Přejít k článku

Přejít na obsah

Je Bůh všudypřítomný?

Je Bůh všudypřítomný?

 Co říká Bible

Je Bůh všudypřítomný?

MNOZÍ lidé věří, že Bůh je doslova přítomen všude a ve všem. Král Šalomoun však řekl Jehovovi v modlitbě toto: „Kéž . . . sám uslyšíš z nebes, svého stanoveného obydlí.“ (1. Královská 8:30, 39) Podle Bible tedy Jehova Bůh má „obydlí“. Šalomoun toto místo označil jako ‚nebesa‘. Co to ale konkrétně znamená?

Bible někdy používá slova „nebe“ nebo „nebesa“ k označení hmotného vesmíru, který obklopuje zemi. (1. Mojžíšova 2:1, 4) Ale vzhledem k tomu, že Bůh vytvořil všechny věci, jeho obydlí muselo existovat ještě před tím, než vznikl vesmír. Musí tedy být mimo hmotnou sféru. Takže když jsou v Bibli nebesa označena jako obydlí Jehovy Boha, netýká se to nějakého místa na obloze nebo ve vesmíru, ale duchovní říše.

Ohromující vidění

Jehovovo obydlí spatřil v působivém vidění apoštol Jan. V Bibli se píše, že viděl otevřené dveře v nebesích a slyšel hlas, který mu řekl: „Vystup sem nahoru.“ (Zjevení 4:1)

V ohromujícím vidění potom Jan spatřil samotného Jehovu. Mimo jiné viděl i toto: „Na svém místě v nebi byl trůn . . . A ten, kdo [na něm] sedí, je vzhledem jako jaspis a červeně zbarvený drahokam, a kolem dokola trůnu je duha, vzhledem jako smaragd. . . . Z trůnu vycházejí blesky a hlasy a hromy . . . A před trůnem je jakoby skleněné moře podobné křišťálu.“ (Zjevení 4:2–6)

Je to barvitý popis Jehovovy oslnivé nádhery a nedostižné velkoleposti. A povšimněte si, co Jehovův trůn obklopovalo. Duha ukazuje na vznešený klid a mír. Blesky, hlasy a hromy představují Boží moc. Skleněné moře je znázorněním čistého postavení všech, kdo jsou v Boží přítomnosti.

I když toto vidění obsahovalo jen symboly, hodně nám toho o Božím obydlí odhaluje. Jehova má v nebesích dokonalý pořádek. Není tam žádný chaos.

Je Bůh přítomen všude?

Skutečnost, že Jehova má obydlí, ukazuje, že není ve stejnou chvíli přítomen všude. Jak tedy může vědět o všem, co se děje? (2. Paralipomenon 6:39) Například prostřednictvím svatého ducha neboli činné síly. Žalmista napsal: „Kam mohu jít od tvého ducha a kam mohu utéci od tvého obličeje? Kdybych vystoupil do nebe, byl bys tam; a kdybych si rozložil lehátko v šeolu [hrobě], pohleď, ty bys tam byl.“ (Žalm 139:7–10)

Vše prostupující účinek Božího ducha si můžeme znázornit na slunci. Ačkoli je na určitém místě, jeho energie se dostává k velké části země. Podobně Jehova Bůh má své místo pobývání, ale může svou vůli uskutečnit kdekoli ve vesmíru. Kromě toho může použít svého svatého ducha k tomu, aby kdykoli zjistil, co se děje na kterémkoli místě. Proto se ve 2. Paralipomenon 16:9  píše: „Pokud jde . . . o Jehovu, jeho oči se toulají po celé zemi, aby ukázal svou sílu ve prospěch těch, jejichž srdce je vůči němu úplné.“

Bůh také řídí organizaci duchovních tvorů, totiž andělů. Podle Bible jich jsou stamiliony — možná i miliardy nebo víc. * (Daniel 7:10) Bible popisuje řadu případů, kdy andělé jako zástupci Boha přišli na zem, mluvili s lidmi a podali mu o tom zprávu. Například v Abrahamově době andělé prozkoumali křik stížnosti na Sodomu a Gomoru. Zjevně poté, co od nich Bůh dostal zprávu, se rozhodl, že tato města zničí. (1. Mojžíšova 18:20, 21, 33; 19:1, 13)

Z Bible tedy vyplývá, že Jehova Bůh nepotřebuje být osobně přítomen na každém místě. Prostřednictvím svého svatého ducha a díky zástupům andělů může přesně vědět, co se děje v celém jeho stvoření.

Vidíme, že Bible nám může pomoci, abychom lépe poznali našeho Stvořitele. Dozvídáme se z ní, že Bůh žije na určitém místě, které je označováno jako nebe, což je v duchovní říši, mimo hmotný vesmír. Má kolem sebe myriády myriád duchovních tvorů a pro místo jeho pobývání je charakteristický pokoj, moc a čistota. Bible nás ujišťuje, že v pravý čas se lidstvo bude těšit ze života na zemi ve stejných pokojných podmínkách, jaké existují v nebesích. (Matouš 6:10)

[Poznámka pod čarou]

^ 13. odst. Zjevení 5:11 mluví o tom, že kolem Božího trůnu byly „myriády myriád“ andělů. Myriáda je 10 000. Jedna myriáda krát jedna myriáda (10 000 × 10 000) je sto milionů. Bible však mluví o ‚myriádách myriád‘, takže těchto duchovních tvorů může být mnoho miliard.

ZAJÍMALO BY VÁS?

● Je Bůh všudypřítomný? (1. Královská 8:30, 39)

● Kam sahá působení Božího ducha? (Žalm 139:7–10)

[Praporek na straně 29]

Ačkoli je slunce na určitém místě, jeho energie působí na velkou vzdálenost. Podobně Jehova Bůh má své obydlí, ale může uskutečnit to, co chce, ať je to kdekoli ve vesmíru.