Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Stvoření

Stvoření

Stvořil Bůh zemi za pouhých šest dnů o 24 hodinách, jak to tvrdí někteří kreacionisté?

„Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“ 1. Mojžíšova 1:1

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bůh stvořil vesmír včetně země v blíže neurčené minulosti. V 1. Mojžíšově 1:1 se říká, že to bylo „na počátku“. To, že vesmír měl počátek, je v souladu s moderní vědou. Na základě nedávno vytvořeného modelu vědci odhadli jeho stáří na téměř 14 miliard let.

Bible také popisuje šest stvořitelských „dnů“. Neříká však, že to byly dny o 24 hodinách. (1. Mojžíšova 1:31) Slovo „den“ používá na různě dlouhá časová období. Celé období stvořitelské činnosti například označuje jako „den, kdy Jehova Bůh udělal zemi a nebe“. (1. Mojžíšova 2:4) Stvořitelské „dny“ zřejmě trvaly mnoho tisíc let. (Žalm 90:4)

PROČ SE O TO ZAJÍMAT

Mylné názory kreacionistů by vás mohly přivést k tomu, že byste celou Bibli zavrhli. Pokud však Bible obsahuje věrohodnou zprávu o stvoření, můžete z této studnice praktické moudrosti bez obav čerpat. (Přísloví 3:21)

 Použil Bůh ke stvoření života na zemi evoluci?

„A Bůh . . . řekl: ‚Ať země vydá živé duše podle jejich druhů.‘“ 1. Mojžíšova 1:24

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bůh nestvořil nějakou jednoduchou formu života, ze které by se potom vyvíjely složitější organismy. Vytvořil základní „druhy“ složitých rostlin a živočichů a tyto organismy se pak rozmnožovaly „podle svých druhů“. * (1. Mojžíšova 1:11, 21, 24) Díky tomuto procesu, který stále pokračuje, jsou dnes na zemi stejné „druhy“ rostlin a živočichů, jaké Bůh původně stvořil. (Žalm 89:11)

Bible neříká, kolik odchylek se v rámci jednoho druhu může objevit, když se živočichové stejného druhu mezi sebou rozmnožují a přizpůsobují se prostředí. Přestože někteří lidé považují takové změny za určitou formu evoluce, nevzniká tím žádný nový druh. To, že se základní kategorie rostlin a živočichů v průběhu dlouhých časových období prakticky nezměnily, je v souladu s výsledky současného výzkumu.

PROČ SE O TO ZAJÍMAT

Skutečnost, že Bible je z vědeckého hlediska přesná, když popisuje základní „druhy“ živých organismů, přispívá k její věrohodnosti i v jiných oblastech, jako je například historie nebo proroctví.

Odkud se vzala hmota, která tvoří vesmír?

„Mé vlastní ruce roztáhly nebesa.“ Izajáš 45:12

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bůh má neomezenou moc, je zdrojem veškeré energie. (Job 37:23) To je klíčové. Vědci totiž zjistili, že energii je možné přeměnit v hmotu. Podle Bible je Bůh zdrojem „dynamické energie“, ze které vznikl vesmír. (Izajáš 40:26) Slíbil, že svou moc bude používat k tomu, aby stvoření udržoval v chodu. O slunci, měsíci a hvězdách se v souvislosti s ním v Bibli píše: „Drží je, aby zůstaly stát navždy, na neurčitý čas.“ (Žalm 148:3–6)

PROČ SE O TO ZAJÍMAT

Astronom Allan Sandage prohlásil: „Věda nedokáže zodpovědět ty nejzávažnější otázky. Jakmile se zeptáte, proč je tu něco, a ne nic, ocitnete se mimo oblast vědy.“ Nejenže Bible popisuje stvoření tak, že je to v souladu s vědeckými poznatky, ale také poskytuje odpovědi na otázky, na které věda odpovědět nemůže, například: Jaký má Bůh záměr se zemí a s lidstvem? *

^ 10. odst. Výraz „druh“, jak ho v tomto kontextu používá Bible, má široký význam. Neměl by se proto zaměňovat s tím, co slovem „druh“ označují vědci.

^ 16. odst. Více informací najdete ve 3. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.