Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Boží království

Boží království

Je Boží království stav srdce?

„Nejsi daleko od Božího království.“ Marek 12:34

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Mnozí se ztotožňují s vyjádřením jedné církve křesťanstva, že Boží království je „Boží vláda v srdci a v životě jednotlivce“.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Boží království je skutečná vláda, a ne abstraktní pojmenování toho, že se člověk ve svém srdci podřídil Bohu. Toto království bude vládnout nad celou zemí. (Žalm 72:8; Daniel 7:14)

Co tedy znamená Ježíšův výrok „království Boží jest ve vás“? (Lukáš 17:21, Bible česká, Hejčl–Sýkora) Ježíš tím určitě nemyslel, že by jeho posluchači měli Boží království ve svém srdci. Tato slova totiž adresoval farizeům, o nichž při jiné příležitosti řekl, že jejich pokrytecké uctívání je Bohu nepřijatelné, a proto do Království nevejdou. (Matouš 23:13) Je zajímavé, že většina českých překladů, například Jeruzalémská bible nebo Ekumenický překlad, v tomto verši uvádí slova „mezi vámi“. A v Překladu nového světa je napsáno: „Boží království je ve vašem středu.“ Proč to Ježíš mohl říct? Protože on, budoucí král tohoto království, stál přímo před nimi. (Lukáš 17:21)

 Co je Boží království?

„Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ Matouš 6:10

CO ŘÍKÁ BIBLE

Boží království je skutečná vláda, kterou ustanovil Bůh a jejímž vládcem je Ježíš Kristus. (Matouš 28:18; 1. Timoteovi 6:14, 15) Má zajistit, aby se v nebi i na zemi děla Boží vůle. (Matouš 6:10) Prostřednictvím Království tedy Bůh vyřeší problémy, se kterými se lidé potýkají. Boží vláda dosáhne toho, čeho by lidské vlády nikdy dosáhnout nemohly.

Pod vládou Božího království budou lidé žít v pozemském ráji a těšit se z míru, bezpečí a blahobytu. (Žalm 46:9; Izajáš 35:1; Micheáš 4:4) Nemoci budou věcí minulosti a lidé nebudou umírat. (Izajáš 33:24; Zjevení 21:4) Dokonce začnou mládnout. V Bibli je řečeno: „Ať se jeho tělo stane svěžejším než v mládí; ať se vrátí do dnů své mladistvé síly.“ (Job 33:25)

CO MŮŽETE DĚLAT

Pokud budete jednat tak, jak se to Bohu líbí, můžete se stát poddanými Božího království – bez ohledu na svou národnost či rodinné zázemí. Bible říká: „Bůh není stranický, ale v každém národu je mu přijatelný ten, kdo se ho bojí a působí spravedlnost.“ (Skutky 10:34, 35)

Bude Boží království výsledkem lidského úsilí?

„Nebeský Bůh [zřídí] království, které nebude nikdy zničeno.“ Daniel 2:44

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Někteří jsou přesvědčeni, že Boží království na zemi vytvoří lidé – buď tím, že druhé obrátí na svou víru, nebo tím, že budou usilovat o celosvětový mír a jednotu.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Království zřídí Bůh, a ne člověk. (Daniel 2:44) Když tato vláda vznikla, Bůh řekl: „Já, ano já jsem nastolil svého krále.“ (Žalm 2:6) Boží království tedy nebude výsledkem lidského úsilí. A vzhledem k tomu, že bude nad zemí vládnout z nebe, nikdo nebude schopen jeho činnost narušovat. (Matouš 4:17)

PROČ BY VÁS TO MĚLO ZAJÍMAT?

Přát si, aby všichni lidé jednou žili v míru a jednotě, je naprosto přirozené. Možná se o to dokonce aktivně snažíte, ale pak zažíváte zklamání, když vidíte, že vaše úsilí k ničemu nevede. Pokud si však uvědomíte, že původcem Království je Bůh, a stanete se poddanými této vlády, budete moci své síly napřít správným směrem.