Přejít k článku

Přejít na obsah

 OKÉNKO DO MINULOSTI | REQUERIMIENTO

Ultimátum v Božím jménu?

Ultimátum v Božím jménu?

„Jestliže to neučiníte, . . . s pomocí boží proti vám zaútočím s velkou silou a budu s vámi válčit na všech stranách a všemi možnými způsoby a ujařmím vás a podrobím církvi a Jejich Výsostem. Vezmu vás, vaše ženy a děti a uvrhnu vás do otroctví. . . . Odejmu vám váš majetek a zahrnu vás vším možným příkořím a strázněmi. * . . . Smrt a útrapy, které se na vás snesou, budou vaší vinou, ne vinou Jejich Výsostí, či naší.“

TOTO je nejspíš jedno z nejpodivnějších oficiálních prohlášení. Je součástí dokumentu nazvaného Requerimiento (Požadavek), který museli v 16. století číst španělští conquistadoři, když přistáli u břehů Ameriky s cílem dobývat nová území.

Co přesně conquistadoři oznamovali Indiánům a proč?

Násilné obracení na katolickou víru

Krátce potom co se Kolumbus roku 1492 vylodil v Americe, si na nová území dělalo nárok Španělsko a Portugalsko. Oba státy považovaly papeže za Kristova zástupce na zemi, a tak se na něj obrátily s žádostí, aby jejich spor urovnal. Pod papežovým vedením církev rozdělila nová území mezi tyto dvě země, ale musely splnit podmínku, že do Ameriky vyšlou misionáře, aby tam domorodé obyvatele obrátili na víru.

Zatímco dobývání pokračovalo, španělská monarchie hledala způsob, jak „hrdinské činy“ conquistadorů legalizovat. Španělé prohlašovali, že jelikož papež jednal v Božím zájmu, když jim přiznal území, mají conquistadoři právo nakládat s původními obyvateli a jejich majetkem podle svého uvážení a mohou omezovat jejich svobodu.

Španělsko vypracovalo dokument, který měl domorodce informovat o papežově rozhodnutí. Vyžadovalo se od nich,  aby přijali křesťanství a stali se poddanými španělského krále. Pokud se tomu vzepřeli, Španělé se cítili oprávněni vést proti nim v Božím jménu „spravedlivou“ válku.

„Uvažovalo se takto: Násilí je omluvitelné tehdy, když je v zájmu spravedlnosti. Španělsko proto muselo spravedlivé důvody vymyslet.“ (Francis Sullivan, jezuitský profesor teologie)

„Nespravedlivé, bezbožné, pobuřující“

Čtení Requerimienta mělo ulehčit svědomí španělské koruně a ospravedlnit koloniální výboje. Conquistadoři ho často četli na palubě své lodi před tím, než zaútočili, nebo ho na pevnině četli Indiánům, kteří ale nerozuměli evropským jazykům. Někdy dokument předčítali prázdným chýším, jejichž obyvatelé v hrůze utekli.

Tyto neúspěšné pokusy o násilné obracení na víru vedly ke krvavé lázni. Například v roce 1550 bylo při jedné bitvě v Chile zmasakrováno asi 2 000 Araukánů. O těch, kdo přežili, conquistador Pedro de Valdivia králi řekl: „Dvěma stům jsem dal uříznout nos a useknout ruce, abych je potrestal, že se odmítli podrobit, neboť jsem k nim několikrát vypravil poselství a odevzdal jsem jim rozkazy Vašeho Veličenstva.“ * (Z knihy Dobytí Ameriky – Problém druhého)

To, že dobyvatelé četli Requerimiento, možná ukonejšilo jejich svědomí, ale k prosazení katolického náboženství posloužilo jen velmi málo. Misionář a mnich Bartolomé de las Casas, který žil v 16. století a na vlastní oči viděl, co Requerimiento způsobilo, napsal: „Toto nařízení bylo naprosto nespravedlivé, bezbožné, pobuřující, nerozumné a nesmyslné! Nemluvě o hanbě, kterou způsobilo křesťanskému náboženství.“ Kronikář Gonzalo Fernández de Oviedo si posteskl, že v důsledku zvěrstev páchaných na Indiánech si tito lidé vytvořili o křesťanství otřesný obrázek.

Je Bůh zodpovědný za krutosti, kterých se dopustili političtí a církevní představitelé, údajně v jeho jménu? Bible říká: „Ať je vzdáleno od pravého Boha, že by jednal ničemně, a od Všemohoucího, že by jednal protiprávně.“ (Job 34:10)

^ 3. odst. Z knihy Dobytí Ameriky – Problém druhého od Tzvetana Todorova, přeložila Kateřina Lukešová.

^ 12. odst. Podle některých zdrojů bylo Requerimiento zrušeno v roce 1573.