Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Rozjímání

Rozjímání

Co je rozjímání?

„Budu rozjímat o vší tvé činnosti a budu se zabývat tvým jednáním.“ Žalm 77:12

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Rozjímání má mnoho forem a některé mají kořeny ve starověkých východních náboženstvích. „Mysl musí být prázdná, aby viděla jasně,“ řekl jeden mudrc. V jeho výroku je patrný názor, že když člověk oprostí svou mysl od všech myšlenek a zároveň se soustředí na určitá slova nebo obrazy, získá vnitřní klid, jasnou mysl a duchovní osvícení.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bible přikládá rozjímání velký význam. (1. Timoteovi 4:15) Nepovzbuzuje však k vyprázdnění mysli nebo k opakování určitých slov či frází, čemuž se někdy říká mantra. Rozjímání v biblickém slova smyslu zahrnuje cílené přemýšlení o prospěšných námětech, jako jsou Boží vlastnosti, měřítka a stvořitelská díla. „Rozjímal jsem o vší tvé činnosti; ochotně jsem se zabýval dílem tvých vlastních rukou,“ modlil se jeden věrný Boží služebník. (Žalm 143:5) Také řekl: „Připomínám [si tě] na svém loži. O tobě rozjímám za nočních hlídek.“ (Žalm 63:7, Český studijní překlad)

 Jaký můžete mít z rozjímání užitek?

„Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět.“ Přísloví 15:28

CO ŘÍKÁ BIBLE

Smysluplné rozjímání nám pomáhá zkvalitňovat osobnost a ovládat emoce a dodává nám morální sílu. Díky tomu mluvíme a jednáme s pochopením. (Přísloví 16:23) Takové rozjímání proto přispívá k našemu štěstí a spokojenosti. O člověku, který často rozjímá o Bohu, se v Žalmu 1:3 píše: „Bude jako strom zasazený při vodních tocích, který dává své vlastní ovoce ve svém období a jehož listí neusychá, a všechno, co dělá, se podaří.“

Při rozjímání se prohlubuje naše porozumění věcem a zlepšuje se paměť. Například když zkoumáme něco z přírody nebo určitý biblický námět, dozvídáme se mnoho zajímavých informací. Když o nich ale rozjímáme, vidíme, jak souvisí jedna s druhou a také s tím, co už víme. Stejně jako zedník staví z cihel krásný dům, rozjímání nám pomáhá skládat si informace dohromady, aby vznikl ucelený obraz.

Měli bychom při rozjímání své myšlenky ovládat?

„Srdce je zrádnější než cokoli jiného a je k zoufání. Kdo je může znát?“ Jeremjáš 17:9

CO ŘÍKÁ BIBLE

„Zvnitřku, z lidského srdce, vycházejí škodlivá uvažování: smilstva, krádeže, vraždy, cizoložství, chtivost, skutky ničemnosti, klam, nevázané chování, závistivé oko, . . . nerozumnost.“ (Marek 7:21, 22) S rozjímáním je to jako s ohněm – musíme ho mít pod kontrolou. Jinak by v nás mohly nesprávné myšlenky rozněcovat škodlivou touhu, která by se mohla vymknout kontrole a vést ke špatnému jednání. (Jakub 1:14, 15)

Proto nás Bible povzbuzuje, abychom rozjímali o všem, „co je pravé, . . . co je spravedlivé, co je cudné, co je hodné lásky, o čem se dobře mluví, o jakékoli ctnosti a o čemkoli chvályhodném“. (Filipanům 4:8, 9) Když do své mysli zaséváme takové krásné myšlenky, budeme sklízet ušlechtilé vlastnosti, vlídnou řeč a blízké vztahy s druhými. (Kolosanům 4:6)