Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | CO KDYŽ JE BIBLE OD BOHA?

Bible – přesná ve všech směrech

Bible – přesná ve všech směrech

Vědecky přesná

BIBLE sice není vědecká publikace, ale když se v ní píše o světě kolem nás, je přesná. Podívejte se na dva příklady z meteorologie a genetiky.

METEOROLOGIE – VZNIK DEŠTĚ

METEOROLOGIE

Bible říká: „[Bůh] z moře vynáší kapky do výšky, aby se v jeho mlze na déšť srážely, aby se pak z mraků proudem valily.“ (Job 36:27, 28, Bible21)

Bible zde popisuje tři základní fáze koloběhu vody. Bůh, který je zdrojem slunečního tepla, „vynáší kapky do výšky“ – to znamená, že probíhá odpařování. Pak se díky kondenzaci vodních par vytváří mraky, ze kterých voda ve formě srážek padá na zem. Až dodnes meteorologové plně nerozumí všem detailům vzniku deště. Je zajímavé, že Bible říká: „Kdo může porozumět vrstvám oblaků?“ (Job 36:29) Stvořitel ale koloběhu vody dobře rozumí a postaral se, aby někdo tato fakta přesně zaznamenal do Bible, a to mnohem dřív, než tento základní přírodní proces vysvětlili vědci.

GENETIKA – VÝVOJ LIDSKÉHO EMBRYA

GENETIKA

Král David, který se na psaní Bible podílel, řekl Bohu: „Tvé oči viděly i můj zárodek a ve tvé knize byly zapsány všechny jeho části.“ (Žalm 139:16) Básnickým stylem David vyjádřil myšlenku, že se embryo vyvíjí podle pokynů zapsaných v již existující „knize“ neboli podle určitého plánu. Překvapivé je, že to napsal asi před 3 000 lety.

Rakouský botanik Gregor Mendel totiž objevil základní principy genetiky až v polovině 19. století. A až v dubnu 2003 se vědcům podařilo přečíst celý lidský genom, který obsahuje veškerou genetickou informaci potřebnou k vývoji lidského těla. Genetický kód vědci přirovnali ke slovníku, který obsahuje slova složená z písmen abecedy. Slova tvoří genetické instrukce. Na základě těchto instrukcí se jednotlivé části zárodku, jako je třeba mozek, srdce, plíce a končetiny, vyvíjejí v přesném pořadí a ve správnou dobu. Není divu, že vědci popsali genom jako „knihu života“. Jak je možné, že David uvedl tuto informaci tak přesně? Pokorně uznal: „Jehovův duch to byl, jenž skrze mne mluvil, a jeho slovo bylo na mém jazyku.“ * (2. Samuelova 23:2)

 Přesně předpovídá budoucnost

JE HODNĚ těžké, ne-li nemožné, vědět dopředu, kdy a jak určitá království a města povstanou nebo padnou. Bible ale předpověděla zkázu mocných říší a měst velmi podrobně. Podívejte se na dva příklady.

DOBYTÍ A ZÁNIK BABYLONU

Starověký Babylon byl střediskem mocné říše, která po staletí vládla západní Asii. Svého času to bylo největší město na světě. Přesto Bůh asi 200 let dopředu vedl Izajáše, aby zapsal do Bible proroctví, že Babylon dobyde válečník jménem Kýros a že město zůstane napořád neobydlené. (Izajáš 13:17–20; 44:27, 28; 45:1, 2) Skutečně se to stalo?

HISTORIE

Kýros Veliký se zmocnil Babylonu jednu říjnovou noc roku 539 př. n. l. Časem se kanály, které zásobovaly vodou okolní úrodnou krajinu, zanesly, protože se o ně nikdo nestaral. Má se za to, že v roce 200 n. l. už bylo toto místo neobydlené. Dnes jsou tam jenom ruiny. Přesně jak to Bible předpověděla, Babylon zůstal „zcela opuštěný“. (Jeremjáš 50:13, Český studijní překlad)

Jak mohl Izajáš s takovou přesností zaznamenat, co se stane? V Bibli se píše, že šlo o „prohlášení proti Babylónu, které viděl ve vidění“ od Boha. (Izajáš 13:1)

NINIVE SE MĚNÍ V POUŠŤ

Ninive, hlavní město Asyrské říše, lidé považovali za architektonický skvost. Město se pyšnilo širokými ulicemi, veřejnými zahradami, chrámy a velkými paláci. Přesto prorok Sefanjáš předpověděl, že se toto majestátní město změní „v pustinu, vyprahlou jako poušť“. (Sefanjáš 2:13–15, Český studijní překlad)

V 7. století př. n. l. bylo Ninive úplně zničeno spojenými vojsky Babyloňanů a Médů. Podle jedné encyklopedie pak toto poražené město „upadlo na 2 500 let v zapomnění“. Nějakou dobu dokonce lidé pochybovali, jestli Ninive vůbec někdy existovalo. V polovině 19. století ale archeologové odkryli jeho pozůstatky. Dnes místo chátrá a je terčem vandalů, a tak Fond světového dědictví varuje: „To, co zbylo ze starověkého Ninive, by mohlo být znovu ztraceno, tentokrát nadobro.“

Jak to, že Sefanjáš dopředu věděl, co se stane? Řekl, že zapsal „Jehovovo slovo“. (Sefanjáš 1:1)

 Bible odpovídá na zásadní životní otázky

BIBLE dává uspokojivé odpovědi na zásadní životní otázky. Podívejte se na několik příkladů.

