Přejít k článku

Přejít na obsah

Co Bůh udělal v minulosti?

Co Bůh udělal v minulosti?

Pokud chcete někoho dobře poznat, pomůže vám, když zjistíte, čemu se v životě věnoval a jaké náročné situace musel překonat. Podobné je to s Bohem. Pokud ho chcete dobře poznat, potřebujete zjistit, co v minulosti udělal. Možná vás překvapí, jak moc to ovlivňuje náš současný život i budoucnost.

BŮH VŠECHNO STVOŘIL

Bůh Jehova je jedinečný stvořitel a jeho „neviditelné vlastnosti jsou ... jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí“. (Římanům 1:20) „To On udělal zemi svou mocí, On, který svou moudrostí pevně založil úrodnou zemi, a Ten, který svým porozuměním roztáhl nebesa.“ (Jeremjáš 10:12) Z úžasných věcí, které stvořil, je navíc vidět, že mu na nás záleží.

Jehova obohatil náš život třeba tím, že nás stvořil „ke svému obrazu“. (1. Mojžíšova 1:27) Jinými slovy, udělal nás tak, že můžeme alespoň v malé míře projevovat nádherné vlastnosti, jaké má on. Dal nám schopnost pochopit jeho názory a hodnoty. Když se podle nich snažíme žít, jsme šťastnější a náš život má hlubší smysl. A co víc, umožnil nám vytvořit si s ním blízký vztah.

Když vidíme, jak skvěle Jehova všechno na zemi udělal, je zřejmé, že nás miluje. Apoštol Pavel o něm řekl: „Nikdy o sobě nepřestal svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše nitro sytí jídlem a radostí.“ (Skutky 14:17, Bible21) Bůh nám ale nedal jenom to nejnutnější, co potřebujeme k přežití. Na zemi je spousta rozmanitých věcí, abychom mohli mít ze života radost. Přesto je to jen zlomek toho, co si pro nás Bůh přál na začátku.

Jehova stvořil zemi proto, aby na ní lidé žili věčně. Bible říká, že „zemi dal lidským synům“ a že „ji nestvořil prostě nadarmo“. Chce, „aby byla  obývána“. (Žalm 115:16; Izajáš 45:18) Kdo ji má obývat a jak dlouho? Bible odpovídá: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:29)

V souladu s tímto záměrem stvořil Jehova prvního muže a ženu, Adama a Evu. Tento první pár dal do zahrady Eden, „aby ji obdělával a pečoval o ni“. (1. Mojžíšova 2:8, 15) Bůh jim dal dva zajímavé úkoly: „Buďte plodní a přibývejte a naplňte zemi a podmaňte si ji.“ (1. Mojžíšova 1:28) Adam s Evou tedy před sebou měli vyhlídku, že budou moct žít v ráji na zemi věčně. Naneštěstí se rozhodli, že Boha neposlechnou, a tak přišli o možnost být mezi „spravedlivými“, kteří „budou vlastnit zemi“. Jak ale uvidíme, to, co provedli, nezměnilo Boží záměr s lidmi a se zemí. Nejdřív se však podívejme, co dalšího Bůh udělal.

BŮH NECHAL NAPSAT BIBLI

Bible je známá také jako Boží Slovo. Proč nám ji Jehova opatřil? Především proto, abychom se o něm mohli něco dozvědět. (Přísloví 2:1–5) Je pravda, že Bible neodpovídá na všechny otázky, které nás ohledně Boha napadnou – to by nedokázala žádná kniha. (Kazatel 3:11) Přesto nám všechno, co v ní je, pomáhá Boha poznat. Z příběhů, které popisují, jak jednal s lidmi, se dozvídáme víc o jeho osobnosti. Můžeme vidět, jaké vlastnosti a chování má u lidí rád a jaké ne. (Žalm 15:1–5) Zjišťujeme jeho názor na morálku, materiální věci a na to, jak ho uctívat. A v Bibli se také dočteme, co říkal a dělal jeho Syn, Ježíš Kristus, a z toho můžeme Jehovovu osobnost poznat do nejmenších detailů. (Jan 14:9)

Jehova nám dal Bibli také proto, abychom věděli, díky čemu může být náš život šťastný a smysluplný. Nechal do ní zapsat rady, jak mít spokojenou rodinu, jak si udržet vnitřní klid a jak zvládat starosti. Později se z tohoto časopisu dozvíte, že Bible obsahuje také odpovědi na zásadní životní otázky jako třeba: Proč je tolik zla a trápení? Co přinese buducnost? Bible navíc vysvětluje, co Bůh udělal pro to, aby svůj původní záměr se zemí a s lidmi uskutečnil.

