Přejít k článku

Přejít na obsah

Kvíz pro celou rodinu

Kvíz pro celou rodinu

 Kvíz pro celou rodinu

Kdo dělal tuto práci?

Kteří dva vůdci starověkého Izraele byli dříve pastýři? Odpovědi napište na volné řádky.

1. NÁPOVĚDA: Přečtěte si 2. Mojžíšovu 3:1.

․․․․․

2. NÁPOVĚDA: Přečtěte si 1. Samuelovu 17:34–36.

․․․․․

NÁMĚT K ROZHOVORU:

Které vlastnosti musel projevovat dobrý pastýř? Proč Ježíš přirovnal své učedníky k ovcím a sám sebe k pastýři?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si Jana 10:11–16.

CO VÍTE O KRÁLI ASOVI?

3. Co Asa udělal na počátku svého kralování?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si 2. Paralipomenon 14:2–5.

․․․․․

4. Ze které země byla milionová armáda, jež vytáhla do boje proti Asovi?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si 2. Paralipomenon 14:9, 10.

․․․․․

NÁMĚT K ROZHOVORU:

Jak Asa reagoval, když dostal radu od Chananiho?

NÁPOVĚDA: Přečtěte si 2. Paralipomenon 16:7–10.

Reagoval správně? Jak bys měl reagovat ty, když ti někdo dá radu, a proč?

DĚTI, NAJDĚTE OBRÁZEK

Dokážeš najít tyto obrázky v časopise? Popiš svými slovy, co na nich je.

Z TOHOTO ČÍSLA

Odpovězte na otázky a doplňte chybějící biblický verš (verše).

STRANA 20 V moci koho leží celý svět? 1. Jana 5:․․․

STRANA 21 Co láska nedělá? Římanům 13:․․․

STRANA 26 Čeho se máme zdržovat? 1. Tesaloničanům 4:․․․

STRANA 26 Proti čemu hřeší ten, kdo smilní? 1. Korinťanům 6:․․․

● Odpovědi najdete na straně 22.

 ODPOVĚDI KE STRANĚ 31

1. Mojžíš.

2. David.

3. Odstranil falešné uctívání.

4. Etiopie.