PROČ JE VE SVĚTĚ TOLIK ZLA A UTRPENÍ?

Bible se námětem zla a utrpení zabývá na mnoha místech. Vysvětluje:

  1. „Člověk panuje nad člověkem k jeho škodě.“ (Kazatel 8:9)

    Neschopné a zkorumpované lidské vlády mají už po tisíciletí na svědomí nevýslovné utrpení.

  2. „Všechny ... postihuje čas a nepředvídaná událost.“ (Kazatel 9:11)

    Neočekávané věci, jako třeba vážná nemoc, nehoda nebo přírodní katastrofa, můžou postihnout kohokoli, kdekoli a kdykoli.

  3. „Skrze jednoho člověka vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt.“ (Římanům 5:12)

    Když Bůh vytvořil prvního muže a ženu, nedokonalost ani smrt neexistovaly. Hřích „vstoupil do světa“, když úmyslně neposlechli svého Stvořitele.

Bible nejenom vysvětluje, proč je tolik trápení. Také slibuje, že Bůh zlo odstraní a „setře [lidem] každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest“. (Zjevení 21:3, 4)

CO SE S NÁMI DĚJE, KDYŽ ZEMŘEME?

Bible vysvětluje, že smrt je stav, kdy si člověk vůbec nic neuvědomuje a nemůže vyvíjet žádnou aktivitu. V Kazateli 9:5 se píše: „Živí si ... uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic.“ Když člověk umře, „zanikají jeho myšlenky“. (Žalm 146:4) To znamená, že mozek a také naše smyslové orgány přestávají při smrti fungovat. A tak nemůžeme myslet ani nic dělat nebo vnímat.

Bible ale nejenom vysvětluje, co se děje při smrti. Také nabízí krásnou naději na to, že můžeme být z hlubokého spánku smrti probuzeni. (Ozeáš 13:14; Jan 11:11–14)

CO JE SMYSLEM ŽIVOTA?

Bible říká, že Bůh Jehova stvořil muže a ženu. (1. Mojžíšova 1:27) První člověk, Adam, je proto označen za „syna Božího“.  (Lukáš 3:38) Lidé byli stvořeni za určitým účelem – aby si ke svému nebeskému Otci vytvořili blízký vztah a žili na zemi šťastně a napořád. Proto mají všichni vrozenou schopnost zabývat se duchovními věcmi a poznávat Boha. Bible říká: „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu.“ (Matouš 5:3)

Navíc se v této knize píše: „Šťastní jsou ti, kdo slyší Boží slovo a dodržují je!“ (Lukáš 11:28) Bible nám nejenom umožňuje poznat Boha, ale také nám pomáhá být v životě šťastnější a dává nám naději na krásnou budoucnost.

Poznejte autora Bible

MILIONY lidí na celém světě Bibli prozkoumaly a došly k závěru, že je to víc než jenom starověké literární dílo. Jsou přesvědčení, že jejím autorem je Bůh a že skrze ni k lidem promlouvá – a to i k vám. Bůh vás v Bibli zve, abyste ho poznali a vytvořili si s ním blízký vztah. Píše se v ní: „Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.“ (Jakub 4:8)

Když se do poznávání Bible zaberete, otevře se před vámi něco úžasného. Podobně jako při čtení nějaké knihy můžete nahlédnout do mysli jejího autora, můžete při čtení Bible odhalit myšlenky a city Boha. Jen si to představte: můžete poznat, co si náš Stvořitel myslí a co cítí! Kromě toho se z Bible dozvíte,

Chtěli byste se dozvědět víc? Svědkové Jehovovi vám rádi pomůžou zdarma poznat Bibli. Díky tomu si budete moct vytvořit blízký vztah k jejímu autorovi, Bohu Jehovovi.

V tomto článku se rozebíralo několik důkazů, že Bible je od Boha. Další informace najdete ve 2. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká? Vydali ji svědkové Jehovovi a je k dispozici na stránkách www.jw.org.

Na stránkách www.jw.org se také můžete podívat na video Kdo je autorem Bible?

Najdete pod PUBLIKACE > VIDEA

^ 10. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno. (Žalm 83:18)