Přejít k článku

Přejít na obsah

Konec světa bude možná jiný, než si myslíte

Konec světa bude možná jiný, než si myslíte

KATASTROFICKÉ scénáře popsané v předchozích článcích mají tři společné rysy. Za prvé, jsou založeny na spekulacích lidí a ti mají dost špatnou reputaci, pokud jde o předpovídání budoucnosti. Za druhé, přežití lidstva má být otázkou náhody. A za třetí, ti, kdo se zachrání, budou muset dál tvrdě bojovat o přežití.

Naproti tomu Bible předkládá lepší obraz budoucnosti. Podle ní velká změna opravdu přijde, ale záchranu mají zaručenou všichni, kdo jednají podle Boží vůle. Navíc nikde v Bibli není napsáno, že země shoří na uhel nebo že se z ní stane kus ledu. Bude přeměněna v celosvětový ráj.

Přijmout takovou verzi budoucnosti je ale pro hodně lidí těžké. To, co Bible říká o velkém soužení, Armagedonu, tisíciletém království Krista a ráji považují skeptikové za smyšlenky. Teologové vedou o těchto pojmech nekonečné debaty a vytvářejí nesčetné teorie, které si však vzájemně odporují. O konci světa Bruce A. Robinson uvedl: „O tomto námětu bylo pravděpodobně napsáno víc nejasných teologických textů než o jakékoli jiné nauce v křesťanstvu.“ Co je výsledkem? Zmatek.

Bible ale není nejasná. Jsou v ní Boží výroky a Bůh si nepřeje, aby pro nás budoucnost byla velkou neznámou. Zamyslete se nad několika častými otázkami a nad tím, jak na ně Bible odpovídá. Pokud byste rádi získali víc informací, požádejte o knihu Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

 Čeká zemi a lidstvo úplné zničení?

„Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:29)

Přijdou někteří lidé o život?

„Přímí, ti budou přebývat na zemi, a bezúhonní, ti na ní zbudou. Pokud jde o ničemné, ti budou právě ze země odříznuti; a pokud jde o zrádné, ti z ní budou vytrženi.“ (Přísloví 2:21, 22)

Zakročil už Bůh někdy proti bezbožným lidem?

Bůh „se nezdržel potrestání starodávného světa, ale Noema, kazatele spravedlnosti, zachoval v bezpečí se sedmi jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných lidí; a . . . tím, že obrátil města Sodomu a Gomoru v popel, je odsoudil, a tak stanovil bezbožným lidem vzor budoucích věcí“. (2. Petra 2:5, 6)

Známe datum Božího soudu?

„O tom dni a hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, ale pouze Otec. Vždyť právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka. Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka.“ (Matouš 24:36–39)

Jsou nějaké známky toho, že konec přijde brzy?

„V posledních dnech tu budou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat. Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou sebejistí, domýšliví, rouhači, neposlušní rodičů, nevděční, nevěrní, bez přirozené náklonnosti, nepřístupní jakékoli dohodě, pomlouvači, bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru, zrádci, svéhlaví, nadutí pýchou, budou spíše milovat rozkoše než milovat Boha, ti, kdo mají způsob zbožné oddanosti, ale vůči její síle se prokazují jako falešní.“ (2. Timoteovi 3:1–5)

Jakou budoucnost mohou lidé očekávat?

Bůh jim „setře . . . každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:4)

Bůh lidem „setře . . . každou slzu z očí“.

I když nám Bible o budoucnosti neříká všechny podrobnosti, obsahuje ujištění, že lidstvo není odsouzeno k záhubě. Budoucnost bude tak nádherná, že si to ani neumíme představit. Můžete si být jistí, že to, co Bůh Jehova slíbil, skutečně splní.