Bible je pozoruhodná i v mnoha dalších ohledech. I když ji v průběhu 1 600 let psalo asi 40 mužů, má jeden ústřední námět. Důvodem je, že jejím skutečným autorem je Bůh. (2. Timoteovi 3:16) Na rozdíl od jiných starověkých spisů se dochovala až do dnešní doby v nezměněné podobě, jak to dokazují tisíce starověkých rukopisů Bible. Kromě toho Bible přestála i tuhý odpor ze strany lidí, kteří nechtěli, aby se překládala, distribuovala a četla. Dnes je dokonce nejrozšířenější a nejpřekládanější knihou. To, že ji máme, je důkazem, že „slovo našeho Boha, to potrvá na neurčitý čas“. (Izajáš 40:8)

BŮH ZAJISTIL SPLNĚNÍ SVÉHO ZÁMĚRU

Bůh v minulosti udělal ještě jednu mimořádnou věc – něco, díky čemu se bude moct splnit jeho záměr s lidmi. Už jsme si řekli, že Bůh chtěl, aby lidé žili věčně na zemi. Když Adam zhřešil tím, že neposlechl Boha, ztratil vyhlídku na věčný život nejenom pro sebe, ale i pro všechny své potomky. Bible říká: „Skrze jednoho člověka vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak se smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili.“ (Římanům 5:12) Adamova neposlušnost tedy ohrozila Boží záměr. Jak na to Jehova reagoval?

To, co udělal, odpovídalo jeho vlastnostem. Spravedlivě volal Adama a Evu k zodpovědnosti, ale zároveň láskyplně podnikl kroky ve prospěch jejich potomků, kteří se měli teprve narodit. Vymyslel moudré řešení celé situace a okamžitě ho lidem sdělil. (1. Mojžíšova 3:15) Osvobození od hříchu a smrti přijde skrze jeho Syna, Ježíše Krista. Co všechno to bude obnášet?

Aby Jehova zbavil lidstvo následků Adamovy vzpoury, poslal Ježíše na zem. Jeho úkolem bylo, aby lidem vysvětlil, jak můžou získat věčný život,  a aby „dal svůj život jako výkupné za mnohé“. * (Matouš 20:28, Bible21; Jan 14:6) Ježíš mohl výkupné poskytnout proto, že byl dokonalý člověk stejně jako Adam. Na rozdíl od Adama ale zůstal dokonale poslušný, a to až do smrti. Protože Ježíš si smrt nezasloužil, Jehova ho vzkřísil, aby zase žil v nebi. Ježíš teď mohl udělat to, v čem Adam selhal – dát poslušným lidem možnost žít věčně. Bible vysvětluje: „Právě jako prostřednictvím neposlušnosti jednoho člověka byli mnozí učiněni hříšníky, podobně také prostřednictvím poslušnosti jednoho budou mnozí učiněni spravedlivými.“ (Římanům 5:19) Díky Ježíšově výkupní oběti Bůh splní svůj slib, že lidé budou žít na zemi věčně.

Způsob, jakým se Jehova vypořádal s problémy, které způsobila Adamova neposlušnost, nám o něm hodně prozrazuje. Vidíme, že mu nic nemůže zabránit v dokončení toho, co začal. Všechno, co Jehova řekne, „jistě bude mít úspěch“. (Izajáš 55:11) A také poznáváme, jak hluboce nás miluje. V Bibli se píše: „Podle toho byla v našem případě učiněna zjevnou Boží láska, protože Bůh vyslal svého jediného zplozeného Syna do světa, abychom jeho prostřednictvím získali život. Láska není v tom, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a vyslal svého Syna jako usmiřující oběť za naše hříchy.“ (1. Jana 4:9, 10)

Bůh „neušetřil ani svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás všechny“, takže není důvod, proč by nám „také laskavě nedal všechno ostatní“, co slíbil. (Římanům 8:32) Co všechno chce pro nás v budoucnu udělat? To se dozvíte dál.

CO BŮH UDĚLAL V MINULOSTI? Jehova stvořil lidi, aby žili věčně na zemi. Nechal napsat Bibli, abychom se o něm víc dozvěděli. Skrze Ježíše Krista poskytl výkupné a tak zajistil, že se jeho záměr uskuteční.

^ 16. odst. Víc informací o výkupném najdete v 5. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká? Vydali ji svědkové Jehovovi a je k dispozici na www.jw.org.