Přejít k článku

Přejít na obsah

Kniha, které můžete důvěřovat — 7. část

Sedmá světová velmoc

Kniha, které můžete důvěřovat — 7. část

Toto je poslední ze série článků, které postupně rozebíraly sedm světových velmocí biblických dějin. Cílem bylo ukázat, že Bible je důvěryhodná a inspirovaná Bohem a že obsahuje poselství naděje — naděje na to, že utrpení způsobené krutou vládou člověka nad člověkem skončí.

ŽIJEME v mimořádném a významném období, kdy se na scéně objevila sedmá světová velmoc biblických dějin. Je navíc jediná, o které se Bible zmiňuje pouze v proroctvích. Předchozích šest totiž bylo součástí biblické historie. Všech sedm velmocí neboli ‚králů‘ je součástí tohoto biblického proroctví: „Je sedm králů: pět padlo, jeden je, ten další ještě nepřišel, ale až přece přijde, musí zůstat na krátkou chvíli.“ * (Zjevení 17:10)

Když byla tato slova před více než devatenácti stoletími psána, pět ze sedmi „králů“ neboli politických velmocí už „padlo“. Byl to Egypt, Asýrie, Babylón, Médo-Persie a Řecko. Výraz „jeden je“ se týkal Říma. Ten však neměl vládnout trvale. Měla následovat poslední velmoc, ale podle proroctví ‚ještě nepřišla‘. Později se sedmý ‚král‘ opravdu objevil. O jakou velmoc se jedná? Bude panovat navždy? A pokud ne, jak zmizí ze světové scény? Bible nám na všechny tyto otázky dává odpověď.

Spolehlivá proroctví

Sedmá světová velmoc se začala formovat s rostoucím vlivem Anglie, ležící v severozápadní části římského impéria. V 60. letech 18. století tato ostrovní země už byla mocnou Britskou říší a dále získávala bohatství a moc. V 19. století to byl nejbohatší a nejmocnější národ na zemi. Jedna encyklopedie uvádí, že „Britské impérium . . . bylo největší říší, jaká kdy na světě existovala“, že měla 372 milionů obyvatel a rozlohu více než 28 milionů kilometrů čtverečních.

V první světové válce (1914–1918) však Británie zahájila úzkou spolupráci se svou bývalou kolonií, Spojenými státy. Co bylo výsledkem? Vznikla anglo-americká aliance, která používá stejný jazyk, a jako světová dvojvelmoc působí v mnoha ohledech až dodnes. (Viz rámeček  „Pozoruhodné spojenectví“.)

Proroctví ve Zjevení 17:10 je doplněno dalším. To je zapsáno v knize Daniel a týká se ‚obrovské sochy‘, kterou král Nebukadnecar spatřil ve vidění, jež dostal od Boha. (Daniel 2:28, 31–43) Daniel tomuto vládci  vysvětlil, že jednotlivé části sochy znamenají po sobě jdoucí politické mocnosti, které začínají Babylónem — tehdejší světovou velmocí (Egypt a Asýrie už postavení světové velmoci ztratily). Dějiny potvrzují následující skutečnosti:

Zlatá hlava představuje Babylónskou říši.

Stříbrná prsa a paže znamenají Médo-Persii.

Měděné břicho a stehna znázorňují starověké Řecko.

Železné holeně zobrazují Římskou říši.

Chodidla ze směsice železa a hlíny symbolizují politicky a společensky nejednotné poměry v době anglo-americké světové velmoci.

Podle Zjevení 17:10 sedmá světová velmoc „musí zůstat na krátkou chvíli“. Jak dlouho to bude? Jak ze světové scény zmizí? A co se stane potom? Daniel do těchto otázek vnáší světlo.

Biblické naději lze důvěřovat

Poté, co Daniel popsal zmíněnou sochu, uvedl: „[Z hory] byl vysekán kámen, nikoli rukama, a udeřil sochu do jejích chodidel ze železa a z tvarované hlíny a rozdrtil je.“ (Daniel 2:34) Co tato bázeň vzbuzující podívaná znamenala?

Daniel pokračoval: „Za dnů těch [posledních] králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato [pozemská] království a samo bude stát na neurčité časy.“ * (Daniel 2:44, 45) Všimněte si těchto důležitých prvků:

  1. Vítězné Království, které je představováno velkým kamenem, „zřídí“ sám Bůh, nebude vybudováno lidskýma „rukama“. Oprávněně je proto označováno jako Boží Království.

  2. Boží Království „rozdrtí“ všechny lidské vlády, včetně sedmé světové velmoci. Proč to udělá? Protože tyto vlády odmítnou vzdát se své moci a v závěrečné válce na obrazném místě, kterému se říká Har-Magedon neboli Armagedon, se postaví proti Bohu. Bible jasně ukazuje, že do této války se zapojí ‚králové celé obydlené země‘. (Zjevení 16:13, 14, 16)

  3.   Na rozdíl od pomíjivých lidských vlád, k nimž patří i sedm světových velmocí, Boží Království „nebude nikdy zničeno“. Navíc bude vládnout nad celou zemí. (Daniel 2:35, 44)

Konečné zničení Božích odpůrců bude velkolepým splněním proroctví v 1. Mojžíšově 3:15, o kterém byla zmínka v úvodním článku této série. Semeno ženy, Ježíš Kristus, zničí symbolického hada, Satana, a jeho semeno. (Galaťanům 3:16) K Satanovu semeni patří všichni, kdo přejímají jeho ničemné způsoby a prosazují myšlenku, že lidé si mají vládnout sami, místo aby se podřídili vládě Boha a Krista. (Žalm 2:7–12)

Tím se dostáváme k velmi důležité otázce: Kdy ke konečnému zničení dojde? Jinými slovy, kdy „kámen“ — Boží Království — odstraní všechny stopy lidského panství? Bible předkládá ‚znamení‘, podle něhož bude možné poslední dny tohoto systému věcí rozpoznat. (Matouš 24:3)

Rozpoznejte ‚znamení‘

Znamení konce zahrnuje celosvětové války, „velká zemětřesení“, „mory“ a závažný „nedostatek potravy“. (Lukáš 21:10, 11; Matouš 24:7, 8; Marek 13:8) K projevům ‚posledních dnů‘ bude také patřit výrazný morální a duchovní úpadek společnosti. (2. Timoteovi 3:1–5) Můžeme „to všechno“ pozorovat? (Matouš 24:8) Ano. Situace je dokonce tak vážná, že mnozí lidé se bojí budoucnosti. List The Globe and Mail uvedl: „Někteří z nejuznávanějších odborníků zabývajících se přírodními vědami a sociologií vyjádřili znepokojivé prognózy, že lidstvo se blíží ke svému konci.“

Tyto prognózy se však v jednom zásadním ohledu mýlí — lidstvo jako takové nezanikne. Zárukou toho je právě zásah Božího Království. Když Ježíš uváděl znamení konce, prohlásil: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14) Jak se toto proroctví splňuje?

Ve více než 230 zemích svědkové Jehovovi kážou o Božím Království. Název jejich hlavního časopisu je Strážná věž hlásající Jehovovo Království, přičemž Jehova je Boží osobní jméno. (Žalm 83:18) Program biblického vzdělávání, který svědkové nabízejí, pomáhá mnoha jednotlivcům a rodinám, aby skončili se škodlivými zvyky a osvojili si morálně čistý a pokojný způsob jednání, jenž odpovídá Božím měřítkům. (1. Korinťanům 6:9–11) Díky tomu se miliony lidí na celém světě mohou spolehnout, že budou mít Boží ochranu, až Království zasáhne do lidských záležitostí.

 Na vlastní oči uvidí splnění Kristovy vzorové modlitby, které se také říká Otčenáš. Mimo jiné v ní Ježíš prosil: „Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.“ (Matouš 6:10, Kralická bible) Přemýšleli jste někdy o tom, jaké to na zemi bude, až všichni lidé budou Boha milovat a poslouchat? Následující biblické pasáže vám možná pomohou pochopit, proč je výraz „dobrá zpráva“ tak výstižný.

Až se na zemi bude dít Boží vůle

Bible slibuje, že pod vládou Božího Království nastane skutečný pokoj

  • Nejen že se nebude válčit, ale nastane skutečný pokoj. Jehova „působí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země. Láme luk, a kopí opravdu seká na kusy; vozy pálí v ohni.“ (Žalm 46:8, 9) „Mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ (Žalm 37:11)

  • Všichni budou mít hojnost jídla. „Na zemi bude spousta obilí; na vrcholku hor bude nadbytek.“ (Žalm 72:16)

  • Každý bude mít dokonalé zdraví. „Žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24)

  • Každý bude mít hezký domov. „Jistě budou stavět domy a obývat je; a jistě budou sázet vinice a jíst jejich ovoce. Nebudou stavět, a někdo jiný obývat; nebudou sázet, a někdo jiný jíst.“ (Izajáš 65:21, 22)

  • Skončí všechny formy utrpení. „Boží stan je s lidmi . . . A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:3, 4)

Líbí se vám tyto sliby? Pokud ano, svědkové Jehovovi vás vybízejí, abyste se s Biblí lépe seznámili. Díky tomu poznáte mnoho dalších dokladů toho, že krutá vláda člověka nad člověkem se blíží ke svému konci. Uvidíte také, že Bible si v plné míře zaslouží vaši důvěru a že je opravdu inspirovaná Bohem. (2. Timoteovi 3:16) *

^ 4. odst. Vzhledem k tomu, že říším, o kterých je v Bibli zmínka, obvykle vládl král, mluví se o nich v Bibli často jako o ‚králích‘ a ‚královstvích‘. (Daniel 8:20–22)

^ 18. odst. Další informace o Božím nebeském Království najdete v 8. a 9. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

^ 35. odst. Pokud byste chtěli lépe poznat Bibli, obraťte se na svědky Jehovovy ve svém okolí nebo napište na některou z adres uvedených v tomto časopise na straně 5. Můžete také navštívit naši internetovou stránku www.watchtower.org.