Přejít k článku

Přejít na obsah

 OKÉNKO DO MINULOSTI

Kýros Veliký

Kýros Veliký

V noci z 5. na 6. října roku 539 př. n. l. postihlo Babylón, hlavní město Babylónské říše, něco zcela nečekaného. Té osudné noci ho dobyla armáda Médů a Peršanů, které velel perský král Kýros, známý také jako Kýros Veliký. Jeho taktika byla brilantní.

JAK KÝROS DOBYL BABYLÓN

„V době, kdy se Kýros rozhodl vytáhnout proti Babylónu, bylo toto město nejvýznamnější na Blízkém a Středním východě — a možná i na celém světě,“ píše se v knize Ancient World Leaders—Cyrus the Great. Babylónem protékala řeka Eufrat. Její vody navíc naplňovaly vodní příkopy, které vedly kolem mohutných městských zdí. Díky kombinaci těchto obranných prvků se město zdálo nedobytné.

Kýrovi muži tok Eufratu nad Babylónem odklonili, takže hladina vody ve městě klesla. Vojáci se pak přebrodili k městským branám, které zůstaly otevřené, a zmocnili se Babylónu téměř bez boje. Podle řeckých historiků Hérodota a Xenofona se tu noc Babylóňané cítili ve městě tak bezpečně, že mnozí z nich, včetně krále, hodovali. (Viz rámeček  „Písmo na stěně“.) Tím, že Kýros dobyl Babylón, se navíc splnila některá úžasná biblická proroctví.

To, že Kýros dobude Babylón, bylo předpovězeno v Bibli.

 ÚŽASNÉ PŘEDPOVĚDI

Zvlášť pozoruhodná jsou Izajášova proroctví, protože byla zaznamenána asi 200 let dopředu — možná 150 let před tím, než se Kýros narodil. Zamyslete se nad některými z nich:

ZÁZRAČNÉ VYSVOBOZENÍ

Dříve, v roce 607 př. n. l., babylónská vojska zpustošila Jeruzalém a odvedla většinu těch, kdo přežili, do zajetí. Jak dlouho budou Židé ve vyhnanství? Bůh řekl: „Až se naplní sedmdesát let, stane se, že budu s babylónským králem a s tím národem . . . účtovat za jejich provinění . . . a udělám z [té země] opuštěné úhory na neurčitý čas.“ (Jeremjáš 25:12)

Jak už bylo řečeno, Kýros dobyl Babylón v roce 539 př. n. l. Nedlouho potom, v roce 537 př. n. l., propustil Židy a ti se začali vracet do své domoviny. Bylo to přesně 70 let po jejich deportaci. (Ezra 1:1–4) Z Babylónu se nakonec staly „opuštěné úhory“, čímž se opět potvrdila přesnost biblických proroctví.

PROČ BY VÁS TO MĚLO ZAJÍMAT?

Zamyslete se nad těmito skutečnostmi: Bible předpověděla, že (1) Židé budou ve vyhnanství 70 let, (2) Kýros dobude Babylón a použije k tomu určitou strategii a (3) Babylón bude definitivně zničen. Takové informace o budoucích událostech nemohly pocházet od pouhých lidí. Rozumnější závěr je, že „v žádné době nebylo proroctví proneseno z lidské vůle, ale lidé mluvili z Boha“. (2. Petra 1:21) Bible si rozhodně zaslouží naši pozornost!

^ 36. odst. Tyto výrazy se vztahují na peněžní jednotky. Podrobnější informace najdete v 7. kapitole knihy Věnujte pozornost Danielovu proroctví!, kterou vydali svědkové Jehovovi.