Přejít k článku

Přejít na obsah

CO ŘÍKÁ BIBLE

Mesiáš

Mesiáš

V Bibli bylo předpovězeno, že přijde Mesiáš, který zbaví lidstvo utrpení, nemocí a smrti. Je tímto Mesiášem Ježíš Kristus?

Podle čeho měli lidé Mesiáše poznat?

Bible předpověděla, že Mesiáš neboli Kristus má mít dvě různé úlohy, které od sebe bude dělit dlouhé časové období. * Při svém prvním příchodu měl být člověkem. Aby ho mohli lidé jasně rozpoznat, bylo v Bibli předem zaznamenáno mnoho detailů o jeho životě a službě. Dá se dokonce říct, že „svědectví o Ježíšovi“ je hlavním námětem biblických proroctví. (Zjevení 19:10)

Když žil Ježíš na zemi jako člověk, dělal v malém měřítku věci, které bude jako mocná duchovní bytost dělat pro celý svět.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Mesiáš měl . . .

Ježíš naplnil všechna tato proroctví i mnohá další. Kromě toho uzdravoval nemocné a křísil mrtvé. Nejenže tím poskytl další důkaz, že je Mesiáš, ale také nám dal pevný základ pro důvěru v biblický slib, že v budoucnosti tyto věci udělá v celosvětovém měřítku. (Lukáš 7:21–23; Zjevení 21:3, 4) Po svém vzkříšení se posadil po Boží „pravici“ a čekal, až přijde čas, kdy má své poslání Mesiáše dokončit. (Žalm 110:1–6)

„Až přijde Kristus, bude snad provádět více znamení, než prováděl tento člověk?“ Jan 7:31

Jak Mesiáš dokončí své poslání?

Židé v Ježíšově době očekávali, že Mesiáš je osvobodí od nadvlády Římanů a že sám začne vládnout jako král obnoveného izraelského království. (Skutky 1:6) Ježíšovi židovští učedníci po nějaké době pochopili, že svou úlohu Mesiáše dokončí až z pozice duchovní bytosti, které byla svěřena obrovská moc. (Matouš 28:18)

CO ŘÍKÁ BIBLE

Ve své druhé úloze má Mesiáš . . .

Ježíš splnil svoji první úlohu Mesiáše a splní i tu druhou. Uděláme dobře, když budeme Ježíše víc poznávat, protože on sám řekl: „Jsem cesta a pravda a život.“ (Jan 14:6)

„V jeho dnech bude rašit spravedlivý a hojnost pokoje, dokud nepomine měsíc. A bude mít poddané . . . do konců země.“ Žalm 72:7, 8

^ 5. odst. Slovo „mesiáš“ pochází z hebrejštiny. Slovo „kristus“ je jeho ekvivalentem odvozeným z řečtiny. (Jan 1:41)

^ 7. odst. V prvním odkazu je proroctví, ve druhém splnění.