Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč lidé nenávidí Ježíšovy následovníky?

Proč lidé nenávidí Ježíšovy následovníky?

 Co říká Bible

Proč lidé nenávidí Ježíšovy následovníky?

„Vydají [vás] do soužení a budou vás zabíjet a budete předmětem nenávisti všech národů kvůli mému jménu.“ (MATOUŠ 24:9)

JEŽÍŠ tato slova pronesl jen několik dnů předtím, než byl brutálně zavražděn. Večer před svou smrtí věrným apoštolům řekl: „Jestliže pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás.“ (Jan 15:20, 21) Proč by ale měli lidé nenávidět ty, kdo Ježíše poslouchají a snaží se ho napodobovat? Vždyť on druhým pomáhal — utěšoval chudé a dával naději sklíčeným.

Bible ukazuje, že tato nenávist může mít několik příčin. Když je prozkoumáme, uvidíme, proč se dnes lidé, kteří jsou Ježíšovými následovníky, setkávají se stejným odporem jako on.

Nepřátelé mohou jednat v nevědomosti

Ježíš svým následovníkům řekl: „Přichází hodina, kdy si každý, kdo vás zabije, bude představovat, že Bohu prokázal posvátnou službu. To však budou dělat, protože nepoznali ani Otce, ani mě.“ (Jan 16:2, 3) Mnozí pronásledovatelé sice tvrdili, že slouží stejnému Bohu jako Ježíš, ale byli ovlivněni falešnými náboženskými názory a tradicemi. Měli „horlivost pro Boha, ale ne podle přesného poznání“. (Římanům 10:2) K těmto odpůrcům patřil Saul z Tarsu, známý také jako Pavel, který se později stal křesťanským apoštolem.

Saul patřil k farizeům, což byla politicky vlivná židovská sekta, která se stavěla proti křesťanství. Později připustil, že byl „rouhač a pronásledovatel a nestoudný muž“. A dodal: „Byl [jsem] v nevědomosti a jednal jsem z nedostatku víry.“ (1. Timoteovi 1:12, 13) Když ale poznal pravdu o Bohu a jeho Synu, okamžitě změnil svůj postoj.

Podobné případy pronásledovatelů, kteří se změnili, jsou i v dnešní době. A někteří z nich stejně jako Saul potom sami byli pronásledováni. Neopláceli však zlo zlem, ale řídili se Ježíšovou vybídkou: „Neustále milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ (Matouš 5:44) Svědkové Jehovovi se snaží tato slova uplatňovat a doufají, že alespoň někteří odpůrci změní svůj postoj, tak jak to udělal Saul.

Někteří nepřátelé jsou závistiví

Mnozí z těch, kdo se postavili proti Kristu, to udělali ze závisti. I římský místodržitel Pontský Pilát si „uvědomoval . . ., že [Ježíše] přední kněží vydali ze závisti“. (Marek 15:9, 10) Co židovští náboženští vůdci Ježíšovi záviděli? Mimo jiné to, že se těšil oblibě u běžných lidí, jimiž tito vůdci pohrdali. Farizeové si stěžovali: „Svět jde za ním.“ (Jan 12:19) Když později lidé pozitivně reagovali také na službu Kristových následovníků, náboženští odpůrci opět „byli naplněni žárlivostí“ a tyto kazatele napadali. (Skutky 13:45, 50)

Jiné nepřátele zase dráždilo dobré chování Božích služebníků. Apoštol Petr svým spoluvěřícím napsal: „Protože s nimi [s ničemnými]  tím směrem dále neběžíte ke stejnému hlubokému bahnu prostopášnosti, jsou zmateni a stále o vás mluví utrhačně.“ (1. Petra 4:4) Takový negativní postoj lze pozorovat i dnes. Praví křesťané se špatnému jednání vyhýbají, ale zároveň nemají samospravedlivý, povýšený postoj. Takové jednání by totiž bylo nekřesťanské, protože všichni lidé jsou hříšníci a potřebují Boží milosrdenství. (Římanům 3:23)

Praví křesťané ‚nejsou částí světa‘

Bible vybízí: „Nemilujte svět ani věci ve světě.“ (1. Jana 2:15) O jakém světě apoštol Jan mluvil? Je to svět lidí, kteří jsou odcizeni Bohu a podřízeni Satanovi, ‚bohu tohoto světa‘. (2. Korinťanům 4:4, Bible21; 1. Jana 5:19)

Někteří z těch, kdo milují svět a jeho špatnost, se staví proti lidem, kteří se řídí biblickými naukami. Ježíš proto svým apoštolům řekl: „Kdybyste byli částí světa, svět by měl rád to, co je jeho vlastní. Protože však nejste částí světa, ale já jsem vás vyvolil ze světa, proto vás svět nenávidí.“ (Jan 15:19)

Je smutné, že lidé nenávidí Jehovovy služebníky za to, že nemilují svět, který je prolezlý korupcí, nespravedlností a násilím a jehož panovníkem je Satan. Mnozí upřímní lidé se snaží o to, aby svět byl lepší, ale z vlivu jeho neviditelného panovníka jej vymanit nedokážou. Satana může odstranit pouze Jehova Bůh. To také udělá, až ho zcela zničí obrazně řečeno v ohni. (Zjevení 20:10, 14)

Tato nádherná vyhlídka je základem ‚dobré zprávy o království‘, kterou po celém světě oznamují svědkové Jehovovi. (Matouš 24:14) Jsou přesvědčeni, že trvalý pokoj a štěstí na zemi přinese pouze Boží Království neboli vláda v čele s Kristem. (Matouš 6:9, 10) Budou proto v oznamování Království pokračovat, protože schválení od Boha je pro ně mnohem důležitější než od lidí.

ZAJÍMALO BY VÁS?

● Proč Saul z Tarsu pronásledoval Kristovy následovníky? (1. Timoteovi 1:12, 13)

● Která špatná vlastnost vedla Ježíšovy nepřátele k tomu, že se proti němu stavěli? (Marek 15:9, 10)

● Jaký postoj mají praví křesťané ke světu? (1. Jana 2:15)

[Obrázek na straně 21]

V roce 1945 se svědkové Jehovovi v kanadském městě Québec setkávali s davovým násilím kvůli tomu, že kázali dobrou zprávu o Božím Království

[Podpisek]

Courtesy Canada Wide