Přejít k článku

Přejít na obsah

Spolehlivý zdroj vedení a naděje

Spolehlivý zdroj vedení a naděje

Spolehlivý zdroj vedení a naděje

NA ROZDÍL od démonů Jehova Bůh je absolutně moudrý a všemohoucí. Je také zosobněním lásky. (1. Jana 4:8) Jeho rady jsou vždy dobré, poskytuje je zdarma a v našem nejlepším zájmu. To je nebetyčný rozdíl oproti radám jasnovidců a věštců. „Hej, všichni [duchovně] žízniví!“ říká Bůh. „Pojďte k vodě. A vy, kdo nemáte peníze! Pojďte, kupujte a jezte. Ano, pojďte, kupujte víno a mléko dokonce bez peněz a bez ceny. Proč stále vyplácíte peníze za to, co není chléb, a proč se lopotíte pro to, co nevede k nasycení? Bedlivě mi naslouchejte a jezte, co je dobré, a ať vaše duše najde největší potěšení v tučnosti.“ (Izajáš 55:1, 2)

Bible je inspirovaná naším láskyplným Stvořitelem, a proto nám dává naději, duchovní ochranu, smysl života a to nejlepší vedení. Co kdybychom na chvíli uvažovali o následujících otázkách a odpovídajících pasážích z Bible?

[Rámeček na straně 7]

Jak mohu získat skutečný vnitřní pokoj? V Bibli se uvádí: „Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu, Ten, kdo působí, že šlapeš cestou, kterou bys měl chodit. Kdybys jen opravdu věnoval pozornost mým přikázáním! Potom by byl tvůj pokoj právě jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.“ (Izajáš 48:17, 18)

Bude tady zlo vždycky? „Přímí, ti budou přebývat na zemi, a bezúhonní, ti na ní zbudou. Pokud jde o ničemné, ti budou právě ze země odříznuti; a pokud jde o zrádné, ti z ní budou vytrženi.“ (Přísloví 2:21, 22) Ano, ničemní lidé i andělé budou natrvalo zničeni jakoby ohněm. (Zjevení 20:10, 14)

Skončí někdy nemoci a utrpení? „Pohleď, Boží stan je s lidmi, a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci [dnešní problémy] pominuly.“ (Zjevení 21:3, 4)

Na rozdíl od démonů Bůh nikdy nelže. Dokonce ani „nemůže lhát“. (Titovi 1:2) A navíc, jak ukáže poslední z článků této série, pravda z Božího Slova člověka osvobozuje a také mu umožňuje získat věčný život. (Jan 8:32; 17:3)