Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Náboženství

Náboženství

Proč existuje tolik církví?

„Opustili jste Boží přikázání a pevně se držíte lidské tradice.“ Marek 7:8

CO ŘÍKÁ BIBLE

Lidé mají vrozené duchovní potřeby, které mohou uspokojit tím, že uctívají Boha. (Matouš 5:3) Vytvořili proto mnoho církví, které jsou založeny na lidských názorech, ne na Božích.

Například o členech jedné náboženské skupiny v prvním století Bible říká: „Mají horlivost pro Boha, ale ne podle přesného poznání; nepodřídili se totiž Boží spravedlnosti, protože Boží spravedlnost neznali, ale snažili se zřídit svou vlastní.“ (Římanům 10:2, 3) I dnes existuje mnoho církví, které „jako nauky vyučují lidské příkazy“. (Marek 7:7)

 Měl by člověk patřit do nějaké církve?

„Dbejme jedni o druhé, abychom se podněcovali k lásce a znamenitým skutkům, a neopouštějme své shromažďování.“ Hebrejcům 10:24, 25

CO ŘÍKÁ BIBLE

Slova „neopouštějme své shromažďování“ zapsaná v Hebrejcům 10:25 ukazují, že Bůh chce, aby se lidé scházeli a uctívali ho jako organizovaná skupina. Ale má mít každý věřící svou vlastní představu o Bohu a o tom, co od lidí očekává? Ne. Bible říká, že od těch, kdo ho uctívají správným způsobem, se požaduje, aby „všichni mluvili souhlasně“ a „byli vhodně sjednoceni stejnou myslí a stejným myšlenkovým postupem“. (1. Korinťanům 1:10) Mají být zorganizováni do sborů a mít „lásku k celému společenství bratrů“ na světě. (1. Petra 2:17; 1. Korinťanům 11:16) Lidé mohou mít Boží schválení jedině tehdy, když ho uctívají jednotně a organizovaně.

Dá se poznat pravé náboženství?

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku.“ Jan 13:35

CO ŘÍKÁ BIBLE

To, jak můžeme rozpoznat členy pravého náboženství, Bible objasňuje pomocí přirovnání: „Poznáte je podle jejich ovoce. Sbírají snad lidé někdy hrozny z trní nebo fíky z bodláčí?“ (Matouš 7:16) Člověk nemusí být botanik, aby rozeznal fíkovník od bodláčí. Podobně nemusí být religionista, aby rozeznal pravé náboženství od falešného. Co patří k ovoci neboli k poznávacím znakům pravého náboženství?

  • Vyučuje pravdu z Božího Slova, Bible. (Jan 4:24; 17:17) Nestojí na lidských filozofiích.

  • Pomáhá lidem poznat Boha, například to, že se jmenuje Jehova. (Jan 17:3, 6)

  • Učí, že jedinou nadějí pro lidstvo je Boží království, ne lidské vlády. (Matouš 10:7; 24:14)

  • Povzbuzuje lidi k tomu, aby si projevovali nesobeckou lásku. (Jan 13:35) Učí je respektovat všechny etnické skupiny, věnovat čas a prostředky na pomoc druhým a nezapojovat se do válek. (Micheáš 4:1–4)

  • Je to způsob života, nejsou to obřady nebo formální uctívání. To, co jeho členové kážou, také dělají. (Římanům 2:21; 1. Jana 3:18)

Svědkové Jehovovi, vydavatelé tohoto časopisu, se snaží uctívat Boha slovy i skutky. Přijďte se podívat na některé jejich shromáždění do sálu Království a uvidíte to na vlastní oči.