Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Modlitba

Modlitba

Slyší Bůh naše modlitby?

„K Tobě, který slyšíš modlitbu, ano k tobě přijdou lidé všeho těla.“ Žalm 65:2

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Někteří tvrdí, že modlitby „nevystoupí výše než ke stropu“. O tom, že nás Bůh slyší, pochybují hlavně lidé, kteří prožívají těžkosti.

CO ŘÍKÁ BIBLE

„Jehovovy * oči jsou . . . upřeny na spravedlivé a jeho uši k jejich úpěnlivé prosbě; ale Jehovův obličej je proti těm, kdo činí špatné věci,“ píše se v Bibli. (1. Petra 3:12) Je tedy jasné, že Bůh modlitbám naslouchá. Věnuje pozornost především modlitbám těch, kdo se řídí jeho zásadami. Jiný biblický verš říká: „A to je důvěra, kterou k němu máme: že nás slyší, ať prosíme o cokoli podle jeho vůle.“ (1. Jana 5:14) Člověk, který Boha o něco upřímně žádá, tedy musí vědět, jaká je Boží vůle.

 Jak bychom se měli modlit?

„Když se . . . modlíte, neříkejte znovu a znovu totéž.“ Matouš 6:7

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Členové různých náboženství, třeba buddhisté, katolíci, hinduisté a muslimové, používají k odříkávání a počítání modliteb navlečené korálky.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Naše modlitby by měly vycházet ze srdce a měly by být upřímné. Neměli bychom se je učit nazpaměť a mechanicky je opakovat. Bible nás vybízí: „Když se . . . modlíte, neříkejte znovu a znovu totéž, právě jak to dělají lidé z národů, neboť ti si představují, že budou vyslyšeni, protože používají mnoho slov. Nepřipodobňujte se jim tedy, neboť Bůh, váš Otec, ví, co potřebujete, dříve než jej vůbec poprosíte.“ (Matouš 6:7, 8)

PROČ SE O TO ZAJÍMAT

Pokud se někdo modlí způsobem, který Bůh neschvaluje, dost možná mrhá časem, nebo dokonce Boha uráží. Bible jasně říká, že modlitby těch, kdo nechtějí dělat to, co si Bůh přeje, jsou mu odporné. (Přísloví 28:9)

Ke komu bychom se měli modlit?

„Pátrejte po Jehovovi, dokud se dá nalézt. Volejte k němu, dokud se prokazuje být blízko.“ Izajáš 55:6

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Někteří se modlí k Marii, jiní k andělům a ještě jiní ke „svatým“. K těmto „svatým“ patří například Antonín z Padovy, který údajně pečuje o duchovní a světské potřeby, a Juda Tadeáš, patron lidí v zoufalé situaci. Mnozí věřící se ke „svatým“ nebo k andělům modlí v naději, že se za ně přimluví u Boha.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Praví křesťané by se měli modlit k nebeskému Otci. (Matouš 6:9) Bible nás nabádá: „O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem dávejte své prosebné žádosti na vědomí Bohu modlitbou a úpěnlivou prosbou spolu s díkůvzdáním.“ (Filipanům 4:6)

^ 6. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno.