Přejít k článku

Přejít na obsah

Kdo je králem Božího království?

Kdo je králem Božího království?

Bůh pověřil několik pisatelů Bible, aby zapsali, podle čeho bude možné krále Božího království poznat.

  • Bude vybrán Bohem. „Já jsem dosadil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. ... Dám ti národy jako dědictví, dám ti do vlastnictví i končiny země.“ (Žalm 2:6, 8)

  • Bude dědicem trůnu krále Davida. „Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn. ... Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil.“ (Izajáš 9:5, 6, Bible21)

  • Narodí se v Betlémě. „Betléme..., z tebe vyjde ten, který bude vládnout. ... Jeho majestát dosáhne až do konců země.“ (Micheáš 5:2, 4)

  • Lidé ho zavrhnou a popraví. „Byl v opovržení a považovali jsme ho za bezvýznamného. ... On byl ale probodnut za naše hříchy, byl rozdrcen za naše provinění.“ (Izajáš 53:3, 5)

  • Bůh ho vzkřísí z mrtvých a dá mu významné postavení. „Nenecháš mě totiž v hrobě. Nedovolíš, aby tvůj věrný služebník viděl jámu. ... Po tvé pravici je věčné štěstí.“ (Žalm 16:10, 11)

Ježíš Kristus je ideální vládce

V celých dějinách se objevil pouze jeden člověk, který by byl ideálním vládcem. Je to Ježíš Kristus. Ježíšově matce Marii anděl řekl: „Bůh Jehova mu dá trůn jeho otce Davida ... a jeho kralování nikdy neskončí.“ (Lukáš 1:31–33)

Ježíš se na zemi králem nikdy nestal. Lidem totiž bude vládnout z nebe jako král Božího království. Proč můžeme říct, že je to ideální vládce? Podívejme se, co dělal, když žil na zemi.

  • Ježíšovi záleželo na lidech. Ježíš pomáhal mužům i ženám, mladým i starým, bez ohledu na to, odkud byli nebo jaké měli postavení. (Matouš 9:36; Marek 10:16) Když ho například jeden malomocný úpěnlivě prosil: „Pokud budeš chtít, můžeš mě uzdravit“, Ježíšovi ho bylo líto a uzdravil ho. (Marek 1:40–42)

  • Ježíš lidi učil, jak žít, aby se líbili Bohu. Řekl: „Nemůžete sloužit Bohu i bohatství.“ Také učil, že člověk by se měl k ostatním chovat tak, jak by chtěl, aby se ostatní chovali k němu. Této zásadě se někdy říká Zlaté pravidlo. Ježíš vysvětlil, že se musíme naučit ovládat i své nejvnitřnější pocity, protože Bohu záleží nejenom na tom, co děláme, ale také na tom, o čem přemýšlíme a co cítíme. (Matouš 5:28; 6:24; 7:12) Zdůrazňoval, že pokud chceme být opravdu šťastní, musíme zjistit, co od nás Bůh očekává, a pak to dělat. (Lukáš 11:28)

  • Ježíš učil, co to znamená milovat lidi. To, co Ježíš říkal a jak se choval, na lidi hluboce působilo. „Když Ježíš domluvil, zástupy lidí žasly nad tím, jak vyučoval, protože je vyučoval jako někdo s autoritou.“ (Matouš 7:28, 29) Učil je, aby milovali i své nepřátele. On sám se dokonce modlil za ty, kteří vykonávali jeho popravu: „Otče, odpusť jim, protože nevědí, co dělají.“ (Matouš 5:44; Lukáš 23:34)

Ježíš je laskavý a schopný a bude tím nejlepším vládcem pro celý svět. Kdy ale jeho vláda začne?