Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Utrpení

Utrpení

Někteří lidé si myslí, že utrpení lidem působí Bůh nebo je k němu přinejmenším lhostejný. Je to ale i názor Bible? Odpověď vás možná překvapí.

Může za naše utrpení Bůh?

„[Bůh] se opravdu nedopouští zla.“ (Job 34:12, Kniha Jóbova)

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Někteří jsou přesvědčení, že všechno, co se děje, je Boží vůle. A tak věří, že Bůh může i za naše těžkosti. Když například udeří nějaká přírodní katastrofa, považují to za způsob, jakým Bůh trestá hříšníky.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Jasně ukazuje, že naše těžkosti nemá na svědomí Bůh. Například se v ní píše, že když procházíme náročnými životními situacemi, bylo by chybou si říkat:  „Jsem zkoušen Bohem.“ Jak to? Protože „Bůh nemůže být zkoušen zlými věcmi ani sám nikoho nezkouší“. (Jakub 1:13) Jinými slovy, Bůh na nás žádné zkoušky nesesílá. Kdyby to dělal, páchal by zlo. Ale Bůh „se opravdu nedopouští zla“. (Job 34:12, Kniha Jóbova)

Pokud utrpení nepůsobí Bůh, tak kdo nebo co? Je smutné, že lidé často trpí kvůli jiným nedokonalým lidem. (Kazatel 8:9) Může nás také potkat „nepředvídaná událost“ – zkrátka se ocitneme ve špatný čas na špatném místě. (Kazatel 9:11) Bible říká, že za lidské utrpení je v podstatě zodpovědný „panovník tohoto světa“, Satan neboli Ďábel. Píše se v ní: „Celý svět leží v moci toho ničemného.“ (Jan 12:31; 1. Jana 5:19) Za lidské utrpení tedy může Satan, ne Bůh.

 Je Bohu jedno, že trpíme?

„Během vší jejich tísně to bylo tísnivé pro něho.“ (Izajáš 63:9)

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Někteří si myslí, že Boha naše problémy nezajímají. Jeden autor napsal, že „pokud jde o naše strádání“, Bůh projevuje „zjevný nedostatek milosrdenství a soucitu“. Uvedl, že pokud Bůh existuje, dívá se na lidi s „bezcitnou netečností“.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Vůbec neučí, že Bůh je bezcitný nebo lhostejný, ale ukazuje, že když trpíme, hluboce ho to zraňuje. Také se z ní dozvídáme, že Bůh naše utrpení brzy odstraní. Zamysleme se nad třemi fakty, které nás mohou utěšit.

Bůh o našem utrpení ví. Od samotného počátku lidských dějin Jehovovi * neunikla ani jediná prolitá slza, protože „jeho oči pozorují svět“. (Žalm 11:4; 56:8, Jeruzalémská bible) Když například jeho služebníky ve starověku utiskovali nepřátelé, řekl: „Bezesporu jsem viděl trápení svého lidu.“ Měl snad o jejich situaci jen mlhavou představu? Ne. Dodal totiž: „Dobře znám bolesti, jimiž trpí.“ (2. Mojžíšova 3:7) Hodně lidí nachází útěchu už jen v tom, že Bůh ví o všem, co prožíváme, i když druzí o naší těžké životní zkoušce nevědí nebo ji úplně nedokážou pochopit. (Žalm 31:7; Přísloví 14:10)

Bůh s námi soucítí. Nejenže ví o našem trápení, ale také na něj hluboce působí. Například když trpěli jeho služebníci ve starověku, těžce to nesl. „Během vší jejich tísně to bylo tísnivé pro něho.“ (Izajáš 63:9) I když Bůh je daleko vyšší než lidé, s trpícími soucítí, jako kdyby jejich bolest byla v jeho srdci. „Jehova je velmi něžný v náklonnosti a soucitný.“ (Jakub 5:11, poznámka pod čarou) Navíc nám pomáhá, abychom svou těžkou situaci dokázali snášet. (Filipanům 4:12, 13)

Bůh veškeré utrpení odstraní. Prostřednictvím svého nebeského Království zásadně změní k lepšímu životní podmínky na zemi. Bible o té době říká: „Setře jim [lidem] každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:4) A co ti, kdo už zemřeli? Bůh je vzkřísí, aby i oni mohli žít na zemi bez trápení. (Jan 5:28, 29) Budou někoho pronásledovat tíživé vzpomínky? Ne, protože Jehova slibuje: „Dřívější věci nebudou připomínány ani nevstoupí do srdce.“ (Izajáš 65:17) *

^ 13. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno.

^ 15. odst. Více informací o tom, proč Bůh po určitou dobu připouští utrpení a jak ho ukončí, najdete v 8. kapitole11. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.