Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE | ČISTOTA

Čistota

Čistota

Záleží Bohu na tom, jestli dodržujeme tělesnou hygienu?

„Očisťme se od každé poskvrny těla a ducha.“ 2. Korinťanům 7:1

CO ŘÍKÁ BIBLE

Náš stvořitel nás miluje a chce, abychom byli zdraví a vedli dlouhý, aktivní život. Říká nám: „Ať tvé srdce zachovává má přikázání, protože ti bude přidána délka dnů a léta života a pokoj.“ (Přísloví 3:1, 2) Boží láska k lidem je vidět z přikázání, která dal Izraelitům a která zahrnovala konkrétní pokyny ohledně hygieny. (5. Mojžíšova 23:12–14) Když Izraelité tyto pokyny dodržovali, byli zdravější. Chránilo je to před nemocemi běžnými u okolních národů, které takovou soustavu zákonů neměly. K těmto národům patřili například Egypťané. (5. Mojžíšova 7:12, 15)

A jak je to dnes? K čemu dobrému vede to, že se člověk očistí „od každé poskvrny těla“, například se zbaví škodlivých návyků, jako je kouření, nadměrné pití alkoholu a užívání drog? Daleko míň mu hrozí, že tělesně nebo duševně onemocní, nebo dokonce předčasně zemře. Ale nejen to. Když dodržuje Boží měřítka čistoty, je ohleduplný k lidem ve svém okolí. (Marek 12:30, 31)

 Je pro Boha důležitá morální a duševní čistota?

„Umrtvujte . . . své tělesné údy . . ., pokud jde o smilstvo, nečistotu, pohlavní choutky, škodlivou touhu a chtivost, jež je modlářstvím. Kvůli těmto věcem přichází Boží zloba.“ Kolosanům 3:5, 6

CO ŘÍKÁ BIBLE

Z verše, který jsme už citovali, je vidět, že se máme očistit nejen od každé poskvrny těla, ale i ducha. Jak to bylo v době, kdy byl na zemi Ježíš Kristus? Mnoho lidí, včetně židovských náboženských představitelů, zacházelo při udržování tělesné čistoty do extrémů. Morální a duševní čistotu ale přehlíželi. (Marek 7:1–5) Ježíš chtěl uvést věci na pravou míru, a tak řekl: „Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvnějšku, protože to nevchází do jeho srdce, ale do střev, a vychází to do stoky.“ A dodal: „Co vychází z člověka, to člověka poskvrňuje, neboť zvnitřku, z lidského srdce, vycházejí škodlivá uvažování: smilstva, krádeže, vraždy, cizoložství, chtivost, skutky ničemnosti, klam, nevázané chování, závistivé oko, . . . nerozumnost. Všechny tyto ničemné věci . . . poskvrňují člověka.“ (Marek 7:18–23)

Lidé, kteří příliš zdůrazňují tělesnou čistotu, ale přitom neberou v úvahu Boží pohled na morální a duševní čistotu, se podle Ježíše podobají nádobám, které jsou zvenku čisté, ale uvnitř plné špíny. (Matouš 23:25, 26)

Jsou Boží požadavky rozumné?

„Láska k Bohu . . . znamená, že zachováváme jeho přikázání; jeho přikázání však nejsou břemenem.“ 1. Jana 5:3

CO ŘÍKÁ BIBLE

Micheáše 6:8 se píše: „Co od tebe Jehova žádá zpět, než abys uplatňoval právo a miloval laskavost a byl skromný, když chodíš se svým Bohem?“ Nepřipadá vám takový požadavek rozumný? Náš stvořitel si ale nepřeje, abychom ho poslouchali jenom z povinnosti. Chce, abychom ho poslouchali z lásky. Díky tomu budeme mít ze života radost. (Žalm 40:8) A když uděláme nějakou chybu, nemusíme propadat zoufalství. Náš Bůh je milosrdný. Ví, že jsme nedokonalí a bojujeme s různými slabostmi. V Bibli je o něm řečeno: „Jako otec projevuje milosrdenství svým synům, Jehova projevil milosrdenství těm, kdo se ho bojí. Vždyť sám dobře zná naše utváření, pamatuje, že jsme prach.“ (Žalm 103:13, 14)

Z měřítek tělesné, morální a duševní čistoty, která stanovil Bůh, je vidět, že nás miluje a myslí to s námi dobře. Když je budeme dodržovat, bude to jen k našemu prospěchu a dáme mu tím najevo svou lásku.