Přejít k článku

Přejít na obsah

Život v obnoveném ráji

Život v obnoveném ráji

O TOM, že bude možné žít znovu, Ježíš mluvil jako o jisté věci. Řekl, že „při znovustvoření“ jeho učedníci „zdědí věčný život“. Co myslel slovem „znovustvoření“? (Matouš 19:25–29)

Podle paralelní zprávy v Lukášově evangeliu Ježíš řekl, že jeho učedníci získají „věčný život“ „v budoucím systému věcí“. (Lukáš 18:28–30) Proč Bible označuje totéž období jednou jako ‚budoucí systém věcí‘ a jednou jako „znovustvoření“?

Zjevně je tím zdůrazněno, že Jehova Bůh uskuteční svůj původní záměr, tedy že lidé budou žít věčně v pozemském ráji. Znovu dosáhnou dokonalosti, z níž se Adam a Eva těšili před tím, než se dopustili hříchu. „V budoucím systému věcí“ tak budou ‚znovustvořeny‘ rajské podmínky, které existovaly v zahradě Eden.

Jak bude ráj obnoven?

Jak Bůh obnoví spravedlivé podmínky na celé zemi? Ježíš své následovníky učil, aby se modlili o prostředek, který k tomu Bůh použije. Ježíš řekl, že bychom se měli modlit: „Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:10) Vládcem tohoto Království Bůh ustanovil svého Syna. Právě toto Království zajistí, aby se Boží záměr splnil a celá země se stala rájem.

Ráj, o který lidstvo přišlo kvůli neposlušnosti prvního muže a ženy, bude obnoven

O Vládci Božího Království Bible říká: „Narodilo [se nám] dítě, byl nám dán syn; a na rameni bude mít knížecí panství. A jeho jméno bude nazváno . . . Kníže pokoje. Hojnosti knížecího panství a pokoje nebude konec.“ (Izajáš 9:6, 7) Jak ale toto „knížecí panství“ vykoná Boží vůli?

Bible vysvětluje: „Za dnů těch králů zřídí nebeský Bůh království [knížecí panství], které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy.“ (Daniel 2:44)

Uvažujme o podmínkách, které zavládnou v obnoveném ráji, tedy „při znovustvoření“, až bude Boží Syn panovat jako „Kníže“ v Království svého Otce.

 Jaký bude život v ráji?

Mrtví budou vzkříšeni

„Přichází hodina, kdy ti všichni v pamětních hrobkách uslyší jeho hlas a vyjdou.“ (Jan 5:28, 29)

„Bude vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.“ (Skutky 24:15)

Nebudou nemoci, stárnutí ani smrt

„V tom čase se otevřou oči slepých, a uši hluchých, ty budou zprůchodněny. V tom čase bude chromý šplhat jako jelen a jazyk oněmělého bude volat radostí.“ (Izajáš 35:5, 6)

„Sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:3, 4)

 Bude hojnost jídla

„Sama země jistě vydá svůj výnos; Bůh, náš Bůh, nám bude žehnat.“ (Žalm 67:6)

„Na zemi bude spousta obilí; na vrcholku hor bude nadbytek.“ (Žalm 72:16)

Všichni budou mít hezké bydlení a uspokojující práci

„Jistě budou stavět domy a obývat je; a jistě budou sázet vinice a jíst jejich ovoce. Nebudou stavět, a někdo jiný obývat; nebudou sázet, a někdo jiný jíst.“ (Izajáš 65:21, 22)

 Nebude zločinnost, násilí ani války

„Pokud jde o ničemné, ti budou právě ze země odříznuti.“ (Přísloví 2:22)

„Budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky. Národ nepozvedne meč proti národu ani se již nebudou učit válce.“ (Izajáš 2:4)

Zavládne pokoj a bezpečí

„Skutečně budou bydlet v bezpečí a nikdo jim nezpůsobí chvění.“ (Ezekiel 34:28)

„Nebudou nijak škodit ani působit zkázu na celé mé svaté hoře, protože země jistě bude naplněna poznáním Jehovy, jako vody pokrývají samotné moře.“ (Izajáš 11:9)

Bude nádherné žít ve světě, kde budou rajské podmínky a kde bude každý milovat Boha i své bližní. (Matouš 22:37–39) Můžete si být jisti, že v té době se splní všechny Boží sliby. Bůh nás ujišťuje: „Dokonce jsem o tom mluvil; také to přivodím.“ (Izajáš 46:11)

Je ještě mnoho dalších věcí, které se o Jehovovi Bohu a o jeho slíbeném novém světě můžete dozvědět. Možná vás zajímají například tyto otázky: Jaké máme důkazy, že nový svět je velmi blízko? Jakým způsobem Boží Království nahradí všechny vlády na zemi? A jaké události tomu budou předcházet? Svědkové Jehovovi vám rádi pomohou najít odpovědi. Více informací je uvedeno na straně 32.

Čekání na spravedlivý nový svět je téměř u konce. Pro velkou většinu lidí, kteří zemřeli, smrt není definitivním koncem. Budou znovu žít. To není pouze zbožné přání, je to Boží vůle. Už teď se můžeme těšit na ‚skutečný život‘, „který má přijít“. (1. Timoteovi 4:8; 6:19)