokonalý, bezhříšný člověk. (1. Petra 2:22) Ježíš řekl, že přišel, aby „dal svůj život jako výkupné za mnohé“. (Marek 10:45, Bible21) Zemřel, aby nás osvobodil od smrti a my jsme mohli žít věčně. (Jan 3:16)

KDY BUDE SMRT PORAŽENA?

Dnes zažíváme splňování biblického proroctví, že nastanou „kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat“. Je to důkaz, že žijeme „v posledních dnech“ tohoto zlého světa. (2. Timoteovi 3:1) Poslední dny vyvrcholí dnem „soudu a zničení bezbožných lidí“. (2. Petra 3:3, 7) Ti, kdo milují Boha, ale přežijí a získají věčný život. (Matouš 25:46)

Ježíš přišel, aby „dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (Marek 10:45, Bible21)

Možnost žít věčně dostanou i miliony dalších lidí, kteří budou vzkříšeni. Ježíš vzkřísil mrtvého člověka, když navštívil město Nain. Jedné vdově tam tehdy umřel jediný syn a Ježíš, „pohnut lítostí“, ho přivedl zpátky k životu. (Lukáš 7:11–15) A apoštol Pavel napsal: „Mám naději v Boha..., že bude vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.“ Tato jistá naděje je působivým důkazem toho, že nás Bůh miluje. (Skutky 24:15)

Miliardy lidí se můžou těšit na život bez konce. Bible říká: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:29) V té době zažijí splnění povzbudivých slov, která před asi 2 000 lety napsal apoštol Pavel: „Smrti, kde je tvé vítězství? Smrti, kde je tvé žihadlo?“ (1. Korinťanům 15:55) Tento hrozivý nepřítel lidí bude navždy poražen!