Přejít k článku

Přejít na obsah

 Co říká Bible

Co je to Soudný den?

Co je to Soudný den?

Podle Bible Bůh „stanovil . . . den, v němž zamýšlí soudit obydlenou zemi“. (Skutky 17:31) Mnoha lidem je nepříjemné, když si představí, že by je měl někdo soudit. Máte stejné pocity?

POKUD ano, určitě vás potěší, že Soudný den je laskavé opatření, které přinese lidstvu mnoho dobrého. Užitek z něj budou mít dokonce i ti, kdo už zemřeli. (Matouš 20:28; Jan 3:16) Proč je Soudný den vlastně nutný? A co konkrétně se během něj bude dít?

Proč je Soudný den zapotřebí

Když Bůh vytvořil na zemi lidi, neměl v úmyslu, aby pro ně tato planeta byla jen místem, kde budou vyzkoušeni a odkud se potom přesunou do nějaké jiné říše. Lidé měli na zemi žít věčně. První muž a žena se však i přes svou fyzickou a duševní dokonalost vzbouřili proti Bohu, a tak o vyhlídku na věčný život přišli. Hřích a smrt také přenesli na všechny své potomky. (1. Mojžíšova 2:15–17; Římanům 5:12)

Soudný den bude období dlouhé tisíc let, v jehož průběhu budou mít lidé příležitost získat to, co Adam s Evou ztratili. * Povšimněte si, že podle slov ze Skutků 17:31, která byla citována v úvodu, se bude Soudný den týkat lidí žijících na ‚obydlené zemi‘. Ti, kdo budou posouzeni příznivě, budou tedy žít na zemi, a to věčně a v dokonalých podmínkách. (Zjevení 21:3, 4) Soudný den tak poslouží k uskutečnění Božího původního záměru s lidmi i se zemí.

Soudcem Bůh ustanovil Krista Ježíše. Bible říká, že Ježíš „je určen, aby soudil živé a mrtvé“. (2. Timoteovi 4:1) Kdo jsou ti živí, kteří budou souzeni? A jak se mrtví vrátí k životu na ‚obydlené zemi‘?

Ježíš soudí „živé“

Už zanedlouho Bůh zničí všechny složky zkažené lidské společnosti a odstraní špatné  lidi. Ti, kdo předpověděný konec tohoto systému přežijí, jsou těmi ‚živými‘, kteří budou souzeni. (Zjevení 7:9–14; 19:11–16)

Během tisíciletého období soudu bude Kristus Ježíš — společně se 144 000 muži a ženami vzkříšenými k životu v nebi — panovat nad zemí. V úloze králů a kněží zprostředkují lidstvu užitek vyplývající z Ježíšovy výkupní oběti a postupně dovedou věrné lidi k fyzické i duševní dokonalosti. (Zjevení 5:10; 14:1–4; 20:4–6)

Satan a démoni nebudou moci v průběhu Soudného dne nijak zasahovat do lidské činnosti. (Zjevení 20:1–3) Na konci Soudného dne však bude Satanovi dovoleno, aby vyzkoušel věrnost každého člověka, který v té době bude žít. Ti, kdo zůstanou Bohu věrní, tak uspějí ve zkoušce, v níž Adam s Evou zklamali. Budou uznáni za hodné toho, aby obdrželi věčný život na obnovené zemi. Lidé, kteří se rozhodnou postavit se proti Bohu, budou stejně jako Satan a démoni natrvalo zničeni. (Zjevení 20:7–9)

Souzení ‚mrtvých‘

Bible říká, že během Soudného dne mrtví „povstanou“. (Matouš 12:41) Ježíš prohlásil: „Přichází hodina, kdy ti všichni v pamětních hrobkách uslyší jeho hlas a vyjdou, ti, kdo činili dobré věci, ke vzkříšení života, ti, kdo prováděli podlé věci, ke vzkříšení soudu.“ (Jan 5:28, 29) Ježíš zde nemluvil o duších těch, kdo zemřeli. Mrtví si totiž nejsou ničeho vědomi a nemají duši, která by přežívala smrt. (Kazatel 9:5; Jan 11:11–14, 23, 24) Ty, kdo spí ve smrti, Ježíš přivede zpět k životu na zemi.

Budou vzkříšení lidé souzeni na základě toho, co dělali během svého dřívějšího života? Ne. Bible říká, že „kdo . . . zemřel, je zproštěn svého hříchu“. (Římanům 6:7) Podobně jako ti, kdo přežijí konec tohoto systému, budou i vzkříšení lidé souzeni „podle svých skutků“, které budou činit během Soudného dne. (Zjevení 20:12, 13) Podle toho, jak bude posouzeno jejich jednání, bude jejich vzkříšení buď vzkříšením vedoucím k věčnému životu, nebo vzkříšením vedoucím ke zničení. Mnozí ze vzkříšených se úplně poprvé dozvědí o Jehovovi Bohu a o jeho měřítkách pro život. Pokud využijí příležitost jednat v souladu s Boží vůlí, budou moci žít věčně na zemi.

Není důvod se bát

V Soudném dnu budou lidé nejen přijímat poučování od Boha a uplatňovat to, co se dozvědí, ale také se těšit z požehnání, která díky své poslušnosti získají. Jen si představte, jakou budete mít radost, až se znovu setkáte se svými blízkými, kteří budou vzkříšeni, a až společně s nimi budete směřovat k dokonalosti!

Jen si představte, jakou budete mít radost, až se znovu setkáte se svými blízkými.

Je pravda, že na konci Soudného dne Bůh Satanovi dovolí, aby vyzkoušel věrnost každého člověka. Není ale nutné mít z toho strach. V té době už budou na tuto zkoušku všichni lidé plně připraveni. Díky Soudnému dnu tak bude dovršen Boží záměr odstranit všechny důsledky prvotní vzpoury, která vypukla v zahradě Eden.

^ 7. odst. Slovo „den“ může v Bibli označovat období o různé délce. Viz například 1. Mojžíšovu 2:4.